5 Ocak 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
764 defa okundu.

Önce Ken­di­ni­ze Say­gı­nız Olsun!

Kır­şe­hir küçük, sakin ve kendi ha­lin­de bir şehir.
Ozan­lar Di­ya­rı ve Ahi­li­ğin Baş­ken­ti’dir.
Geç­ti­ği­miz gün Ahi Evran Kül­li­ye­sin­de Be­le­di­ye’ye ait çay bah­çe­sin­de dost­lar­la otu­rur­ken uzun sürü hiç sı­kıl­ma­dan soh­bet ettik.
Konu sü­rek­li de­ğiş­ti ama fi­kir­ler gü­zel­di.
Ve en son o kadar has­bı­hal­den sonra konu “SAYGI’ya geldi.
Kim kime neden saygı gös­ter­me­li?
Her­kes say­gı­yı hak eder mi? gibi bir sürü soru geldi ak­lı­mı­za.
Dav­ra­nış­lar­da gö­rü­len kül­tür­ler arası fark­lı­lık­lar ve aynı dav­ra­nı­şın fark­lı kül­tür­ler­de fark­lı an­lam­lar ta­şı­ma­sı so­nu­cu ki­şi­ler zaman zaman ken­di­le­ri­ne dair un­sur­la­rın­dan, gö­rüş­le­rin­den veya dav­ra­nış­la­rın­dan do­la­yı, say­gı­sız­lık kastı ol­ma­sa da say­gı­sız ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir­ler.
İnsan­lar “ne sev­mek zo­run­da­yım ne de saygı duyma zo­run­da­yım” diye ne de kolay söy­lü­yor…
Size de tuhaf gel­me­di mi?
Eğer bir insan baş­ka­la­rın­dan saygı du­yul­mak is­ti­yor­sa ön­ce­lik­le ken­di­si­ne saygı duy­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­me­li­dir. Ken­di­ne saygı duy­ma­yan bir in­sa­nın bir baş­ka­sı­na saygı duy­ma­sı müm­kün de­ğil­dir.
Bu yüz­den her­ke­sin ilk ken­di­si­ne saygı duy­ma­sı ge­re­kir.
Ken­di­ni kont­rol ede­me­miş bir­ta­kım yan­lış­la­rı­nı gö­re­me­miş ya da yan­lı­şı­nı gör­müş ama hatta gör­dü­ğü ve bil­di­ği halde bu yan­lış­la­rı dü­zelt­me­miş ya da dü­zelt­me­ye ça­lış­ma­mış bir kişi, başka bir ki­şi­yi de aynı bu hu­sus­ta yar­gı­la­ya­cak­tır çünkü o saygı çer­çe­ve­si­ne göre dav­ra­na­cak­tır.
Sev­mek­ten önce gelir saygı.
Ka­rak­ter ve ki­şi­lik oturt­ma­nın en sağ­lam te­mel­li duy­gu­su­dur.
Saygı bir kül­tür­dür ve saygı aile içi ya­şa­mı, top­lum ya­şa­mı çok et­ki­ler.
Saygı ko­nuş­ma ada­bı­nı, sos­yal ve din gö­rüş­le­ri­ni, sofra ada­bı­nı, giyim ve moda tarz­la­rı­nın bü­tü­nü­nü dü­zen­le­yen, dü­şün­ce­le­ri­ne belki ka­tıl­ma­yan ama diğer ki­şi­le­rin kendi dü­şün­ce­le­ri­ni sa­vun­ma hak­kı­nı des­tek­le­yen çok an­lam­lı bir his­si­yat­tır.
Saygı insan ol­ma­nın gu­ru­ru­dur.
Kır­şe­hir’de ba­kı­yo­rum da bazı in­san­la­rın ger­çek­ten çok say­gı­sız ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Hay­van­lar ger­çek­ten biz­den daha say­gı­lı­lar.
Hay­van­lar in­sa­noğ­lu­na, çev­re­ye ne de dün­ya­ya hiç­bir kö­tü­lü­ğü yok. Ne ya­pı­yor­sak top­lu­ma, çev­re­ye biz ya­pı­yo­ruz.
İyi­li­ği de biz, kö­tü­lü­ğü de biz ya­pı­yo­ruz.
Ne demiş ulu ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ” İnsan­la­rın saygı ve şe­re­fi­nin, itaat ve uyu­mu­nun ken­din­den mad­de­ten değil, manen yük­sek olan­lar için gös­te­ril­me­si insan ru­hu­nun ge­rek­le­rin­den­dir.”
Yolu Sev­gi­den Geçen Her­kes­le Bir Gün Bir Yer­ler­de Bu­luş­mak Di­le­ğiy­le.
Ken­di­ni­ze ve ya­şa­dı­ğı­nız ken­ti­niz Kır­şe­hir’e iyi bakın.
Hoşça Kalın…

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com