Şev­val Uzun’dan Spor­cu Bi­rey­le­re Önem­li Tav­si­ye­ler

15 Ocak 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
672 defa okundu.
Şev­val Uzun’dan Spor­cu Bi­rey­le­re Önem­li Tav­si­ye­ler

Kır­şe­hir’de An­ka­ra Cad­de­sin­de iş­let­me­si bu­lu­nan Uzman Di­ye­tis­yen Şev­val Uzun, ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Uzun, yap­tı­ğı önem­li basın açık­la­ma­lar­da şun­la­rı kay­det­ti; “Ön­ce­lik­le spor­cu­nun ener­ji ve besin ögesi ge­rek­sin­me­le­ri yaş, cin­si­yet, boy uzun­lu­ğu, vücut ağır­lı­ğı, ya­pı­lan spor da­lı­na göre fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir.
Bu­ra­da­ki temel hedef, bi­re­yin sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve per­for­man­sı­nın art­tı­rıl­ma­sı­dır. Vücut eg­zer­siz sı­ra­sın­da daha fazla ka­lo­ri har­car. Bu doğ­rul­tu­da ener­ji ih­ti­ya­cı da art­mak­ta­dır. Besin tü­ke­ti­mi açı­sın­dan ele alı­cak olur­sak az yağlı süt ve süt ürün­le­ri­ni, basit kar­bon­hid­rat içe­ren be­sin­le­rin ye­ri­ne komp­leks kar­bon­hid­rat içe­ren be­sin­ler tü­ke­til­me­li­dir. Buna ek ola­rak sıvı tü­ke­ti­mi de art­tı­rıl­ma­lı­dır.Daha ön­ce­den tü­ke­til­me­miş bir besin ant­ren­man­dan önce de­nen­me­me­li­dir.​Spor­cu­nun gün içe­ri­sin­de al­dı­ğı ka­lo­ri mik­ta­rı 2000-5000 ara­sın­da de­ği­şik­lik gös­ter­mek­te­dir.Bu ara­lık da­ya­nık­lı­lık spor­la­rın­da ( ör­ne­ğin hal­ter kal­dır­mak ) daha fazla ola­bil­mek­te­dir.Ör­ne­ğin bi­rey­ler kas ge­li­şi­mi sağ­la­mak adına er­go­je­nik ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan des­tek­le­yi­ci ürün­ler kul­lan­mak­ta­dır­lar. Pi­ya­sa­da kre­atin , L-kar­ni­tin , whey pro­te­in tozu , gin­seng , mul­ti­vi­ta­min gibi bir­çok ürün bu­lun­mak­ta­dır.Bu ürün­ler bi­linç­siz bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Aksi tak­dir­de özel­lik­le ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­ler­de bazı sı­kın­tı­la­ra yol aça­bil­mek­te­dir.Bu ne­den­le bir bes­len­me uz­ma­nı­na da­nış­ma­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır­lar.Ağır ant­ren­man yapan bir spor­cuy­sak ve pro­te­in ih­ti­ya­cı­mı­zı be­sin­ler­den kar­şı­la­ma­yı red­de­di­yor isek bir di­ye­tis­yen kont­ro­lün­de gün­lük max 2 gr pro­te­in tak­vi­ye­si kul­la­nı­la­bi­lir. Bunun dı­şın­da des­tek­le­yi­ci ürün­le­ri kul­lan­mak ye­ri­ne be­sin­ler­den ih­ti­ya­cı­mız olan ener­ji­yi almak daha doğru ola­cak­tır. Kli­ni­ği­miz­de bu­lu­nan vücut ana­liz ci­ha­zı­mız ile spor­cu­la­ra özel ay­rın­tı­lı öl­çüm­le­ri yap­tık­tan sonra ki­şi­ye özel spor­cu di­ye­ti­ni oluş­tur­mak­ta­yız.
SPOR­CU BES­LEN­MESİ: DÜ­ZENLİ SPOR YA­PAR­KEN NASIL BES­LEN­MELİSİN?
Vü­cu­du­nu doğru gı­da­lar­la des­tek­le, eg­zer­siz per­for­man­sı­nı zir­ve­ye çıkar.
İyi bir fit­ness per­for­man­sı ya­ka­la­ma­nın en önem­li ku­ral­la­rın­dan bi­ri­nin doğru bes­len­mek ol­du­ğu­nu söy­le­me­ye bile gerek yok. Üs­te­lik den­ge­li bir bes­len­me alış­kan­lı­ğı edin­mek sana hem gün­lük iş­le­rin, hem de spor ru­ti­nin için ge­rek­li olan ka­lo­ri mik­ta­rı­nı ve besin mad­de­le­ri­ni sağ­lar. Eg­zer­siz per­for­man­sı­nı ar­tır­mak sa­de­ce ye­dik­le­ri­ni düz­gün seç­mek­le il­gi­li de­ğil­dir, günün doğru sa­at­le­rin­de doğru gı­da­la­rı tü­ket­men ge­re­kir.
GÜNE İYİ BİR BAŞ­LAN­GIÇ YAP
Günün ilk ye­me­ği çok önem­li­dir. Ya­pı­lan bi­lim­sel araş­tır­ma­la­rın so­nu­cun­da dü­zen­li ya­pı­lan kah­val­tı­nın obe­zi­te, di­ya­bet ve kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­ni dü­şür­dü­ğü or­ta­ya çık­mış­tır. Güne sağ­lık­lı bir öğün­le baş­la­man vü­cu­du­nun ih­ti­yaç duy­du­ğu kan şe­ke­ri­ni yük­selt­me­ye yar­dım­cı olur. Sağ­lık­lı bir kah­val­tı, eg­zer­siz ya­pa­ca­ğın gün­ler­de özel­lik­le önem­li­dir. Kah­val­tı­yı at­lar­san eg­zer­siz ya­par­ken ken­di­ni hal­siz his­set­men müm­kün­dür.
Tabii doğru kah­val­tı öğü­nü­nü seç­mek de çok önem­li­dir. Güne baş­lar­ken seni uzun süre tok tut­ma­ya­cak beyaz ekmek gibi basit kar­bon­hid­rat­la­ra yö­nel­me­me­li­sin. Bunun ye­ri­ne lif ve pro­te­in açı­sın­dan zen­gin bir kah­val­tı sana spor yap­mak için ih­ti­ya­cın olan ener­ji­yi sağ­lar.
Tam ta­hıl­lı ek­mek­ler, yulaf ez­me­si gibi lifli se­çe­nek­ler, süt, yo­ğurt ve yu­mur­ta gibi pro­te­in kay­nak­la­rı sağ­lık­lı bir kah­val­tı öğü­nü­nün ol­maz­sa ol­maz­la­rı­dır.
DOĞRU KAR­BONHİDRAT­LAR TÜKET
Kar­bon­hid­rat­lar vü­cu­dun ana ener­ji kay­na­ğı­dır. Bi­lim­sel ça­lış­ma­lar, özel­lik­le de dü­zen­li eg­zer­siz yapan bi­riy­sen, gün­lük top­lam al­dı­ğın ka­lo­ri­nin yak­la­şık yüzde 45 ila 65’inin kar­bon­hid­rat­lar­dan gel­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­tir. Peki tü­ket­men ge­re­ken doğru kar­bon­hid­rat türü nedir? Bun­lar, tam ta­hıl­lar­da, mey­ve­ler­de, seb­ze­ler­de ve fa­sul­ye­ler­de bu­lu­nan kar­ma­şık kar­bon­hid­rat­lar­dır.
Bun­lar ken­di­ni daha uzun süre tok his­set­me­ne ve kan şe­ke­ri se­vi­ye­ni den­ge­de tut­ma­ya da yar­dım­cı eder­ler.
PROTEİNLER HEM ATIŞ­TIR­MA­LIK­LA­RIN­DA HEM DE ÖĞÜN­LERİNDE BU­LUN­MA­LI
Pro­te­in, kas­la­rın in­şa­sı ve ona­rı­mı için ge­rek­li­dir. Yani eg­zer­si­zi­nin fay­da­la­rı­nı ger­çek­ten gör­me­ne yar­dım­cı olur. Ya­pı­lan çe­şit­li ça­lış­ma­lar­da ye­tiş­kin­le­rin vücut ağır­lı­ğı­nın her ki­log­ra­mı için günde yak­la­şık 0.8 gram pro­te­in tü­ket­me­si ge­rek­ti­ği or­ta­ya çık­mış­tır. Ancak eg­zer­siz ya­pı­yor­san daha da faz­la­sı­na ih­ti­ya­cı ola­bi­lir.
Pro­te­ini şun­lar­dan ala­bi­lir­sin:
– Tavuk ve hindi gibi kümes hay­van­la­rı
– Sığır eti ve kuzu eti gibi kır­mı­zı etler
– Somon ve ton ba­lı­ğı gibi ba­lık­lar
– Süt ve yo­ğurt gibi süt ürün­le­ri
– Fa­sul­ye ve mer­ci­mek gibi bak­la­gil­ler
– Yu­mur­ta
BOLCA MEYVE VE SEBZE TÜKET
Meyve ve seb­ze­ler vü­cu­du­nun düz­gün ça­lış­ma­sı için ge­re­ken zen­gin doğal lif, vi­ta­min ve mi­ne­ral kay­nak­la­rı­dır. Ay­rı­ca ka­lo­ri ve yağ oran­la­rı dü­şük­tür.
Bes­len­me uz­man­la­rı her öğün­de ta­ba­ğı­nın ya­rı­sı­nı meyve ve seb­ze­ler­le dol­dur­ma­yı he­def­le­me­ni öne­rir. Fark­lı renk­te­ki mey­ve­le­ri ve seb­ze­le­ri se­çe­rek tüm vi­ta­min, mi­ne­ral ve an­ti­ok­si­dan tür­le­ri­ni al­ma­yı ga­ran­ti­le­ye­bi­lir­sin. Atış­tır­mak için ku­ru­tul­muş mey­ve­le­ri eg­zer­siz çan­tan­da bu­lun­du­ra­bi­lir­sin.
SAĞ­LIK­LI YAĞ­LA­RI TERCİH ET
Doy­ma­mış yağ­lar ödemi azalt­ma­ya ve ka­lo­ri al­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lir. Yağ­lar, eg­zer­siz için temel ener­ji kay­na­ğı­dır. Sağ­lık­lı doy­ma­mış yağ­lar tü­ket­mek sana spor için ye­ter­li ka­lo­ri­yi sağ­lar.
Sağ­lık­lı yağ­la­rı bu gibi gı­da­lar­dan ala­bi­lir­sin:
– Fın­dık
– Avo­ka­do
– Zey­tin
– Zey­tin­ya­ğı gibi yağ­lar
Eg­zer­siz çan­tan­da ve buz­do­la­bın­da aşa­ğı­da­ki atış­tır­ma­lık­la­rı bu­lun­du­ra­bi­lir­sin:
– Muz
– Çilek, üzüm ve por­ta­kal
– Fın­dık
– Fıs­tık ez­me­si
YE­TERLİ KALORİ AL­DI­ĞIN­DAN EMİN OL!
Kilo ver­me­ye ça­lı­şı­yor­san daha az ka­lo­ri almak iyi bir fikir gibi gö­rü­ne­bi­lir. Evet, düşük ka­lo­ri almak kilo kaybı sağ­lar, ancak al­dı­ğın ka­lo­ri mik­ta­rı­nı azal­tır­ken se­vi­ye­si­ne dik­kat etmen ge­re­kir. Bu tarz kilo ver­me­ye yö­ne­lik di­yet­ler ken­di­ni yor­gun his­set­me­ne neden ol­ma­ma­lı­dır.
( İlknur ÖNCÜ)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On