TFF Açıkladı

7 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
319 defa okundu.
TFF Açıkladı

Med­ya­da bazı kulüp yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan di­sip­lin sevk­le­ri­ne ve di­sip­lin ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­rar­la­ra mü­da­ha­le edil­di­ği ve bazı ku­lüp­le­rin kol­lan­dı­ğı­na iliş­kin hak­sız ve mes­net­siz id­di­ala­rın yer al­dı­ğı gö­rül­müş­tür.
Ka­mu­oyu­nun açık bir şe­kil­de bil­me­si­ni is­te­riz ki, daha önce mü­te­ad­dit ke­re­ler be­lir­til­di­ği üzere, di­sip­lin sevk­le­ri TFF Sta­tü­sü ve Ta­li­mat­la­rın­da be­lir­le­nen usul ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de, mü­sa­ba­ka­lar­da gö­rev­li, tem­sil­ci ve hakem ra­por­la­rı esas alı­na­rak TFF Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’nde gö­rev­li di­sip­lin mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.
Somut de­lil­le­re ve ge­rek­çe­le­re da­ya­nı­la­rak ya­pı­lan bu sevk­le­re iliş­kin di­sip­lin ka­rar­la­rı, ge­rek­li in­ce­le­me son­ra­sın­da ba­ğım­sız di­sip­lin ku­rul­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ril­mek­te, bu ka­rar­la­ra iti­raz ha­lin­de yet­ki­si­ni kanun ve sta­tü­den alan ba­ğım­sız Tah­kim Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ke­sin­leş­mek­te­dir.
TFF Baş­ka­nı, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve yö­ne­ti­ci­le­ri­nin, di­sip­lin sü­reç­le­ri­ne veya ba­ğım­sız yargı ku­rul­la­rı­nın iş­le­yiş­le­ri­ne ve ka­rar­la­rı­na her­han­gi bir et­ki­si müm­kün de­ğil­dir. Bunun en son ör­ne­ği de, ka­mu­oyun­da da tar­tı­şı­lan MHK’nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Göz­lem­ci Klas­man­la­rıy­la il­gi­li TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­la­nan ka­ra­rı­nın Tah­kim Ku­ru­lu’nca kal­dı­rıl­ma­sı­dır. Ay­rı­ca TFF gö­rev­li­le­ri mü­sa­ba­ka­la­ra iliş­kin ra­por­la­rı­nı Fut­bol Yö­ne­tim Sis­te­mi (FYS) üze­rin­den dü­zen­le­mek­te ve bu ra­por­la­ra kim­se­nin mü­da­ha­le etme ih­ti­ma­li bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Her­han­gi bir ku­lü­bün hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak ko­run­ma­sı, kol­lan­ma­sı söz ko­nu­su ol­ma­yıp, Fe­de­ras­yo­nu­muz her ku­lü­be eşit me­sa­fe­de­dir.
Fut­bo­lun tüm pay­daş­la­rı­nı kurum ve ku­rul­la­rı töh­met al­tın­da bı­ra­kan açık­la­ma­lar­dan ka­çın­ma­ya ve sağ­du­yu­lu ol­ma­ya davet eder, bir kez daha hoş­gö­rü­nün ve bir­lik­te­li­ğin sim­ge­si olan Ra­ma­zan Bay­ra­mı­mı­zın Türk fut­bol ca­mi­ası için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­riz.
Say­gı­la­rı­mız­la.
Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu
(Haber Merkezi)

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On