RESMİ İLAN, T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

28 Mayıs 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
395 defa okundu.

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

24 AYLIK DIŞ LABORATUVAR hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   : 2018/255028

I-İdarenin

 1. a) Adresi : AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR

MERKEZ/K1RŞEHİR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 3862128050 – 3862128070
 2. c) Elektronik Posta Adresi: : kirsehir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN 24 AYLIK (400.000 PLAN) DIŞ LABORATL VAR HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı Yer: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 2. c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer: İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Toplantı Salonu (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Kat)

 1. b) Tarihi ve Saati: 12.06.2018- 10:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş (Biyokimya ve Mikrobiyoloji) Laboratuvarı Ruhsatını teklif zarflarıyla birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

‘Testlerin çalışılacağı dış laboratuar Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı ve TS EN ISO 15189 standardı belgesi ile akredite olmalıdır. Teklif sırasında bu belge ihale komisyonuna sunulacaktır. Yüklenici, Sağlık Bakanlığı Kalite Performans Daire Başkanlığının değerlendirme kriterleri arasında bulunan dış laboratuar hizmetlerine yönelik gereklilik ve düzenlemeleri tüm hastaneler için karşılamalı ve gerekli belgeleri hastanelere sunmalıdır. Kalite yönelim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarımca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumlarından alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi. veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kuruntundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel sektörde yapılmış Sonuç Karşılığı Laboratuvar hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonoınik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satın alma Birimi (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Kat) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satın alma Birimi (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BASIN NO: 153
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com