RESMİ İLAN

5 Nisan 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1105 defa okundu.

ŞEREFLİKOÇHİSAR ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNDE İŞ GÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEREFLİKOÇHİSAR ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNDE İŞ GÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası        :2017/160138

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faxs numarası : 3862216130 – 3862216138
 3. c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Ş.Koçhisar Ziraat Bölge Şefliğine ait ofis binasının temizliği park-bahçe düzenlenmesi,  çay servisi, kalorifer yakımı,bilgisayar kullanımı, ambarda malzeme tesellümü ve dağıtımı gibi hizmetlerin 2 adet iş gücü çalıştırılarak yaptırılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Yapılacağı yer : Şereflikoçhisar Ziraat Bölge Şefliği
 3. c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii/ Kırşehir
 2. b) Tarihi ve saati : 13.04.2017- 09:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel  kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu Kurumlarında veya  Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl köyü Şeker Fabrikası Mevkii/KIRŞEHİR-Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO:128

 

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN