T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

5 Ağustos 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
118 defa okundu.
T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ          İl Sağlık Müdürlüğü

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

12000 TEST İMMÜNOHİSTOKİMYA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :                     2019/360617

1-İdarenin

a)      Adresi             :              Ahıevran Mah. Zübeyde Hanım Cad. 2 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir

b)      Telefon ve faks numarası :                      3862128050 – 3862128070

c)       Elektronik Posta Adresi:            kirsehir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :                   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2~İhafe konusu malın

a)      Niteliği, türü ve miktarı:

Müdürlüğümüze Bağlı Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 12.000 Test İmmünohîstokimya Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)      Teslim yeri    :              Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c)       Teslim tarihi  :              Kurumlarm Siparişleri Doğrultusunda (Siparişler Siparişe İstinaden 7 İş Günü    içerisinde

Sonuçlandırılacaktır.) Peyder Pey Teslimat Yapılacaktır.

3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer :          İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Baş. Toplantı Salonu (Kırşehir Eği. ve Araş. Has.5.Kat)

b)       Tarihi ve saati :           27.08.2019 – 10:00

4.      İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.       İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.       Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.       Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.                Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.       Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.      Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler: *İmmünohistokimya cihazı arızası durumunda 5 saat içinde müdahalede bulunulacak, bütün gruplar için 24 saat içinde çalışır hale getirilecek ve 72 saat içerisinde onarılamayan cihaz firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1.      Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

*Aday ve istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusa! Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kaydı ve ürünlerin TİTUBB’de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt ve bildirim işlemlerinin tamamlanmış olması şartı aranacaktır.

4.3.2.       Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)      Tedarik edilecek malların katalogları (cihazlar, sarflar, reaktifler ve kitferle ilgili teknik dokümanlar)

b)      Teknik şartnameyi birebir cevaplayan şartnameye uygunluk belgesi

c)       Firmalar; cihazlar, sarflar, reaktifler ve kitleri menşeileri hakkında bilgi verip bilgilendireceklerdir.

d)      Firmalar teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu gösterir (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) üretici firmadan alınmış onaylı belge verecektir.

5.      Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.      Bu ihaleye sadece yerli İstekliler katılabilecek olup yerli mah teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.      İhale dokümanının görülmesi:

7.1.                İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9.      İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir, i 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Î3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 178

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On