Ülkemin Kur­tul­ma­sı İçin Fikirlerim Var

14 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
192 defa okundu.
Ülkemin Kur­tul­ma­sı İçin Fikirlerim Var

Pro­je­si­nin baş­la­ma­sın­dan do­la­yı bir eği­tim­ci, şair, yazar ve araş­tır­ma­cı ga­ze­te­ci ola­rak ben de Türk Mil­le­ti, hal­kı­mız ve in­san­lık için bazı fi­kir­le­ri­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
1.​Başta ik­ti­dar olmak üzere tim si­ya­si­le­rin dü­rüst ol­ma­sı­nı, yalan söy­le­me­me­si­ni,ger­gin­lik ya­ra­tıl­ma­ma­sı­nı,lafla pey­nir gemi yü­rüt­me sev­da­la­rın­dan vaz­ge­çil­me­si­ni,ül­ke­si­ni ve mil­le­ti­ni sev­me­si­ni,hiz­met et­me­si­ni is­ti­yo­rum.
2.​Si­ya­set­te etik ol­ma­yan, in­san­la­ra ya­kış­ma­yan si­ya­set di­li­nin dü­zel­til­me­si­ni, makam için, ve­ri­lecek he­sap­lar­dan kork­tuk­la­rı için tüm med­ya­yı kendi leh­le­ri­ne kul­la­nan, ya­lan­lar­la gün­dem oluş­tu­ran, in­san­la­rı­mı­zın bir kıs­mı­nı öte­ki­leş­ti­ren, kav­ga­yı kö­rük­le­yen tu­tum­lar­dan vaz­ge­çil­me­si­ni is­ti­yo­rum.
3.​Di­ni­mi­zin ve ka­nun­la­rın be­lirt­ti­ği ya­sak­la­ra uyul­ma­sı­nı, hak ye­nil­me­me­si­ni,suç­lu­la­rın ada­let­ten ka­çı­rıl­ma­ma­sı­nı,hu­ku­kun iş­le­me­si­ni ve ül­ke­de sos­yal ada­le­tin ger­çek­len­me­si­ni,hu­ku­ka ve hukuk adam­la­rı­na mü­da­ha­le edil­me­me­si­ni is­ti­yo­rum.
4.”Ne­re­den bul­dun” ya­sa­sı­nın çı­ka­rı­lıp en kısa za­man­da zen­gin olan­la­rın, var­lık­la­rı­nı kat kat ar­tı­ran­la­rın, vergi ka­çı­ran­la­rın ya­ka­la­rın­dan tu­tul­ma­sı­nı, el­le­rin­de ki yet­ki­ler­le ka­sa­la­rı­nı şi­şi­ren­le­rin üzer­le­ri­ne gi­dil­me­si­ni is­ti­yo­rum.
5.Ül­ke­miz­de rant ka­pı­sı olan, yol­suz­luk­la­rın odağı ha­li­ne gel­miş be­le­di­ye­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nı veya ıslah edil­me­si­ni, gö­rev­den alı­nan baş­kan­la­rın ,Feto terör ör­gü­tü­nü güç­len­di­ren, on­lar­la bir­lik­te olan,ül­ke­mi­ze iha­net eden tüm si­ya­si­le­rin de ada­let önün­de hesap ver­me­si­ni is­ti­yo­rum.
6.​Ata­türk İlke­le­ri­ne bağlı ka­lı­nıp, Cum­hu­ri­yet’e sıkı sıkı sa­rıl­ma­yı,iha­net pe­şin­de olan­la­rın, ül­ke­mi­zi, İran’a ve Ara­bis­tan’a çe­vir­mek is­te­yen­le­re mey­dan ve­ril­me­me­si­ni is­ti­yo­rum.
7.Lüks ya­şa­mak­tan, israf yapıp saçıp sa­vur­mak­tan,ha­ne­dan­lık sev­da­sıy­la bu­lut­lar üze­rin­de ge­zen­le­rin,yan­daş iş adam­la­rı­nı baş tacı edip on­la­ra köşe dön­dü­ren­le­rin he­sa­ba çe­kil­me­si­ni is­ti­yo­rum.
8.​Başkan­lık sis­te­miy­le yet­ki­le­rin tek ki­şi­de top­lan­ma­sı­nın ül­ke­mi­ze ve de­mok­ra­si­mi­ze büyük za­rar­lar ver­di­ği­nin bi­lin­me­si­ni,yet­ki­le­ri el­le­rin­den alın­mış olan ve­kil­le­re ve em­rin­de­ki gö­rev­li­le­re öde­nen pa­ra­la­rı göz önüne ala­rak ,büt­çe­de büyük ka­yıp­la­ra sebep olan Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin ka­pa­tıl­ma­sı veya vekil sa­yı­sı­nın 150 ye dü­şü­rül­me­si­ni is­ti­yo­rum.9.Ül­ke­mi­ze büyük za­rar­lar veren, ge­lecek için de büyük teh­li­ke­ler ya­ra­ta­cak olan iç­le­rin­de te­rö­rist­le­ri, Er­me­ni kö­ken­li mi­li­tan­la­rın da yer al­dı­ğı Su­ri­ye’den ül­ke­mi­ze proje ge­re­ği gön­de­ri­len­le­re ya­pı­lan yar­dım ve öde­me­le­rin der­hal ke­sil­me­si­ni en, kısa za­man­da ül­ke­le­ri­ne geri gön­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum.10.Dış güç­le­rin or­ga­ni­ze­si ile ül­ke­miz­de her geçen gün artan ta­ri­kat­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nı ve var­lık­la­rı­na el ko­nul­ma­sı­nı,dev­le­te Feto gibi sızıp ül­ke­mi­zi yok etmek is­te­yen­le­re karşı aci­len ön­lem­ler alın­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.11.Ül­ke­miz için, hak ve ada­let için mec­lis­te ve­ri­len ha­ya­ti öner­ge­le­ri A .K . P. ile ret eden veya çe­kim­ser kalan ül­kü­cü­lük­ten ve mil­li­yet­çi­lik­ten iyice uzak­laş­mış omur­ga­sız kal­mış M. H. P. Genel baş­ka­nı­nın ve ya­nın­da ki eki­bin A. K .P ye ka­tıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.12.​Seçim sis­te­min­de Av­ru­pa’da ol­du­ğu gibi in­ter­net sis­te­miy­le ya­pıl­ma­sı­nı, oy kul­la­nır­ken, par­mak bo­ya­sı­nın geri ge­ti­ril­me­si­ni büt­çe­den se­çim­ler­de par­ti­le­re para yar­dı­mı ya­pıl­ma­ma­sı­nı, mi­ting­le­rin, temel atma ve kur­de­le kesme şov­la­rı­nın bi­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum.13.​Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile bazı ta­ri­kat­lar ara­sın­da ya­pı­lan ant­laş­ma­la­rın der­hal sona er­di­ril­me­si­ni, An­dı­mı­zın her okul­da es­ki­den ol­du­ğu gibi söy­le­til­me­si­ni,Türk’üm; di­ye­me­yen­le­rin gö­rev­ler­de tu­tul­ma­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.
14.​Dev­let bü­yük­le­ri için gö­rev­len­di­ri­len ko­ru­ma or­du­su­nun as­ga­ri­ye in­di­ril­me­si­ni,Ak­sa­ray’ da görev ve­ri­len hiç hak et­me­dik­le­ri halde yük­sek oran­da maaş öde­me­le­ri­nin ke­sil­me­si­ni, hal­kın en çok ih­ti­ya­cı olan elekt­rik­ten alı­nan başta T.R.T. olmak alı­nan çe­şit­li ver­gi­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On