RESMİ İLAN: KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Kasım 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
307 defa okundu.
RESMİ İLAN: KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ

SORUMLULUK SİGORTASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                             : 2018/587517

1-İdarenin

  1. a) Adresi : AHİ EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BULVARI NO:27 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b)Telefon ve faks numarası                               : 3862135555 – 3862131044

c)Elektronik Posta Adresi                                  : kirsehirlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı                                   :Teknik Şartnamede listesi bulunan muhtelif marka ve model 122 adet hizmet taşıtının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer                                                : KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

c)Süresi                                                             : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.01.2019

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer                                                : KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (AHİ EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BUL. NO:27 MERKEZ / KIRŞEHİR)

b)Tarihi ve saati                                                 : 06.12.2018 – 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.           İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin Sigorta Şirketi olması halinde 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Branşına ait Ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir.

İsteklinin Acente olması halinde; Aracılığını Yaptığı Sigorta Şirketinin Yetkili Acentesi olduğunu gösterir            belgenin        aslını veya noterden tasdikli suretini      teklifleri          ile birlikte ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.           Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.           Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı (İHALE DÖKÜMAN BEDELİ OLAN 50,00 TL. DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILDIKTAN SONRA) KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (AHİ EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BULVARI NO:27 MERKEZ/KIRŞEHİR), LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BASIN NO:317

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com