RESMİ İLAN: KIRŞEHİR ACIK CEZA İNFAZ KURUMU İSYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

10 Ekim 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
230 defa okundu.

 

2,5 MM DALDIRMA GALVANİZLİ TEL

KIRŞEHİR ACIK CEZA İNFAZ KURUMU İSYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

2.5 mm Daldırma Galvanizli tel alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2018/506095

1 –İdarenin

a) Adresi : Kırşehir-Ank.Kara Yolu IS.Km I 40200 KIRŞEHİR M ERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 3862243424 – 3862243334

c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir.acikfa udalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-         İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 15000 Kğ 2,5 mm Sıcak Daldırma Galvanizli tel alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Açık Ceza İnfaz Kurumu tşyurdu Müdürlüğü Ankara yolu 18.Km. Çoğun mevkii KIRŞEHİR

c) Teslim tarihleri : Mal alımı 12.11.2018 tarihinden 12.12.2018 tarihine kadar bitirilecektir

3-         İhalenin

a) Yapılacağı yer : Açık Ceza İnfaz Kurumu tşyurdu Müdürlüğü Ankara yolu 18.Km. Çoğun mevkii KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati : 22.10.2018- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.      Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.      Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.      İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kuruntu Müdürlüğü – Ankara y olu 18 Km. Çugun ınevki adresinden satın alınabilir.

7.2.      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Açık ( eza İııla/ Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Ankara yolu I8.K111. Çoğun mevkii KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için tekli! edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler tekli! ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunim 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 273

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com