DÜZ MAN­TIK

14 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
174 defa okundu.
DÜZ MAN­TIK

Temelin en sa­mi­mi ar­ka­da­şı olan İdris, uzun sü­re­dir artık kah­ve­ye uğ­ra­maz olur. Bu du­ru­ma fena halde bo­zu­lan Temel, bir süre sonra İdris’i evin­de zi­ya­re­te gider. İdris, evde sü­rek­li kalın kalın ki­tap­lar oku­mak­ta­dır. Temel he­ye­can­la sorar; Ula uşa­ğum bu merak da ner­den çıkti daa! İdris, hiç oralı ol­ma­dan oku­ma­ya devam ede­rekbenim artık kahve kö­şe­le­rin­de kay­be­decek za­ma­nım yok. Man­tık oku­yo­rum di­ye­rek cevap verir. Temel;Haçan o nedir uşa­ğumdiye so­run­ca İdris, Temele “bak şimdi sana bir man­tık testi ya­pa­ca­ğım” der ve ona ardı ar­dı­na so­ru­lar sı­ra­la­ya­rak ilk ola­rak; “evin­de ak­var­yu­mun var mı?” diye sorar.
Temel, “var” ce­va­bı­nı ve­rin­ce; İdris, “bil­di­ğim ka­da­rıy­la bir kö­pe­ğin, iki de ka­nar­yan var. Bu demek olu­yor ki sen hay­van­la­rı se­vi­yor­sun” diye cevap verir.
Temel, İdris’in bu tes­pi­ti­ne “evet” diye cevap ve­rin­ce, İdris devam eder;
“Sen ev­li­sin ve yen­ge­mi de se­vi­yor­sun” der.
Temel, “tabi ki se­viy­rum” der.
Bunun üze­ri­ne İdris, “o zaman sen sapık de­ğil­sin” diye cevap verir.
Temel bu yo­ru­ma ve yeni öğ­ren­di­ği “man­tık” işine ba­yı­lır tabi ve vakit kay­bet­me­den man­tık ki­tap­la­rı­nı o da oku­ma­ya baş­lar.
Gün­ler­den bir gün, Temel`i bu kez başka bir ar­ka­da­şı zi­ya­re­te gelir ama bakar ki Temel, sü­rek­li kitap oku­mak­ta ve ken­di­siy­le hiç il­gi­len­me­mek­te. Temel’in ken­di­si­ne neden soğuk dav­ran­dı­ğı­nı öğ­ren­mek için bir­kaç soru sorar ama na­fi­le.
Temel ise ken­di­si­ni zi­ya­re­te gelen bu ar­ka­da­şı­nı “man­tık sever” yap­mak is­te­mek­te­dir ve ‘malum testi’ yapar;
“Cev­det, evin­de ak­var­yum var mudur?”
Cev­det, “hayır” ce­va­bı­nı ve­rin­ce, İdris ce­va­bı ya­pış­tı­rır;
“O zaman sen sa­puk­sun!”
Yoğun bir gün­dem, ardı ar­ka­sı ke­sil­me­yen mu­si­bet­ler ile ka­la­ba­lık­la­şan ülke gün­de­mi­mi­ze nasıl bir “düz man­tık” ile bak­tı­ğı­mı­zı gös­ter­di­ği için, ya­zı­mın baş­lı­ğı­na al­dı­ğım bu gü­lüm­se­ten fıkra, bu­gün­kü bakış açı­mı­zın yan­sı­ma­sı bence.
İlkin önem­li bir alanı or­man­lar­la kaplı ül­ke­miz­de kabul et­me­sek de li­ya­kat­siz­li­ğin sebep ol­du­ğu ih­mal­ler zin­ci­ri­nin geniş bir alana ya­yıl­ma­sı­na sebep ol­du­ğu ve ci­ğer­le­ri­mi­zi dağ­la­yan orman yan­gın­la­rı;
Bu yan­gın­lar­da ca­nı­nı di­şi­ne ka­ta­rak var­lı­ğı­nı inan­dı­ğı de­ğer­le­re şahit kılıp şe­ha­det şer­be­ti­ni yu­dum­la­yan va­tan­daş­la­rı­mız,
Orman yan­gın­la­rı­nın sebep ol­du­ğu in­fi­al ile evi, barkı, ahırı, hay­van­la­rı ve ye­gâ­ne geçim kay­na­ğı olan bağı, bah­çe­si ta­ru­mar olan yüz­ler­ce in­sa­nı­mız,
Her bi­ri­mi­zin yü­rek­le­ri­ni acı­tan ve alev­le­rin ara­sın­da cayır cayır yanan so­lu­ca­nın­dan ku­şu­na, yı­la­nın­dan börtü bö­ce­ği­ne kadar yüz­ler­ce hatta belki bin­ler­ce çeşit hay­va­nı­mız,
Bu du­rum­dan ken­din­ce va­zi­fe çı­ka­rıp gönül yan­gın­la­rı­nı daha çok alev­len­di­ren kaos se­ver­ler ve bu fe­sa­da çanak tutan fitne tel­lal­la­rı,
Konya ve An­ka­ra Al­tın­dağ’da ya­şa­nan; mün­fe­rit ol­ma­sı­nı ve de­va­mı gel­me­me­si­ni sa­mi­mi­yet­le umut et­ti­ği­miz, hop otu­rup hop kalk­ma­mı­za sebep olan, ge­ce­le­ri göz­le­ri­mi­ze kum ka­çı­ran elem dolu ha­di­se­ler,
Bu yan­gın­lar yazık ki devam eder­ken Ka­ra­de­niz il­le­ri­miz­de ani­den bas­tı­ran ya­ğış­la ya­şa­nan sel fe­la­ket­le­rin­de bir kez daha çar­pık ya­pı­laş­ma­nın, dere ya­tak­la­rı­na bi­na­lar yap­ma­nın, do­ğa­nın asli ya­pı­sıy­la oy­na­yıp imar izin­le­ri ver­me­nin te­pe­den tır­na­ğa me­su­li­ye­tin­den kaçıp ya da günah ke­çi­le­ri bulup on­la­rı infaz ede­rek vic­da­nı­mı­zı sözüm ona te­sel­li et­me­nin adına “kader” koy­du­ğu­muz ih­mal­ler zin­ci­ri,
Bu ih­mal­ler zin­ci­ri­nin sebep ol­du­ğu evler, ya­şam­lar, hala bu­lu­na­ma­yan on­lar­ca va­tan­da­şı­mız, yarım kalan yüz­ler­ce hi­kâ­ye ve bu hi­kâ­ye­le­rin ömür­le­ri­mi­ze bu­la­şan acısı, (hep­si­ne rah­met di­li­yo­rum)
Ve son ola­rak; asıl bi­le­nin sus­tu­ğu, yarım ya­ma­lak bi­le­nin kendi pen­ce­re­sin­den “ta­raf­lı” yo­rum­lar­la yoğun bir bilgi kir­li­li­ği­ne sebep ol­du­ğu, bil­me­ye­nin ise hiç sus­ma­dı­ğı “Afgan mül­te­ci” krizi ve “mül­te­ci is­te­mi­yo­ruz” çı­ğırt­kan­lı­ğı.
Evet yak­la­şık bir aylık ülke tab­lo­muz bun­dan iba­ret ve bir ço­ğu­muz tüm bu tab­lo­yu ya­zı­nın ba­şın­da anmış ol­du­ğum fık­ra­da­ki gibi düz man­tık­la oku­ma­ya devam ve yazık ki ısrar edi­yo­ruz.
Sa­nı­rım eli­miz­de­ki ek­ran­lar bü­yü­dük­çe onu kul­la­nan­lar kü­çü­lü­yor ve zi­hin­le­ri ek­ran­la­rın par­lak­lı­ğı­na esir edi­yor.
Bu “gö­nül­lü” esa­ret ise suda pişen kur­ba­ğa mi­sa­li yavaş yavaş bir ka­yıt­sız­lık ya­ra­ta­rak değ­di­ği her şeyi can­sız bir taş yı­ğı­nı­na çe­vi­ren, üşü­ten bir dil ya­ra­tı­yor. Bu soğuk dil ise, hiç­bir şeye şük­ret­me­me­nin, min­net duy­ma­ma­nın, zaten her şeyi hak et­ti­ği­ni dü­şün­me­nin ve en ni­ha­ye­tin­de de “madem hak edi­yo­rum, te­şek­kü­re ne gerek var” zih­ni­ye­ti­nin soğuk, ruh­suz, umur­sa­maz ve “ben mer­kez­li” to­hum­la­rı­nı ye­şer­ti­yor.
Yü­re­ği­mi­zi yakan orman yan­gın­la­rı dev­le­ti­mi­zin gücü, va­tan­da­şı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı ile bir şe­kil­de söndü, söner de.
Ancak orda mağ­dur olan yüz­ler­ce va­tan­da­şı­mız, ca­nı­nı inan­dık­la­rı­na şahit kılan şe­hit­le­ri­miz (hep­si­ne rah­met di­li­yo­rum), cayır cayır ya­na­rak can veren yüz­bin­ler­ce mah­lu­ka­tın yürek ha­ne­mi­ze ek­le­di­ği vebal ve gön­lü­müz­de aç­tı­ğı yara bir ta­ra­fa; sö­zü­nü et­ti­ğim “ben” mer­kez­li to­hum­lar yeşil kal­dık­ça, fi­liz­len­dik­çe, boy ver­dik­çe gör­dü­ğüm ve an­la­dı­ğım ka­da­rıy­la gönül coğ­raf­ya­la­rı­mı­zı ve anlam ha­ri­ta­la­rı­mı­zı yakıp kül eden hırs, hased, kin, ta­raf­tar­lık, kon­fo­rizm, sahip olma hırsı ve tü­ke­tim çıl­gın­lı­ğı­nın çı­kar­dı­ğı yürek yan­gın­la­rı­mız devam edecek.

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On