RESMİ İLAN, KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2018-2019 YILLARI ARASINDA İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN, AKARYAKIT TÜKETİM

9 Mayıs 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
393 defa okundu.

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2018-2019 YILLARI ARASINDA İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN, AKARYAKIT TÜKETİM

OTOMATİK SİSTEMİ (ATOS) İLE 100000 LİTRE ( KURŞUNSUZ 95 OKTAN ) BENZİN İLE 120000 LİTRE MOTORİN (DİĞER)

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2018-2019 YILLARI ARASINDA İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN, AKARYAKIT TÜKETİM OTOMATİK SİSTEMİ (ATOS) İLE 100000 LİTRE ( KURŞUNSUZ 95 OKTAN ) BENZİN İLE 120000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü ile hale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/209425

1-İdarenin

 1. a) Adres: AHI EVRAN MAH. M.ALI YAPICI BULVARI NO:27 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3862135555 – 3862131044
 3. c) Elektronik Posta Adres : kirsehirlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 1- Benzin (Kurşunsuz 95 Oktan) 100.000 Litre 2- Motorin (Diğer) 120.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri: Yüklenici Firma tarafından araçlara takılacak olan “Araç Tanıma Sistem” ile yükleniciye veya bayisi olduğu dağıtıcı firmaya ait istasyonlardan ihtiyaç

nispetinde 24 saat esasına göre peyderpey alınacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde idareye ait akaryakıt tankı, hizmet binalarındaki jeneratörlerin depolarına da toplu olarak dolum yapılacaktır.

 1. c) Teslim tarih : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. Yüklenici Firma tarafından araçlara takılacak olan Araç Tanıma Sistem ile yükleniciye veya bayisi olduğu dağıtıcı firmaya ait istasyonlardan ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyderpey teslim edilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde idareye ait akaryakıt tankı, hizmet binalarındaki

jeneratörlerin depolarına da toplu olarak dolum yapılacaktır. Bu durum işe başlama tarihinden başlayarak 30.06.2019 tarihine kadar devam edecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Ahi Evran Mahallesi M. Ali Yapıcı Bulvarı No:27 KIRŞEHİR
 2. b) Tarih ve saat :05.2018 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a)İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

 1. b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış (Bayilik) Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından meslek ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)

karşılığı Kırşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu karşılığında Kırşehir İl Emniyet

Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satın alma Büro Amirliğinden satın alınabilir.

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeler zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satın alma Büro Amirliği, Ahi Evran Mah. M.Ali Yapıcı Bulvarı No:27 KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemler için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı

ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu halede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim

günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 2. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 132

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com