TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

2 Mayıs 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
16 defa okundu.
   TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

   TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İhale Kayıt Numarası 2019/203554
1 a)İdarenin Adı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b)Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR
c)Telefon ve Faks Numarası Tel 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks 0 386- 515 41 44
d)Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr
 2  İhale Konusu Hizmetin İşletmemize ait 79.443 dekar ziraat alanında hasat ettirilmesi ve 21.000 ton (Hububat + Yem bitkileri) Mahsul Nakliyesi Partiler Halinde İhalesidir.
  a)Niteliği Türü ve miktarı İşletmemize ait 79.443 dekar ziraat alanında hasat ettirilmesi ve 21.000 ton (Hububat + Yem bitkileri) Mahsul Nakliyesi Partiler Halinde ihalesidir.

     1-Parti Hububat (Buğday) Hasadı 28.038 Dekar, Yem Bitkileri (Korunga + Fiğ ) Hasadı 11.178 Dekar ve Mahsul Nakliyesi  (Hububat + Yem Bitkileri) 8.935 Ton. Tarladan İşletmemiz Ambarlarına (Stok) Yerlerine Nakliyesidir.

2-Parti Hububat (Buğday) Hasadı 23.772 Dekar, Hububat (Arpa) Hasadı 16.455 Dekar ve Mahsul Nakliyesi  (Hububat) 12.065 Ton Tarladan İşletmemiz Ambarlarına ( stok)  Yerlerine Nakliyesidir.

b)İşin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait, hububat ve yem bitkisi alanları ile bunların stoklama yerleri ve tohum hazırlama tesisleridir.
  c)İşin Yapılma Zamanı (Süresi) İhale konusu işlerin (Mahsullerin) hasat olgunluğuna gelme zamanı.
3 İhale Dokümanının Satın

Alınacağı yer ve dokümanın bedeli

Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 250,00 TL.
4 Uygulanacak İhale Usulü Kapalı Zarf Usulü
5 İhalenin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu – Boztepe/KIRŞEHİR
6 İhale tarih ve Saati 15.05.2019 14:00
 

  7

Yer ve Son Teklif verme tarih ve Saati  Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi,

15.05.2019 saat 14.00

  a)      Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun Görülmemesi halinde ikinci ihale: 22.05. 2019 tarihi saat 14:00 de yapılacaktır
  b)      Geçici Teminat Miktarı Teklif Edilen Tutarın %3’ü oranında olacaktır.
c)      Kesin Teminat Miktarı  İhalede oluşan tutarın % 6’sı
8- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
Adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
Olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
Kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
Eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  1. d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  2. e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter. Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  1. f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
  2. g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8.2.İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

8.2.1.İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda biçerdövere sahip olduğunun belgelenmesi;

 

İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde belirtilen her parti için istenen 10 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecek olup, üzerinde kalan her kısım için işin yürütülmesine yetecek miktarda Karayolu Taşıma Yetki Belgesine sahip kamyon çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir. (Biçer Kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi aranmayacaktır. Ancak çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgenin yazılı olarak ibraz edilmesi gerekir.)

8.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (8.2) ve (8.2.1) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

8.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu İhalede; Biçerdöverle yapılan her türlü hasat işleri, benzer iş olarak kabul dilecektir.

8.5. Belgelerin sunuluş şekli:

8.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

 

8.5.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

8.5.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür”

Veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.5.4.İhaleye Katılacak İstekliler, İnteraktif sistem ile Geçici Teminatlarını İşletmenin Banka hesaplarına yatırılan nakit teminat tutarları, İhale saati itibariyle İşletmenin Banka hesaplarına intikal etmiş olmadıkça yatırılmamış sayılır. T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 İBAN numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 İBAN numaralı hesabımıza veya İşletmemiz Veznesine yatırılması gerekmektedir.

  1. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır

  MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN: 85

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com