T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ

26 Nisan 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
973 defa okundu.

 

İl Jandarma Komutanlığı

Yakacak alımı (Tip-1 Linyit Kömürü) alımı 4734  sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:               2017/162894

1-İdarenin

 1. a) Adresi: Medrese Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu Üzeri 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/ KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve Fax Numarası: 3862131155 – 3862124692

c)Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: Kırşehir İl J.K.lığı, ihtiyacı için ısınma amaçlı (Tip-1) 351.000 Kg. kömür alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri: Kırşehir İl J.K. lığı İdari şartnamenin 2.1.c maddesi Kömür İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir.

 1. c) Teslim tarihi: Mal Teslimi; başlama tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içinde defaten yapılacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ankara-Kayseri Karayolu üzeri Merkez/Kırşehir
 2. b) Tarihi ve saati: 23.05.2017 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci, mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler :

Ürüne ait Türk Standartları Enstitüsünden ( TSE) alınan Uygunluk Belgesi veya ürüne ait (TSEK) Belgesi ( Kalite Uygunluk Belgesi) Bu belgeler ihale aşamasında istenilmiş ise muayene ve kabul aşamasında tekrar talep edilmeyecektir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: İdari şartnamenin; 7.1.ı. maddesinde açıklanmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :

4.4.1. İş deneyim kapsamında her türlü “Isınma Amaçlı Kömür satışı ile her türlü katı yakacak satışı” satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ihale Komisyon Başkanlığı Ankara -Kayseri Karayolu üzeri Merkez\Kırşehir adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 70 (yetmiş) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. diğer hususlar:

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 157

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN