T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

28 Kasım 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
341 defa okundu.
T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

İHALE İLANI

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    : 2018/516207

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Medrese Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu Üzeri 40100 KIRŞEHİR        MERKEZ/KIRŞEHİR
 1. b) Telefon ve faks numarası : 3862131155-3862124692
 2. c) Elektronik Posta Adresi : kirsehiriym@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.400.000 Kwh. Elektrik Enerjisi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : KIRŞEHİR İl J. K.lığı ve ikmal yönünden desteklediği birlik komutanlıkları (17 Abone)

 

 1. c) Teslim tarihi :Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme kapsamında bulunan

aboneliklere enerji nakli her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken

işlemlerin tamamlanmasını müteakip Ek’te abone numaraları verilen hizmet binaları

için enerji alımı 01 Ocak 2019 saat:00.01’de başlayacak ve 31 Aralık 2019 saat

24.00’de sona erecektir. Yüklenici Kanunda belirtilen mücbir sebepler haricinde enerji

akışının devamlılığını 12 (Oniki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür.

 1. a) Yapılacağı yer : Kırşehir İl J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Medrese Mh. Kayseri-Ankara Karayolu üzeri Merkez/KIRŞEHİR
 1. b) Tarihi ve saati : 12.2018-14:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malm satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayımlanan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi hak sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren, EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, dağıtım lisansı veya parakende satış lisanslarından herhangi birisinin aslı veya noter tasdikli sureti) teklif ile birlikte sunulacaktır.

3- İhalenin

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK (ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURULU) tarafında yayınlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye Elektrik Enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Perakende Satış Lisanslarından herhangi bîrinin astı veya noter tasdikli sureti) teklif ile birlikte sunulacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 8 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl J.K.lığı Lojistik Şube Md.lüğü adresinden satın alınabilir,

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Medrese Mh. Kayseri-Ankara Karayolu üzeri Merkez/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

                                                                                                                                                                                                                       BASIN NO: 324

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com