MİLLİ MÜ­CA­DE­LE­DE ÇER­KEZ ETHEM İSYANI (16)

1 Temmuz 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
266 defa okundu.
MİLLİ MÜ­CA­DE­LE­DE ÇER­KEZ ETHEM İSYANI (16)

Burhan Güngör

Ata­türk’ün 19 Mayıs 1919 ta­ri­hin­de Sam­sun’a çık­tı­ğı ta­ri­hin kur­tu­luş sa­va­şı­mız için milat ol­du­ğu bir ger­çek­tir. Amas­ya, Er­zu­rum ve Sıvas kong­re­le­ri so­nu­cu An­ka­ra’da ku­ru­lan Büyük Mil­let Mec­li­si Hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı ile baş­la­yan Milli mü­ca­de­le­de is­yan­la­rın bas­tı­rıl­ma­sın­da ken­di­si­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri ba­şa­ran Çer­kez Ethem’in bir kah­ra­man mı yoksa bir hain mi ol­du­ğu gü­nü­müz­de halen tar­tı­şı­lı­yor. Bu ko­nu­ya süb­jek­tif yorum yap­ma­dan Çer­kez Ethem’i Ata­türk’ün biz­zat yaz­dı­ğı ve Prof. Dr. Zey­nep KORK­MAZ’ın sa­de­leş­tir­di­ği Nutuk’tan alın­tı­lar ala­rak geçen haf­ta­dan kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­lim.
Ön­ce­ki ya­zı­mız­da Ethem Bey’in kar­de­şi Reşit bey’in mec­lis­te Ata­türk’ün ka­rar­la­rı­na karşı mec­lis­te yaptı ko­nuş­ma ne­ti­ce­sin­de Ata­türk’ün buna ve­re­ce­ği ce­vap­ta kal­mış­tık.
Ata­türk, 22 Ara­lık 1920 günü, Reşit Bey’le bakan ve mil­let­ve­kil­le­rin­den 15 kadar ar­ka­da­şı hü­kü­met­te­ki odama davet ettim. Bu ar­ka­daş­lar ara­sın­da Celal Bey, Kazım Bey, Eyüp sabri Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Sabri Bey, İhsan Bey, Kılıç Ali Bey, Yusuf İzzett­şin ve Emir Paşa’lar vardı. Fevzi Paşa Haz­ret­le­ri de hazır bu­lun­du. Bu he­ye­te, bu ko­nu­nun bütün ge­liş­me saf­ha­la­rı­nı, ge­rek­li bel­ge­le­ri de gös­ter­mek su­re­tiy­le, açık bir şe­kil­de an­lat­tım. Reşit Bey, söy­le­dik­le­ri­min hiç bi­ri­ni inkar et­me­di. Düş­man sal­dı­rı­la­rı­na karşı tek kuv­ve­tin Ethem Bey’in kuv­ve­ti ol­du­ğu­nu ve bizim kur­du­ğu­muz tü­men­le­rin çil yav­ru­su gibi da­ğı­la­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, mut­la­ka Etem Bey’in kuv­ve­ti­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na ve tak­vi­ye­si­ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Cevap ola­rak dedim ki: “ Etem Bey’in kendi ko­mu­ta­sı al­tın­da kul­la­na­ca­ğı kuv­ve­tin sa­yı­sı en çok bin iki yüz, iki bin ki­şi­den iba­ret ola­bi­lir. Bu sayı ar­tı­rı­la­cak olur­sa, di­sip­lin­siz­lik do­la­yı­sıy­la da­ğı­lıp fe­la­ke­te yol açar. Her halde mem­le­ke­tin mı­kad­de­ra­tı­nın, şahsa bağlı kuv­vet­le­re değil, ancak Büyük Mil­let Mec­li­si’nin kanun la­rı­na bağlı dü­zen­li bir­lik­le­re eme­net edil­me­si ge­re­kir. Ku­va-yı Sey­ya­re, be­lir­li bir kadro ha­lin­de, ve­ri­len emir­le­re ta­ma­men uymak ve boyun eğmek şar­tıy­la ya­ra­lı ola­bi­lir.”
Reşir Bey, açık­la­nan ge­rek­çe­le­ri ka­bul­len­miş gibi gö­rü­nen bir tavır ta­kın­dı. Bunun üze­ri­ne son bir te­şeb­büs olmak üzere, Reşir Bey’in bazı ar­ka­daş­lar­la bir­lik­te kar­deş­le­ri­nin ya­nı­na gi­de­rek na­si­hat­ler­de bu­lun­ma­sı kabul edil­di. Devam edecek

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN