Milli Mü­ca­de­le­de Za­rar­lı Der­nek­ler Ve İsyan­lar (3)

17 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
413 defa okundu.
Milli Mü­ca­de­le­de Za­rar­lı Der­nek­ler Ve İsyan­lar (3)

Bugün siz­le­re Ye­ni­çağ Ga­ze­te­sin­de tef­ri­ka ha­lin­de ya­yım­la­nan “Milli mü­ca­de­le­de za­rar­lı der­nek­ler ve is­yan­lar” baş­lı­ğı al­tın­da ve­ri­len araş­tır­ma ya­zı­sı­nı siz kıy­met­li oku­yu­cu­la­rı­mın bil­gi­si­ne su­nu­yo­rum.
Bu yazı di­zi­sin­den ben çok fay­da­lan­dım . Sizin de çok fay­da­la­na­ca­ğı­nız­dan emi­nim.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, kur­tu­luş sa­va­şı mü­ca­de­le­si ve­rir­ken tam ta­bi­ri ile yedi dü­vel­le bo­ğu­şu­yor­du. Mus­ta­fa Kemal Paşa, va­ta­nı kur­tar­mak için bir yan­dan düş­man­la cep­he­de mü­ca­de­le eder­ken içer­de de ha­in­ler- iç dş­man­lar- boş dur­mu­yor her türlü en­gel­le­me­yi ya­pı­yor­lar­dı.
Bu iç düş­man­lar ara­sın­da Türk­lük aley­hin­de fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan, ya­ban­cı­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ve maddi ma­ne­vi des­tek­le­nen der­nek ve ce­mi­yet­ler bu­lu­nu­yor­du.
Bu ko­nu­da ‘Şu Çıl­gın Türk­ler’ ve ‘Di­ri­liş Ça­nak­ka­le 1915’ ki­tap­la­rı­nın ya­za­rı rah­met­li Tur­gut Özak­man şöyle di­yor­du: Kı­sa­ca An­ka­ra yö­ne­ti­mi, bir­den çok dev­let, mil­let ve top­lu­luk­la sa­va­şıp çe­kiş­miş, ça­tış­mış­tır; barış gö­rüş­me­le­rin­de de yine bir­çok dev­let­le mü­ca­de­le etmek zo­run­da ka­la­cak­tır.
Onun için ‘yedi dü­vel­le savaş’ bir ef­sa­ne de­ğil­dir. Ve Tür­ki­ye bu şa­şır­tı­cı mü­ca­de­le­den galip çık­mış­tır.’
Bu yazı di­zi­miz­de araş­tır­dı­ğı­mız mu­te­lif kay­nak­lar ve Mah­mut Yıl­baş’ın Mü­da­faa-i Hukuk der­gi­sin­de ya­yın­la­nan ma­ka­le­sin­den fay­da­lan­dık.
Os­man­lı Dev­le­ti’nin içine düş­tü­ğü zor du­rum­dan fay­da­la­na­rak Türk top­rak­la­rı­nın bir kıs­mı­nı ele ge­çir­mek is­te­yen ve bu amaç­la­rı­na ula­şa­bil­mek için dev­let içe­ri­sin­de iç ka­rı­şık­lık­lar ve is­yan­lar çı­ka­ran azın­lık­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ce­mi­yet­ler ile milli var­lı­ğa düş­man ce­mi­yet­le­ri ak­ta­ra­ca­ğız.
İngi­liz Mu­hip­le­ri Ce­mi­ye­ti­ne in­ti­sap eden­le­rin ba­şın­da Os­man­lı Pa­di­şa­hı ve Ha­li­fe-i ruy-i zemin ( Yer­yü­zü­nün Ha­li­fe­si) un­va­nı­nı ta­şı­yan Vah­det­tin, Damat Ferit Paşa, da­hi­li­ye ne­za­re­ti­ni işgal eden Ali Kemal, Adil ve Meh­met Ali bey­ler ve Said Molla bu­lu­nu­yor­du. Ce­mi­yet­te, İngi­liz Mil­le­ti­ne men­sup bazı ser­gü­zeşt­çi­ler de vardı. Me­se­la: Rahip Frew… Bu ce­mi­ye­tin iki cephe ve ma­hi­ye­ti vardı.
Biri aleni (açık gizli ol­ma­yan) cep­he­si ve me­de­ni te­şeb­bü­sat­la, İngi­liz hi­ma­ye­si­ni talep ve te­mi­ne matuf ma­hi­ye­ti idi.
Di­ğe­ri hafi (gizli, saklı) ci­he­ti idi, asıl fa­ali­yet bu ci­het­tey­di.
Mem­le­ket içe­ri­sin­de teş­ki­lat ya­pa­rak isyan ve ih­ti­lal çı­kar­mak, milli şuuru felce uğ­rat­mak, ec­ne­bi mü­da­ha­le­si­ni ko­lay­laş­tır­mak gibi ha­in­ce te­şeb­büs­ler, ce­mi­ye­tin bu gizli kolu ta­ra­fın­dan idare edil­mek­tey­di.
Said Molla Ce­mi­ye­tin açık­tan yap­tı­ğı te­şeb­büs­ler­de ol­du­ğu gibi gizli ci­he­tin­de de ondan daha çok rol oy­na­dı­ğı gö­rü­le­cek­tir. Bu ce­mi­yet hak­kın­da söy­le­dik­le­rim sı­ra­sı gel­dik­çe ve­re­ce­ğim iza­hat ve ica­bın­da gös­te­re­ce­ğim ve­si­ka­lar­la daha vazıh an­la­şı­la­cak­tır.’Devam edecek

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On