RESMİ İLAN, KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI

14 Ağustos 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
257 defa okundu.

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

 

KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:                 2018/405581

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KIRŞEHİR-ANKARA KARAYOLU 18.KM ÇUĞUN MEVKİİ ÇUĞUN MEVKİİ 001 40200 ÇUĞUN KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3862243424 – 3862243334
 3. c) Elektronik Posta Adresi : acik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

KALORİFER YAKITI( KÜKÜRT ORANI %0,1’İ GEÇEN ANCAK %1’İ GEÇENMEYEN) 110000-KG

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : KALORİFER YAKITI( KÜKÜRT ORANI %0, Uİ GEÇEN ANCAK %1’İ

GEÇENMEYEN) 110000-KG

 1. c) Teslim tarihi : 31/12/2018 TARİHİNE KADAR PEYDER PEY ALIM

YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu – Toplantı Salonu /   Kırşehir Ankara

Karayolu 18. Km. Çuğun Mevkii KIRŞEHİR

 1. b) Tarihi ve saati : 09.2018 -14:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli dagiticı ise: Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış “Dağıtıcı Lisansını”, İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayiii ise: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kununu hükümlerine uygun olarak alınmış “Bayii Lisansı” ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu “Tek Elden Satış Sözleşmesinin” aslını veya noter tasdikli suretini teklifgi ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu – Tahakkuk Birimi / Kırşehir Ankara Karayolu 18. Km. Çuğun Mevkii KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu – Toplantı Salonu / Kırşehir Ankara Karayolu 18. Km. Çuğun Mevkii KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 222

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com