RESMİ İLAN,KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 BÖLGEDE İLKOKUL – ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI

24 Haziran 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1187 defa okundu.

İLAN METNİDİR

 

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 BÖLGEDE İLKOKUL – ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 3 Bölgede İlkokul – Ortaokul Öğrencilerinin Taşıma Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/309097

1-İdarenin

a) Adresi : Yenice Mahallesi 182. Sokak 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862135150 – 3862131003
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : KIRŞEHİR MERKEZE BAĞLI YERLEŞİM YERLERİNDEKİ İLKOKUL-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 3 BÖLGE HALİNDE 28 TAŞIMA HATTINDA 36 SERVİS ARACI İLE 10 TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 180 GÜN ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kırşehir Merkez İlçedeki 10 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula Kırşehir Merkeze bağlı 28 Yerleşim Yerindeki Öğrenci Taşıması
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YENİCE MH. 182. SK. KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK ZEMİN KAT TOPLANTI SALONU MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 16.07.2018 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kurumları ve Özel Sektörde Personel ve Öğrenci Taşımacılığı yaptığına dair İş Deneyim Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Şubesi ve EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ (TAŞIMA SERVİSİ) KAT: 1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

 BASIN NO:176

 

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com