Uz­laş­ma Yö­net­me­li­ğin­de Yeni Dönem

18 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
79 defa okundu.
Uz­laş­ma Yö­net­me­li­ğin­de Yeni Dönem

Tar­hi­yat son­ra­sı uz­laş­ma­ya iliş­kin usul ve esas­la­rın be­lir­len­di­ği Uz­laş­ma Yö­net­me­li­ği’nde bazı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­dı.
Kır­şe­hir Ser­best Mu­ha­se­be­ci­ler ve Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Hay­dar Zen­gin, konu ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı bil­gi­len­dir­me­sin­de şu de­tay­la­rı ak­tar­dı: “4 Ağus­tos 2022 tarih ve 31913 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan Yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği ile 213 sa­yı­lı Vergi Usul Ka­nu­nu’nda yer alan tar­hi­yat son­ra­sı uz­laş­ma­ya iliş­kin usul ve esas­la­rı be­lir­le­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen ve 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­lan­mış olan Uz­laş­ma Yö­net­me­li­ği’nde bazı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­dı. Buna göre; Yö­net­me­li­ğin kap­sa­mı­na; ik­ma­len, re’sen veya ida­re­ce sa­lı­nan ve Ba­kan­lık Vergi Da­ire­le­ri­nin tarha yet­ki­li ol­du­ğu bütün vergi, resim ve harç­lar ile bun­la­ra iliş­kin ola­rak ke­si­lecek vergi ziyaı ce­za­la­rı (Ka­nu­nun 359 uncu mad­de­sin­de ya­zı­lı fi­il­ler­le vergi zi­ya­ına se­be­bi­yet ve­ril­me­si ha­lin­de tarh edi­len vergi ve ke­si­len ceza ile bu fi­il­le­re iş­ti­rak eden­le­re ke­si­len ceza ve Ka­nu­nun 370 inci mad­de­si­nin (b) fık­ra­sı kap­sa­mın­da ken­di­le­ri­ne ön tes­pi­te iliş­kin yazı teb­liğ edi­len mü­kel­lef­le­re mez­kur mad­de­ye göre ke­si­len ceza hariç) ile 5.000 Türk Li­ra­sı­nı aşan usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ce­za­la­rı gir­mek­te­dir. Uz­laş­ma kap­sa­mı­na alı­nan usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ce­za­la­rı­nın tu­ta­rı, Vergi Usul Ka­nu­nu’nun mü­ker­rer 414 üncü mad­de­si uya­rın­ca, her yıl bir ön­ce­ki yıla iliş­kin ola­rak Ka­nu­nun mü­ker­rer 298 inci mad­de­si­ne gö­re­tes­pit edi­len ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nın­da ar­tı­rıl­mak su­re­tiy­le be­lir­le­necek olup be­lir­le­nen tu­tar­lar Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nca Resmî Ga­ze­te­de ilan edi­le­cek­tir.
VUK 359 uncu mad­de­sin­de ya­zı­lı vergi ka­çak­çı­lı­ğı suçu fi­il­le­ri ile vergi zi­ya­ına se­be­bi­yet ve­ril­me­si ha­lin­de tarh edi­len vergi ve ke­si­len ceza ile bu fi­il­le­re iş­ti­rak eden­le­re ke­si­len ceza ve Ka­nu­nun 370 inci mad­de­si­nin (b) fık­ra­sı kap­sa­mın­da ken­di­le­ri­ne ön tes­pi­te iliş­kin yazı teb­liğ edi­len mü­kel­lef­le­re mez­kur mad­de­ye göre ke­si­len ce­za­lar yö­net­me­lik kap­sa­mı dı­şın­da­dır. VUK Ek 1 inci mad­de­si ile Kanun’un kap­sa­mı­na giren ve ik­ma­len, re’sen veya ida­re­ce tarh ve teb­liğ edil­miş olan vergi, resim ve harç­lar ile usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ce­za­la­rın­dan han­gi­le­rin­de uz­laş­ma yo­lu­na gi­di­le­bi­le­ce­ği ve uz­laş­ma ko­mis­yon­la­rı­nın uz­la­şa­bi­le­cek­le­ri en çok vergi, resim, harç ile usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ceza mik­tar­la­rı­nın ta­yi­ni hu­su­sun­da Ba­kan­lık (il özel ida­re­le­ri ve be­le­di­ye­le­re ait vergi, resim ve harç­lar için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü alı­na­rak Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı) yet­ki­li kı­lın­mış­tır. Ba­kan­lı­ğa ta­nı­nan bu yet­ki­ye da­ya­nı­la­rak uz­laş­ma ko­mis­yon­la­rı­nın uz­la­şa­bi­le­cek­le­ri en çok vergi, resim, harç, usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ce­za­la­rı­nın mik­tar­la­rı genel teb­liğ­ler ile be­lir­le­nir. Genel büt­çe­ye giren vergi, resim ve harç­lar ile usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ce­za­la­rı­na iliş­kin uz­laş­ma ta­lep­le­ri­nin in­ce­len­me­si için üç ki­şi­lik vergi da­ire­si uz­laş­ma ko­mis­yon­la­rı, def­ter­dar­lık uz­laş­ma ko­mis­yo­nu, vergi da­ire­si baş­kan­lı­ğı uz­laş­ma ko­mis­yo­nu, vergi da­ire­le­ri ko­or­di­nas­yo­nuz­laş­ma ko­mis­yo­nu ile Mer­ke­zî Uz­laş­ma Ko­mis­yo­nu ku­ru­lur. Gerek gö­rül­dü­ğü tak­dir­de, söz ko­nu­su ko­mis­yon­la­rın beş ki­şi­den te­şek­kül et­ti­ril­me­si­ne, Mer­ke­zî Uz­laş­ma Ko­mis­yo­nu ve vergi da­ire­le­ri ko­or­di­nas­yon uz­laş­ma ko­mis­yo­nun­da Gelir İda­re­si Baş­ka­nı, vergi da­ire­si baş­kan­lı­ğı ku­ru­lan yer­ler­de vergi da­ire­si baş­ka­nı, vergi da­ire­si baş­kan­lı­ğı ku­rul­ma­yan yer­ler­de ise def­ter­dar karar ver­me­ye yet­ki­li­dir. Bu du­rum­da diğer iki üye söz ko­nu­su ko­mis­yon­la­ra üye ola­bi­le­cek­ler ara­sın­dan be­lir­le­nir. Uz­laş­ma talep di­lek­çe­si­nin ta­ah­hüt­lü posta veya in­te­rak­tif vergi da­ire­si üze­rin­den gön­de­ril­me­si de müm­kün­dür. Uz­laş­ma vaki ol­ma­dı­ğı tak­dir­de, Uz­laş­ma ko­nu­su ya­pı­lan vergi ve ce­za­lar; Ka­nu­nun 112 nci ve 368 inci mad­de­si ile 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı İdari Yar­gı­la­ma Usulü Ka­nu­nu­nun 27 nci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı hükmü çer­çe­ve­sin­de, öden­me­li­dir. Ka­nu­ni sü­re­sin­den sonra ve­ri­len be­yan­na­me­ler ile Ka­nu­nun 371 inci mad­de­si­ne göre piş­man­lık ta­lep­li ola­rak kabul edi­len ancak şart­la­rın ih­la­li ne­de­niy­le ka­nu­ni sü­re­sin­den sonra ve­ri­len be­yan­na­me ola­rak iş­le­me tabi tu­tu­lan be­yan­na­me­ler üze­rin­den ta­hak­kuk fişi ile ta­hak­kuk et­ti­ri­len ver­gi­le­re iliş­kin ke­si­len vergi ziyaı ce­za­la­rı uz­laş­ma ko­nu­su ya­pı­la­bi­lir. Ay­rı­ca 5.000 Türk Li­ra­sı­nı aşan usul­süz­lük ve özel usul­süz­lük ce­za­la­rı da uz­laş­ma ko­nu­su ya­pı­la­bi­lir.”(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN