TÜRKİYE CUM­HURİYETİYA­ŞA­YA­CAK ATA­TÜRK UNU­TUL­MA­YA­CAK

27 Ekim 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
360 defa okundu.
TÜRKİYE CUM­HURİYETİYA­ŞA­YA­CAK ATA­TÜRK UNU­TUL­MA­YA­CAK

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 98.yı­lın­da Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk düş­man­la­rıy­la mü­ca­de­le­miz so­nu­na kadar devam ede­cek­tir. Tarih boyu Türk Mil­le­ti­ne kin bes­le­yen ve çe­şit­li oyun­lar­la zarar ver­mek is­te­yen­le­re karşı iyi­ler var­dır ve mü­ca­de­le sü­re­cek­tir.
Tür­ki­ye’yi uy­gar­lık­ta yük­selt­mek, eko­no­mi­yi sıç­rat­mak, gelir se­vi­ye­si­ni ar­tır­mak ye­ri­ne 20 yıl­lık ik­ti­dar sa­hip­le­ri Türk Mil­le­ti­nin kut­sal­la­rıy­la, Cum­hu­ri­yet’le ve büyük önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’le mü­ca­de­le yo­lu­nu bi­ri­le­ri­ni mem­nun ede­ce­ğiz diye büyük ha­ta­la­ra imza atan­lar,Türk Mil­le­tin­den ge­rek­li dersi ala­cak­lar­dır.
“Türk’üm” di­ye­me­yen­ler,Ata­türk’ü kö­tü­le­me, il­ke­le­ri­ni silme yo­lun­da çıl­gın­ca çaba gös­ter­me­ye baş­la­dı­lar.”Ne Mutlu Türk’üm Di­ye­ne” söz­le­ri­ni eleş­ti­ren dev­le­tin ba­şın­da olan­lar­dan duy­mak is­te­me­di­ği­miz söz­le­ri duy­duk. Bu söz­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için adeta bazı ku­rum­lar yarış yap­ma­ya baş­la­dı­lar.
Banka ve de­ği­şik ku­rum­la­rın lev­ha­la­rı­nın ba­şın­da ki T. C. kal­dır­dı­lar.Bu rezil iş­lem­le­re ne yazık ki, ba­kan­lar ve mil­let­ve­kil­le­ri de des­tek ver­di­ler. Bu ül­ke­nin Tür­ki­ye ol­du­ğu­nu, şehit kan­la­rıy­la su­la­na­rak kur­ta­rıl­dı­ğı­nı unut­tu­lar.
Türk­lü­ğe, Cum­hu­ri­yet’e ve Ata­türk’e her alan­da sal­dı­rı­lar ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. İhanet için­de ki medya ve sa­tı­lık ka­lem­şor­lar bütün iğ­renç­lik­le­riy­le sal­dı­rı­la­rı­na devam et­ti­ler. “Her sabah, Türk’üm ,de­mek­le Türk olun­maz.” diye kabul edi­le­me­yecek söz­le­ri üzü­le­rek duy­duk.
AN­DI­MIZ, kal­dı­rıl­mış ve ya­sak­lan­dı­rıl­mış­tır. “An­dı­mı­zı söy­let­mez­sem, na­mus­su­zum.” di­yen­ler çark et­miş­ler­dir.Terör ör­güt­le­ri bu tür uy­gu­la­ma­la­ra alkış tut­muş­tur. Din adına Müs­lü­man kı­lık­lı şey­tan­la­rın, saf ,cahil bı­ra­kıl­mış hal­kı­mı­zı kan­dır­mak, Ata­türk’e düş­man etmek için ça­ba­la­rı­nı bu mil­let gördü ve gö­rü­yor.Ül­ke­mi­zi içe­ri­den ve dı­şa­rı­dan ab­lu­ka al­tı­na almış em­per­ya­list güç­le­rin uşak­la­rı­nın kah­ra­man gös­te­ril­me­si,hey­kel­le­ri­nin di­kil­me­si ve on­la­rın onura edil­me­si­ni unut­ma­dık. Her türlü oyun­la­rı,içi­miz­de ki ha­in­ler­le bir­lik­te oy­nan­mak­ta­dır­lar. Açı­lım, çözüm adı al­tın­da çok büyük yan­lış­lık­lar ya­pıl­mış­tır.
Ken­di­ni mil­li­yet­çi ta­nı­tan bir ga­ze­te bu re­zil­li­ğe uymuş ve baş say­fa­da ki Türk Bay­ra­ğı­nı kal­dır­mış­tır. Ye­ri­ne kır­mı­zı bir daire koy­muş­tur. Uymak is­te­dik­le­ri hain planı fark ede­rek, tek­rar Türk Bay­ra­ğı­nı tem­sil eden Ay ile Yıl­dı­zı koy­mak zo­run­da kal­mış­tır.İki yüzlü güç­ten ve pa­ra­dan yana olan­la­ra lanet olsun.
Güney do­ğu­da Mus­ta­fa Muğ­la­lı­oğ­lu ni­za­mi­ye­sin­de ki ismin kal­dı­rı­lıp, ye­ri­ne bir te­rö­ris­tin is­mi­nin ve­ril­di­ği­ni de bi­li­yo­ruz. Dağ­lar­da ya­zı­lı “Ne Mutlu Türk’üm Di­ye­ne. söz­le­ri­ni ve şe­hir­ler­de cad­de­ler­de ki tak­lar da ki ya­zı­la­rı kal­dır­ma­yı ma­ri­fet say­dı­lar. Bu ya­zı­la­rın ilkel ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cum­hur­baş­kan­la­rı­mız da ol­muş­tur.
Ül­ke­nin ba­şın­da yıl­lar­ca ba­kan­lık yap­mış, Türk­lü­ğe karşı olan­la­ra bu mil­let ce­va­bı­nı er veya geç ve­re­cek­tir.Türk’üm ,di­ye­me­yen­le­rin sa­rıl­dık­la­rı bir ke­li­me; Os­man­lı­cı­lık­tır. Ga­ye­le­ri Cum­hu­ri­yet’i yıkıp ha­li­fe­lik, üm­met­çi­lik saf­sa­ta­lar­la gün­dem oluş­tur­mak­ta­dır­lar.Ül­ke­nin bütün kay­nak­la­rı­nı heba et­ti­ler. Ken­di­le­ri ve yan­daş­la­rı ser­vet­le­ri­ne ser­vet kat­tı­lar.Ken­di­le­ri­ni vatan sever gös­te­ren­ler de on­la­ra kol­tuk değ­nek­li­ği yap­tı­lar.
Artık al­dan­ma, al­dat­ma, kanma, kan­dı­rıl­ma te­ra­ne­le­ri­ni bir ta­ra­fa bı­rak­sın­lar. Bu ül­ke­ye kö­tü­lük edecek bütün şer güç­ler­le bir­lik­te mü­ca­de­le etmek için ken­di­le­ri­ne gel­sin­ler. Arap­laş­ma­yı, İslam­lık ola­rak gör­mek­ten vaz­geç­sin­ler.Cum­hu­ri­yet’le her türlü öz­gür­lü­ğü ka­za­nan­lar,her mevki ve ma­ka­ma ge­len­ler, oy kul­la­nıp seçme ve se­çil­me hakkı elde eden­ler,kadın ol­duk­la­rı­nı Cum­hu­ri­yet’le öğ­re­nen­ler,Cum­hu­ri­yet düş­ma­nı başka ül­ke­le­rin gü­dü­mün­de olan ,sahte din adam­la­rı ve ta­ri­kat­lar­la ger­çek­ler­den sapıp be­yin­le­ri­ni ki­ra­ya ve­re­rek, cen­net ka­zan­ma ma­sal­la­rı­na kan­ma­sın­lar.Dünya, Ata­türk’e ve Cum­hu­ri­yet’e hay­ran­lık du­yar­ken,Ata­türk’ü baş tacı eder­ken,bazı ül­ke­ler­de Ata­türk’ün il­ke­le­ri ders ola­rak oku­tu­lur­ken;26 ül­ke­de Ata­türk’ün hey­kel­le­ri di­ki­lir­ken; ik­ti­dar­da­ki­le­rin gaf­let, da­la­let ve hatta hı­ya­net için­de ül­ke­yi yok etmek, em­per­ya­list­le­rin emir­le­ri­ni uy­gu­la­mak için yoğun çaba sarf et­mek­te­dir­ler.
Cum­hu­ri­ye­ti­miz ya­şa­ya­cak­tır. Ya­şa­ta­ca­ğız.Türk’ün, Türk’ten başka dos­tu­nun ol­ma­dı­ğı­nı her­kes öğ­ren­me­li­dir.Tür­ki­ye,iyi ola­cak, iyi­ler­le kal­kı­na­cak.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On