SAPLA SA­MA­NI KA­RIŞ­TIR­MAK.

31 Ekim 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
4169 defa okundu.
SAPLA SA­MA­NI KA­RIŞ­TIR­MAK.

SAPLA SA­MA­NI KA­RIŞ­TIR­MAK.

Bir şehir hi­kâ­ye­si… Kır­şe­hir’de ya­şa­mak.

Bu ya­zı­yı ya­zar­ken ola­bil­di­ğin­ce ta­raf­sız ve ob­jek­tif ol­ma­ya özen gös­ter­me­ye ça­lış­tım.

Ben mu­ha­lif bir ya­za­rım. Fikri ya­pı­mı, tüm oku­yu­cu­lar bi­li­yor. Ancak benim birde mikro mil­li­yet­çi­lik yanım var. Mem­le­ke­tim.

Benim mu­ha­le­fet­li­ğim bu­gü­ne mah­sus değil. Mu­ha­le­fet­li­ğim bir ömür­dür var. Ya­pı­la­nı, su­nu­la­nı gör­mez­den gel­mek. O; yok­muş gibi dav­ran­mak, söy­le­nen­le­ri dik­ka­te al­ma­mak bana göre bir an­la­yış bi­çi­mi değil.

Bi­ri­le­ri­ne göre, gör­mez­den gel­mek ‘St­ra­te­ji’ sa­vaş­la­rı­nın en büyük si­la­hı­dır. Böyle bir dav­ra­nış bi­çi­mi bana çok adice gelir. Eleş­ti­ri mut­lak yerli ye­rin­de ol­ma­lı ki; kar­şı­nız­da­ki sizin sa­mi­mi­ye­ti­ni­ze inan­sın. Sa­taş­mak, algı üret­mek ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı mu­ha­le­fet­lik değil. Ah­lak­sız­lık olur. As­pa­ra­gas ha­ber­ler­le mey­dan oku­mak ah­lak­sız­lık­tır.

Yerel se­çim­le­re zaman gi­de­rek da­ra­lı­yor. Aday­lar kesin belli de­ğil­ler. Ancak or­ta­ya çıkan aday aday­la­rı var. Hep­si­ni iz­li­yo­rum. Bir kıs­mı­nı ya­ki­nen ta­nı­yo­rum. Ama­cım kim­se­yi eleş­tir­mek ya da güçlü zayıf gös­ter­mek değil.

Ben böyle dü­şü­nü­yo­rum… Ben aynı za­man­da mikro mil­li­yet­çi­yim. Yani kent­çi­yim.

AKP’nin en güçlü aday adayı Yaşar Bah­çe­ci. Bah­çe­ci’yi diğer parti aday aday­la­rı ara­sın­da kı­yas­lar­sak yine en güçlü olanı… Bah­çe­ci de­nen­miş. Kent­sel ge­li­şim­de ken­di­ni ispat etmiş bir si­ya­set­çi. Or­ta­ya koy­du­ğu pro­je­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı­nı ha­ya­ta ge­çir­miş, akıl­lı po­li­ti­ka­lar üre­te­bi­len bir be­le­di­ye Baş­ka­nı. AKP Kır­şe­hir’de ka­zan­mak is­ti­yor­sa, Bah­çe­ci’nin üze­ri­ni çiz­me­me­li. Bah­çe­ci Kır­şe­hir’de aktif mu­ha­lif tüm si­ya­si par­ti­le­rin üye­le­rin­den de olum­lu me­saj­lar alı­yor.

Diğer par­ti­le­rin için­de CHP aday­la­rı­nın için­de en güçlü gö­zü­ken Le­vent Akça. Akça’nın daha önce bir de­ne­yi­mi var. Si­ya­set are­na­sın­da piş­ti­ği ger­çe­ği­ni kimse göz ardı et­me­me­li. De­ne­yi­min öte­sin­de iyi bir ör­güt­çü ve plan­la­yı­cı. Or­ta­ya ge­çer­li, ola­bi­lir­li­li­ği yük­sek pro­je­ler or­ta­ya ko­ya­bil­me­li ki, ya­rı­şa gi­re­bil­me­li. Di­ğer­le­ri kamu yok­la­ma­la­rın­da çokta ön­gö­rül­mü­yor.

İYİ par­ti­nin için­de önde gö­zü­ken Asaf Ka­ya­oğ­lu. Ka­ya­oğ­lu’nu çok iyi ta­nı­mı­yo­rum. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Ka­ya­oğ­lu’nun de­ne­yi­mi be­le­di­ye­ci­li­ği, Be­le­di­ye­ci­li­ğin için­de yoğ­rul­muş ol­ma­sı ve şehre tek­nik gözle ba­ka­bi­lecek ol­ma­sı.

MHP aday­la­rı için­de en güçlü gö­rü­nen Arif Ekici. Ekici’nin aşi­ret­ten ve parti ta­ba­nın­dan ala­ca­ğı oyun öte­si­ne geç­me­si pek müm­kün değil.

HDP ve diğer si­ya­si parti aday­la­rı­nın bu ya­rış­ta şansı yok. Ben böyle gö­rü­yo­rum.

AKP’nin genel po­li­ti­ka­la­rı­na kı­za­rak, acı­sı­nı yerel yö­ne­tim­den almak, belki AKP için bir uyarı me­sa­jı ola­bi­lir. Ancak Be­le­di­ye’nin ha­ya­ta ge­çir­mek için ha­zır­la­mış ol­du­ğu ve yarım kalan tüm ya­tı­rım ve pro­je­ler as­kı­ya alı­nır ve du­ra­bi­lir. Kır­şe­hir zor gün­le­re gebe ka­la­bi­lir. İkti­da­rın ni­met­le­ri, yine ik­ti­da­rın tem­sil­ci­si­nin var­lı­ğı ger­çe­ği­ni gör­mez­den gel­mek, biraz değil bu şehir için in­saf­sız­lık olur. AKP Kır­şe­hir’de ipi gö­ğüs­le­mek is­ti­yor­sa Bah­çe­ci’den vaz­geç­me­me­li.

CHP aday­la­rın­dan bana göre en güçlü aday olan Akça. Ben Le­vent Akça’yı ta­nı­yo­rum. Dü­rüst, ça­lış­kan proje üre­te­bi­len ve uy­gu­la­ma­ya ko­ya­bi­len, ortak akıla inan­mış pren­sip sa­hi­bi, Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk gibi kav­ram­lar­dan lafta değil özde ödün ver­me­yen kim­li­ğe sahip. Tüm bun­lar ye­ter­li­mi? İşte bu­ra­sı mu­am­ma. Son söz Genel mer­ke­zin.

Yerel Se­çim­ler par­ti­zan­lı­ğı kal­dır­maz…

AKP’nin po­li­ti­ka­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. Zik­zak çizen CHP’nin po­li­ti­ka­la­rı­nı çöz­mek müm­kün değil.  CHP Li­boş­la­rın pe­şin­den koşan,  yü­zü­nü ılım­lı İslam­cı­la­rın es­tir­di­ği em­per­ya­list rüz­gâ­ra dön­müş bir li­de­re sahip. Le­vent bu an­la­yı­şa ne kadar uyum­lu bil­mi­yo­rum.

Bana göre ga­ze­tem Arena’nın ya­yın­la­dı­ğı aday aday­la­rın lis­te­sin­de gö­zü­ken aday­lar­dan öne çı­kan­lar bu isim­ler. İsim­le­ri­ni zik­ret­ti­ğim aday aday­la­rı aday ya­pı­lır­sa. Yaşar Bah­çe­ci kar­şı­sın­da çokta bir şans­la­rı yok.

Yaşar Bah­çe­ci aday ya­pıl­maz ise. Genel po­li­ti­ka­la­rın yanı sıra kent­sel pro­je­ler üre­tir ve bu pro­je­le­ri iyi kul­la­na­bi­lir­se en güçlü aday Le­vent Akça gö­zü­kü­yor.

Yaşar’ı yıp­ra­tan olay­la­rın ba­şın­da Be­le­di­ye’de ça­lı­şan­la­rın bir­ço­ğu­nun Baş­kan ve Baş­kan yar­dım­cı­la­rı­nın yakın ak­ra­ba ol­du­ğu yö­nün­de. Be­le­di­ye’nin aşırı borç­lu ol­ma­sı söy­len­ti­le­ri, kay­nak bul­mak­ta zor­la­nıl­dı­ğı. VS de­di­ko­du­lar. Bun­lar beni çokta il­gi­len­dir­mi­yor.

Ağ­la­yan Nar. Gülen Ayva. Gör­mez­den ge­le­mem.

Ben bu cüm­le­yi Bah­çe­ci’nin Kent park pro­je­si ta­mam­la­nıp ha­ya­ta geç­ti­ğin­de kul­lan­mış­tım. İnkâr edi­le­me­yecek kadar güzel şey­ler ha­ya­ta geçti. Bu şeh­rin artık bir mey­da­nı var. Bu şeh­rin diğer şe­hir­le­ri kıs­kan­dı­ran, kül­tür mer­ke­zi, parkı, pik­nik alanı ve kent içi yol­la­rı var. Alt ya­pı­sı ta­mam­lan­mış. Alt ya­pı­nın ge­lecek 100 yıla kadar sı­kın­tı­sız ça­lı­şa­ca­ğı beyan edi­li­yor. Temiz bir şehir ya­ra­tıl­dı. Toplu taşım araç­la­rı, ring se­fer­le­ri ile biraz daha çağ­daş­lı­ğa yakın olduk.  Kent ye­şi­le bo­ğul­du. Kent içi ve re­füj­ler çiçek bah­çe­si. Cad­de­ler Bul­var’ gö­rü­nü­mün­de. Bun­la­rı pro­je­len­dir­mek, ha­ya­ta ge­çir­mek el­bet­te ki bir ma­ri­fet. Ancak bu ya­pı­lan­la­rı idame etmek daha büyük bir ma­ri­fet.

Rakip olsam. Yaşar’ın aday ol­ma­ma­sı için dua ede­rim der­sem abart­mış olmam. Sizde öyle yapın.

Kır­şe­hir’i ta­nı­yor mu­su­nuz? Ne kadar ta­nı­yor­su­nuz? So­run­la­rı ne­ler­dir. Nasıl gi­de­ri­lir. Za­ma­na ya­yar­sa­nız kısa, orta, uzun va­de­de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si müm­kün ola­bi­lir mi? Pla­nı­nız var mı? Kla­sik ve bey­lik be­yan­lar siz­le­ri ide­al­le­ri­ni­ze ta­şı­ma­ya­bi­lir. Pro­je­le­ri­niz, an­la­şı­lır, k aza­nım odak­lı ve se­çi­ci deney ve et­kin­lik te­mel­li ol­ma­lı.

Kır­şe­hir’e liman yap­ma­nın. Tren garı yap­ma­nın ge­re­ği yok.

Gör­mez­den gelme ya da bakıp da gö­re­me­me gibi me­se­la… Öl­çü­le­mez olanı, öl­çü­ye sığ­ma­ya­nı, öl­çü­den ka­ça­nı pers­pek­ti­fe sığ­dı­ra­maz­sı­nız. Pro­je­ler akıl­cı o kadar kent­sel öl­çe­ğe sığ­ma­lı. Ba­şar­mak için her işe bir ha­yal­le baş­la­mak ve ha­yal­le­ri ger­çe­ğe dö­nüş­tür­mek için çok ça­lış­mak ge­rek­ti­ği­ni sa­nı­yo­rum bi­li­yor­su­nuz­dur.

Bah­çe­ci’nin benim fark et­ti­ğim bir başka özel­li­ği ise, ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den koş­mak­tan asla vaz­geç­me­miş ol­ma­sı.

Aday aday­la­rın­dan kim­ler bu şehri yö­net­me­ye aday ya­pı­la­cak­lar bi­le­mem. On­la­ra tav­si­yem Bah­çe­ci’yi yen­mek için akıl­cı, uy­gu­la­na­bi­lir ya­şa­mı ko­lay­laş­tı­rır pro­je­ler­le or­ta­ya çı­kar­tın. Ve ra­kip­le­ri­ni­zi iyi ta­nı­yın. Aptal bir dos­tu­nuz ye­ri­ne akıl­lı bir düş­ma­nı­nız sizi ba­şa­rı­ya gö­tü­re­cek­tir.

Bir ar­ka­da­şım te­le­fon­da bana bir fıkra an­lat­tı. Aday­lar için vit­rin ola­bil­me­ye dair. Ada­mın bi­ri­si saat ala­cak­mış. Bir vit­rin­de çok güzel bir saat gör­müş, içeri gir­miş, ken­di­si­ni kibar bir be­ye­fen­di kar­şı­la­mış.

Bu­yu­run, hoş gel­di­niz efen­dim. Ar­zu­nuz?

Saat ala­cak­tım. Sa­at­le­ri­ni­zi gö­re­bi­lir miyim?

Be­ye­fen­di biz saat sat­mı­yo­ruz. Biz sün­net­çi­yiz.

Ama vit­rin­de saat var.

Doğ­ru­dur. Size söy­le­dim biz sün­net­çi­yiz. Sizce vit­ri­ne ne koy­ma­mız ge­re­kir!

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN