Su­ri­ye’de Nasıl Bir Teh­li­key­le Karşı Kar­şı­ya­yız?

18 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
533 defa okundu.
Su­ri­ye’de Nasıl Bir Teh­li­key­le Karşı Kar­şı­ya­yız?

Bir­kaç gün içe­ri­sin­de ABD ve Rusya ara­sın­da Su­ri­ye ko­nu­sun­da üst düzey bir gö­rüş­me ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Ce­nev­re’deki muh­te­mel bu gö­rüş­me­de Tür­ki­ye’nin Su­ri­ye’de kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı den­ge­yi te­mel­den sar­sa­cak bir an­laş­ma ya da yeni bir eği­lim çı­ka­bi­lir. Bu se­bep­le İdlib’de TSK un­sur­la­rı­na ya da Tür­ki­ye’nin kont­rol et­ti­ği böl­ge­le­re yakın yer­ler­de sal­dı­rı­la­rın art­ma­sı bir de bu ih­ti­mal çer­çe­ve­sin­de ir­de­len­me­li.
Özel­lik­le böl­ge­ye iliş­kin aka­de­mik ça­lış­ma­la­rı­nı ya­kın­dan takip et­ti­ğim mes­lek­ta­şım Ser­hat Erk­men’in or­ta­ya koy­du­ğu ra­kam­lar da bunu doğ­ru­lu­yor.
Fırat Kal­ka­nı Ha­re­kâ­tı baş­la­dık­tan sonra ra­di­kal ci­hat­çı ör­güt­ler ta­ra­fın­dan TSK’ya yö­ne­lik 36 sal­dı­rı tes­pit edil­miş. Açık kay­nak­lar­dan der­le­nen bu bil­gi­le­re göre sal­dı­rı­la­rın ya­rı­ya ya­kı­nı M4 ka­ra­yo­lu üze­rin­de…
Bi­lin­di­ği gibi Tür­ki­ye ve Rusya ara­sın­da Mart 2020’de va­rı­lan mu­ta­ba­kat doğ­rul­tu­sun­da M4 oto­yo­lu­nun her iki ta­ra­fın­da 6 km’lik bir gü­ven­lik ko­ri­do­ru oluş­tu­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tı.
Yine bu mu­ta­ba­ka­ta göre BM’nin te­rö­rist kabul et­ti­ği un­sur­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da an­laş­mış­lar­dı. Ancak bu­ra­nın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak ortak dev­ri­ye vd. an­laş­ma un­sur­la­rı­nın ge­rek­ti­ği gibi kul­la­nıl­dı­ğı söy­le­ne­mez. Zaten İdlib’deki is­tik­rar­sız­lı­ğın temel se­bep­le­rin­den biri de bu…
Bir ba­kı­ma Tür­ki­ye ve Rusya ara­sın­da Su­ri­ye başta olmak üzere fark­lı sa­ha­lar­da­ki mü­ca­de­le/re­ka­be­tin ne­ti­ce­le­ri… Doğ­ru­su bu re­ka­bet­te S400, tu­rizm, do­ğal­gaz, ti­ca­ret der­ken Rusya cep­he­sin­de asi­met­rik yönü his­se­di­len bir fo­toğ­raf söz ko­nu­su… Bu­nun­la bir­lik­te Tür­ki­ye’nin re­jim­le iliş­ki­si ve kar­şı­lık­lı sü­re­ge­len tu­tum­la­rı da Su­ri­ye sa­ha­sın­da­ki ge­liş­me­le­ri et­ki­li­yor.
Evet Tür­ki­ye, Fırat Kal­ka­nı, Zey­tin­da­lı ve Barış Pı­na­rı ha­re­kat­la­rı ile ar­dın­dan da İdlib’de in­sa­ni ha­re­ket­li­li­ği kar­şı­la­mak için bir ko­nuş­lan­ma sağ­la­dı.
Bunu da büyük öl­çü­de gü­ven­lik ku­şa­ğı­nın ge­tir­di­ği meş­ru­iyet ve zo­run­lu­luk­lar­la ger­çek­leş­tir­di.
Bu ka­za­nım­la­rın en kısa za­man­da makul bir uz­laş­ma ala­nı­na ta­şın­ma­sı ras­yo­nel olan­dır. Ancak gerek YPG-ABD, ge­rek­se Pu­tin-Esad ek­se­nin­de, Tür­ki­ye’nin bu­ra­da­ki kır­mı­zı çiz­gi­le­ri hala gö­re­li bir teh­dit al­tın­da…
Ge­li­nen aşa­ma­da hem sı­ğın­ma­cı so­ru­nu hem de sa­ha­da­ki sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ba­kı­mın­dan Esad fak­tö­rü­nün her geçen gün ma­sa­da­ki fo­toğ­ra­fı­nı net­leş­tir­di­ği de dik­kat­ten kaç­ma­ma­lı!
PUTİN ŞAM VALİSİNİ KAR­ŞI­LAR GİBİYDİ!
Tam da İdlib’deki sal­dı­rı­la­rın art­tı­ğı ve Ce­nev­re’deki sü­re­cin önem­li bir aşa­ma­sın­da Putin ve Esad Mos­ko­va’da bir araya gel­di­ler.
Daha doğ­ru­su Putin dev­let pro­to­ko­lü dı­şın­da adeta bir va­li­si­ni kar­şı­lar gibi kar­şı­la­dı Esad’ı… Hem övdü hem de dün­ya­ya me­sa­jı­nı verdi!İki lider en son Ocak 2020’de Şam’da gö­rüş­müş­ler­di.
Pa­zar­te­si son anda du­yu­rul­ma­sı da spe­kü­las­yon­la­rı ar­tır­dı tabii… Krem­lin söz­cü­sü Pes­kov gü­ven­lik ted­bir­le­rin­den do­la­yı böyle ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Gö­rüş­me son­ra­sı Krem­lin’den ya­pı­lan açık­la­ma­da Putin’in re­ji­min ar­ka­sın­da güçlü bi­çim­de dur­ma­ya devam ede­ce­ği an­la­şı­lı­yor­du.
Şöyle dedi Putin: “Ortak ça­ba­la­rı­mız sa­ye­sin­de te­rö­rist­ler çok ciddi ka­yıp­lar ya­şa­dı ve sizin li­der­li­ği­niz­de­ki (Esad) Su­ri­ye Hü­kü­me­ti böl­ge­nin yüzde 90’ını kont­rol et­mek­te…”
BM ise dün ya­yın­la­nan bir ra­por­da bu ora­nın %70, genel nüfus öl­çe­ğin­de ise %40 ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor­du.
Bana ka­lır­sa Putin %90 ifa­de­si­ni bi­le­rek kul­lan­dı ve YPG böl­ge­si­nin de re­jim­le resmî/gay­ri­res­mi et­ki­le­şi­mi­ne atıf yap­mış oldu.
Sa­nı­rım YPG’nin Mos­ko­va’da bir tem­sil­ci­li­ği­nin ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­ma­ya gerek yok!
Ve Putin’in asıl çar­pı­cı söz­le­ri Rusya ve Esad dı­şın­da Su­ri­ye’de bu­lu­nan diğer un­sur­la­ra (Tür­ki­ye dahil) iliş­kin­di: “Bana göre asıl sorun, ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka açık­ça ay­kı­rı olan, bir BM ka­ra­rı ya da Su­ri­ye’deki hü­kü­me­tin da­ve­ti ol­ma­dan, ül­ke­nin be­lir­li böl­ge­le­rin­de ya­ban­cı si­lah­lı kuv­vet­le­rin bu­lun­ma­sı­dır.”
Esad da gö­rüş­me­de ben­zer ko­nu­la­rın üze­rin­de durdu.
As­ta­na ve Soçi’deki si­ya­si sü­reç­ler­den öv­güy­le bah­se­der­ken “Be­lirt­mek is­te­rim ki, yü­rüt­tü­ğü­müz bu si­ya­si sü­reç­ler yak­la­şık üç yıl­dır dur­muş du­rum­da­dır.” di­ye­rek as­lın­da si­ya­si sü­re­cin içe­ri­sin­de­ki en güçlü aktör ola­ca­ğı vur­gu­su­nu da or­ta­ya koy­muş oldu.
Ay­rı­ca her ikisi de İdlib’deki mül­te­ci­le­rin geri dö­nü­şü ko­nu­sun­da Su­ri­ye ve Rusya’nın ne kadar önem­li adım­lar at­tı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di­ler.
Ve yine aynı BM ra­po­run­da mül­te­ci­le­rin geri dö­nüş­le­ri için ge­rek­li ko­şul­la­rın ül­ke­de bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor­du.
Öyle gö­rü­lü­yor ki İdlib’de ye­ni­den sular ısı­na­cak.
Bu aşa­ma­da Tür­ki­ye-Rus­ya iliş­ki­le­ri­nin bağ­la­mı ve kar­şı­lık­lı güven al­gı­sı önem­li hale ge­le­cek­tir.
Türk dış po­li­ti­ka­sın­da bir­ta­kım nor­mal­leş­me adım­la­rı­nın atıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı bu dö­nem­de Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­ri de sü­re­ce yön ve­recek en kri­tik de­ğiş­ken ola­cak­tır el­bet­te…

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On