T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

27 Kasım 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
181 defa okundu.
T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

KAMAN DEVLET HASTANESİ KLİMA SİSTEMLERİ İÇİN FİLTRE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/607818

 • İdarenin
 1. Adresi : AH1EVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. Telefon ve faks numarası : 3862128050 – 3862128070
 3. Elektronik Posta Adresi : kirsehir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 • İhale konusu malın
 1. Niteliği, türü ve miktarı :

KAMAN DEVLET HASTANESİ KLİMA SİSTEMLERİ İÇİN FİLTRE ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : KAMAN DEVLET HASTANESİ
 2. Teslim tarihi : TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE GÖRE
 • İhalenin
 1. Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Toplantı Salonu (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Kat)
 2. Tarihi ve saati : 11.12.2018 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler:

TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

 • Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTENİLEN FİLTRELERDEN l’ER ADET NUMUNE VERİLECEKTİR.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satmalına Birimi adresinden satın alınabilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satmalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BASIN NO: 322

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com