Han­gi­si­ni Yaz­sam

22 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
414 defa okundu.
Han­gi­si­ni Yaz­sam

Bu gün 21 Eylül 2021­ yaz­mak is­ti­yo­rum. Acaba ne yaz­sam, ner­den baş­la­sam diye dü­şü­nüp du­rur­ken, di­li­me do­la­nan şu şar­kı­dan kur­tu­la­mı­yo­rum. Genç­lik yıl­la­rı­mın çok sev­di­ğim bir şar­kı­sı. Siz de sever miy­di­niz bil­mem ama artık ben de genç de­ği­lim ki.
Bu gönül sevda pı­na­rı,
Suyu se­rin­dir a canım.
Gönül fer­man din­le­mi­yor,
Serde genç­lik var sul­ta­nım.
Ne genç­lik kaldı, ne sul­tan ama ner­den gel­din, ner­den ta­kıl­dın. O şar­kı­yı bı­ra­kıp ya­zı­ma odak­lan­mak is­ti­yo­rum. Bu kez başka bir şarkı di­li­me do­la­nı­yor.
Di­lim­de şar­kı­sı aşkın
Viran olup gi­di­yor
Ba­ha­ra er­me­di ömrüm
Hazan olup gi­di­yor.
Ken­di­me kı­zı­yo­rum. Önün­de­ki ya­zı­na bak. Aşk mı kaldı, meşk mi kaldı? Ya­za­ca­ğım da neyi, ne­le­ri ya­za­ca­ğım onu bi­le­me­dim. Her gün gelen şe­hit­le­ri mi, gi­de­rek çe­kil­mez hale gelen hayat pa­ha­lı­lı­ğı­nı mı, işsiz kalan, evi­nin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan in­san­la­rı­mı yaz­sam, en acısı cum­hur­baş­ka­nı­nın öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len kre­di­ler için ” gö­zü­nü­ze, di­zi­ni­ze dur­sun ” acı söz­le­ri­ni mi yaz­sam? Bana göre bu söz­ler çok çir­kin ve acı. Ben de şunu so­ru­yo­rum ” 2002′ deki en­fi­las­yon­la bu gün kü en­fi­las­yon aynı mı? Neyse. Aile içi şid­det­te iş­le­nen ci­na­yet­le­re ne de­me­li. Bir söy­le­di­ği, bir söy­le­di­ği­ni tut­ma­yan ba­şı­mız­da­ki si­ya­set­çi­le­ri mi yaz­sam. Ül­kem­de ba­şı­nı alıp giden soy­gun­la­rı mı , hır­sız­lık­la­rı mı, ül­ke­mi­ze hücum eden göç­le­ri mi? Ölüm­cül covid’de aşı ol­ma­yı re­de­den­le­rin gös­te­ri­le­ri­ne izin ve­ril­me­si­ne mi , her türlü yasal is­tek­le­ri için yü­rü­yüş­le­ri­ne, gös­te­ri ya­pıl­ma­sı­na izin ve­ril­me­me­si­ni mi yaz­sam. Ya da dün­den beri beni bı­rak­ma­yan şu arsız tan­si­yo­nu­mu mu ya­za­yım? Bir ini­yor bir çı­kı­yor, oy­na­tı­yor beni.
Biz ne büyük bir ül­ke­yiz. Her türlü ürün ye­ti­şir. Dört mev­si­mi bir arada ya­şa­rız. Her şe­yi­miz var. Çok zen­gi­niz. Öyle değil miyiz? Öyle ol­ma­sa bunca göç­me­nin bizim ül­ke­miz­de ne işi var. Çarşı, pazar bize çok pa­ha­lı diye ben de dahil, nü­fu­sun büyük bir ço­ğun­lu­ğu şi­ka­yet edi­yo­ruz. Ama cum­hur­baş­ka­nı­mız zaman zaman başka ül­ke­le­re yar­dım­lar yağ­dı­rı­yor diye ya­za­cak­tım ki bu kez de ak­lı­ma bu şarkı geldi.
Gül ya­ğı­nı eller sü­rü­nür,
Çat­la­sa bül­bül, çat­la­sa bül­bül.
Evet gü­lü­müz de var, gül ya­ğı­mız da var ama hep eller süŕünü­yor. Sa­ra­yın et­ra­fın­da­ki in­san­lar mutlu mesut, ge­ri­ye ka­lan­lar bak­sın , kal­sın. Ney­miş efen­dim üni­ver­si­te­yi ka­za­nan öğ­ren­ci­ler yurt bu­la­mı­yor, ev ki­ra­la­rı çok pa­ha­lı. Neden şi­ka­yet edi­yor­lar ki ABD ‘de 30 katlı çok büyük, çok güzel bir Tür­ke­vi­miz var. Ne mutlu bize.
Şeyi de yaz­sam mı ki; baba gibi ko­ru­yu­cu ol­ma­sı ge­re­ken kos­ko­ca Prof’un öğ­ren­ci­si­ni taciz et­ti­ği­ni.
Vaz­geç­tim hiç bi­ri­ni yaz­ma­ya­ca­ğım. Şimdi di­ya­net baş­ka­nı­nı da yaz­sam tan­si­yo­num iyice oy­na­ya­cak.
He­pi­ni­ze sağ­lık­lı gün­ler di­li­yo­rum.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On