TÜRKİYE Ak Parti’den Büyük!

22 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
421 defa okundu.
TÜRKİYE Ak Parti’den Büyük!

Ak Parti Genel Baş­ka­nı ve aynı za­man­da Cum­hur­baş­ka­nı olan Sayın Er­do­ğan BM genel ku­ru­lun­da ko­nuş­tu ve dünya beş­ten bü­yük­tür sö­zü­nü Fran­sa İklim Söz­leş­me­si se­be­biy­le tüm dün­ya­ya tek­rar du­yur­du. Dünya beş­ten bü­yük­tür sözü Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ya­zıl­dı­ğı söy­le­nen ‘Daha Adil Bir Dünya Müm­kün’ adlı ki­tap­ta fark­lı dil­ler­de de ba­sı­la­rak tüm dün­ya­ya da ilan edil­miş oldu. Bu arada eşin­den ger kal­mak is­te­me­yen Sayın Emine Er­do­ğan da ‘Af­ri­ka Se­ya­hat­le­rim’ adıy­la kitap çı­kar­dı. Sa­nı­rım Saray’ın ışık­la­rı son ay­lar­da hep ilim ça­lış­ma­la­rı için yan­mış(!) Artık Bilal Er­do­ğan da bir kitap çı­ka­rır diye bek­li­yo­ruz; me­se­la ok­çu­luk ko­nu­sun­da neden ol­ma­sın? Mo­da­ya uya­cak olan Ak Par­ti­li baş­ka­ca üst düzey yö­ne­ti­ci­le­rin­den de kul hakkı, rant, ihale, hak­sız ka­zanç, bir­den fazla maaş al­ma­nın fa­zi­let­le­ri(!), si­ya­set­te din nasıl kul­la­nı­lır gibi geniş bir yel­pa­ze­de sos­yo-eko­no­mik ko­nu­lar­da halkı ay­dın­la­ta­cak ki­tap­lar yaz­ma­la­rı­nı bek­le­riz.
Tüm Dün­ya­ya ada­let çağ­rı­sın­da bu­lu­nan Bir­leş­miş Mil­let­ler genel ku­ru­lun­da adil olun di­ye­rek tüm dünya li­der­le­ri­ne ayar ver­me­ye ça­lı­şan Ak Parti genel baş­ka­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan kendi ül­ke­sin­den, kendi ül­ke­si­ni yö­ne­ten ve adın­da ‘ada­let’ ke­li­me­si dahi geçen par­ti­si­nin iş­le­rin­den, par­ti­si­nin ada­let ile olan iliş­ki­le­rin­den ne kadar ha­ber­dar (!) acaba diye dü­şün­me­den ede­mi­yo­ruz.
Tabi bu so­ru­yu BM genel ku­ru­lu­nu iz­le­yen diğer dünya li­der­le­ri ve dünya ba­sı­nı­nı takip eden diğer mil­let­ler­de­ki pek çok insan gibi ül­ke­miz­de de mil­yon­lar­ca insan so­ru­yor­dur el­bet­te. Daha neler neler so­ru­yor insan. Ak­lı­mız­da o kadar çok soru var ki, ço­ğu­nun ce­va­bı­nı bil­sek de nice deli so­ru­lar kıvır kıvır kıv­ra­nı­yor bey­ni­miz­de.
Bende dü­şün­düm ki ço­ğu­nun ce­va­bı­nı bil­sek de sırf te­fek­kür, ha­fı­za ta­ze­le­me ve zihin jim­nas­ti­ği olsun diye bu haf­ta­ki ya­zı­lar sa­de­ce so­ru­lar­dan oluş­sun is­te­dim, iyi mi?
Adil bir hü­kü­met ol­ma­nın ol­maz­sa olmaz ilk şartı yargı ba­ğım­sız­lı­ğı ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­dür. Yani bir ül­ke­yi yö­ne­ten­ler adil ol­duk­la­rı­nı iddia edi­yor­lar­sa ilk önce ül­ke­de yargı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü tesis et­me­li, ül­ke­nin va­tan­daş­la­rın­da ada­let­ten şüphe ol­ma­ma­lı, yar­gı­ya güven du­yu­su yük­sek ol­ma­lı­dır. Tür­ki­ye böyle midir? Ak parti hü­kü­me­tin­den kor­kup çe­kin­me­den iş yapan, karar alan kaç tane yar­gıç veya savcı var­dır Tür­ki­ye’de acaba? Gö­re­ve alı­nır­ken, mü­la­kat­la­rı ge­çer­ken Ak Parti onayı al­ma­dan Tür­ki­ye’de hakim veya savcı olmak müm­kün müdür? Hakim ve Sav­cı­la­rın tüm özlük iş­le­ri­ni, atan­ma­la­rı­nı veya gö­rev­den ih­raç­la­rı­nı yapan Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu ne kadar ba­ğım­sız­dır? Ada­let ba­ka­nı bu iş­le­ri yapan ku­ru­lun baş­ka­nı değil midir? HSK ada­let ba­ka­nı­na bağlı, Ada­let Ba­ka­nı da Cum­hur­baş­ka­nı­na bağlı, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak Par­ti­nin genel baş­ka­nı değil midir? O halde Ak Parti ne­re­dey­se doğ­ru­dan Hakim ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu­nu yö­ne­ti­yor gibi ol­mu­yor mu? Di­ye­cek­si­niz ki, olsun madem tüm hakim ve sav­cı­la­rı gö­re­ve al­ma­da Ak Parti o kadar etkin bir de yö­net­me­sin mi? O zaman yargı ta­ma­men bir par­ti­nin ta­hak­kü­mün­de ol­mu­yor mu diye so­ran­la­ra ne di­ye­cek­si­niz? Bu ada­let de­ğil­dir, ül­ken­de ada­let yok­ken tüm dün­ya­ya adil ol de­me­ye di­li­niz nasıl va­rı­yor di­yen­le­re ne cevap ve­re­cek­si­niz?
El­bet­te cevap ve­re­me­yecek, aman bana ne, ül­ke­de güç de sal­ta­nat­ta biz de ya ge­ri­sin­den bize ne mi di­ye­cek­si­niz? Ama tüm bun­la­rı ya­par­ken, ya­nı­nız­da hep di­ya­net İşleri Baş­ka­nı­nı gez­di­rip, İslam­cı bir parti gibi gö­zü­küp, tüm ko­nuş­ma­la­ra Allah, Pey­gam­ber söz­le­ri­ni ser­piş­ti­rip, ko­nuş­ma ara­la­rı­nı ayet ve ha­dis­ler­le be­ze­yip Hz. Ömer ada­le­tin­den dem vurup hem de ül­ke­de­ki ‘ada­le­ti’ uta­nıp sı­kıl­ma­dan ta­hak­kü­mü­nüz al­tı­na alıp bi­ti­rin­ce işi başka sözü başka zübük si­ya­se­ti ya­pı­yor­lar, din sö­mü­rü­sü ya­pı­yor­lar diye eleş­ti­ren­le­ri haklı çı­kar­mış ol­ma­ya­cak mı­sı­nız?
Dün­ya­ya ada­let dersi ve­ri­yo­ruz diye şi­şi­ne­rek gezen Ak Par­ti­li dost­lar­dan bu so­ru­la­rı ce­vap­lan­ma­sı­nı bek­le­mek hak­kı­mız değil mi? El­bet­te bu ya­zı­yı oku­yun­ca kendi gö­rü­şü­nü
ya­zı­yor­sun, bi­lim­sel da­ya­nak­la­rın var mı di­yen­ler de ola­cak­tır. Yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğım HSK’nın ya­pı­sı ta­ma­men yasal da­ya­nak­la­rı olan bi­lim­sel bir id­di­adır. Ama daha da net ve­ri­ler is­te­yen­ler için de dün­ya­da ya­pıl­mış pek çok bi­lim­sel ça­lış­ma ve araş­tır­ma­lar var.Dün­ya­da ül­ke­le­rin ada­let sis­tem­le­ri­ni in­ce­le­yen, araş­tır­ma­lar yapan pek çok ku­ru­luş var. Bun­lar­dan bi­ri­si olan Dünya Ada­let Pro­je­si’nin (World Jus­ti­ce Pro­ject) araş­tır­ma­la­rın­dan olan Hu­ku­kun Üs­tün­lü­ğü En­dek­si’ne (Rule of Law Index) göre Tür­ki­ye ‘Ada­let’ ko­nu­sun­da 2020 yı­lın­da 128 ülke ara­sın­da 107’inci sı­ra­da yer almış, yani son­la­ra yakın bir sı­ra­da.Geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­yın­la­nan son ra­por­la­ma­da Tür­ki­ye ile aynı en­deks pu­anı­na sahip diğer ül­ke­ler han­gi­le­ri tah­min edin, An­go­la, İran.
Tür­ki­ye o dün­ya­ya ayar ver­di­ği­miz ‘Ada­let’ ko­nu­sun­da Doğu Av­ru­pa ve mer­kez Asya ül­ke­le­ri sı­nıf­lan­dır­ma­sı­nın ol­du­ğu 14 ül­ke­lik grup­ta ise 14’üncü olmuş, yani so­nun­cu.
Aynı araş­tır­ma­da, Tür­ki­ye hü­kü­me­tin hesap ve­re­bi­lir­li­ği açı­sın­dan 128 ülke ara­sın­da 97’inci, yasal ve yö­net­sel dü­zen­le­me­le­rin adil ve et­ki­li bi­çim­de uy­gu­lan­ma­sı açı­sın­dan 110’uncu, ik­ti­da­rın sı­nır­lan­ma­sı açı­sın­dan ise 124’üncü sı­ra­da yer almış. Yani ada­le­tin mumla aran­dı­ğı bir ülke ol­du­ğu­muz in­ce­le­me ra­por­la­rıy­la bel­ge­len­miş.
Bu araş­tır­ma­nın eski so­nuç­la­rı­nı da ka­ba­ca ta­ra­dım. Tür­ki­ye aynı en­deks­te 2014’te 59, 2015’te 80, 2016’da 99’uncu sı­ra­da bu­lu­nu­yor­muş. Yani gö­rü­nen o ki Bir­leş­miş Mil­let­ler Genel Ku­ru­lun­da dün­ya­ya ayar verip ‘Adil’ olun çağ­rı­sın­da bu­lu­na güzel Tür­ki­ye’m Ak Parti hü­kü­me­ti­nin li­der­li­ğin­de böl­ge­sel ola­rak so­nun­cu ol­mak­la bir­lik­te koşar adım­lar­la ‘Ada­let’ ko­nu­sun­da dünya so­nun­cu­lu­ğu­na da gi­di­yor. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan ‘Ada­le­te gü­ve­ni­yor mu­su­nuz?’ Şek­lin­de­ki onca an­ket­ler­de ise gü­ve­nin dip yap­tı­ğı­nı zaten ba­sın­dan takip et­miş­si­niz­dir. Tür­ki­ye’de yargı ba­ğım­sız­lı­ğı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü her­kes için, bil­has­sa yö­ne­ten­ler için sağ­lan­ma­dık­ça, si­ya­se­tin yargı üs­tün­de­ki ta­hak­kü­mü yok edil­me­dik­çe asla ada­let­ten söz ede­me­ye­ce­ğiz. Hele ki ül­ke­de ada­le­tin her geçen yıl daha da kö­tü­ye git­me­si­nin mü­seb­bi­bi­nin adın­da ‘Ada­let’ geçen bir parti ol­ma­sı tam bir han­di­kap, tam bir ironi, tam bir dram­dır.Onca ve­ri­ler­de, hukuk ve ada­let hu­su­sun­da­ki onca araş­tır­ma­lar­da acı­na­cak du­rum­da olan Tür­ki­ye’deki Ada­let ko­nu­su el­bet­te he­pi­miz üzer, kay­gı­lan­dı­rır. Her şey­den önce adil ol­ma­dı­ğı, ada­le­tin zayıf ol­du­ğu bu ül­ke­de hep be­ra­ber ya­şa­ma­ya, hak ara­ma­ya ça­lı­şan bu ül­ke­nin in­san­la­rı­dır. Hak arar­ken, her hangi bir işe gi­rer­ken dahi önce Ak Par­ti­li olup ol­ma­dı­ğı­nı­za ba­kı­lı­yor­sa, te­miz­lik iş­çi­si dahi ola­bil­mek için bir ilin Ak Parti il baş­kan­la­rı­nın re­fe­rans ol­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, Ak Par­ti­yi eleş­ti­ren­ler tah­ki­ka­ta uğ­ru­yor­lar, iş­le­rin­de atı­lı­yor­lar­sa, mah­ke­me­ler­de Ak Par­ti­li­le­ri­ne veya on­la­ra yakın ce­ma­at men­sup­la­rı­nın ka­yı­rıl­dı­ğı halen iddia edi­le­bi­li­yor­sa, onca ada­let­siz­lik der­ya­sın­da siz si­ya­se­ti­ni­zi halen Allah, Pey­gam­ber, Kuran di­ye­rek utan­ma­dan hal­kın din duy­gu­la­rı­nı sö­mü­re­rek ya­pı­yor­sa­nız önce ‘SİZ BU ÜLKEYİ YÖ­NE­TEN­LERİN DAHA ADİL OL­MA­SI MÜM­KÜN DEĞİL Mİ?
Tür­ki­ye Ak Parti’den bü­yük­tür ve Türk mil­le­ti adil bir Tür­ki­ye is­ti­yor, zira Sayın Er­do­ğan’ın da ifa­de­le­riy­le ada­let­siz bir yaşam ok­si­jen­siz ya­şa­mak gibi değil midir?
“Ada­le­tin ol­ma­dı­ğı yer ok­si­jen­siz Dünya gi­bi­dir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On