RESMİ İLAN

18 Mart 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1475 defa okundu.

EKMEK (250)

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEK (250  Gram) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :2017/123228

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3862216130 – 3862216138
 3. c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği,türü,miktarı : Fabrikamıza ait İşçi Mutfağı ve Alakart Lokantasında kullanılmak üzere %20 toleranslı 75.0000 adet Ekmek (250 gram) mal alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’TA yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yerleri :Kırşehir Şeker Fabrikası İşçi Mutfağı ve Alakart Lokantası
 3. c) Teslim tarihi: Teknik Şartnamenin 4.üncü maddesinde düzenlendiği şekilde uygulanacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Akçaağıl KöyüŞeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR
 2. b) Tarihi ve saati : 27.03.2017 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği “ Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)”, “İşletme Kayıt Belges”, “Gıda Üretim Sertifikası” veya “Gıda Üretim İzin Belgesi” ‘neden herhangi birisi ile isteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda ise, yetkili ve satıcısı veya onaylı suretlerini vermek zorundadır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın almaları zorunludur.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii/ KIRŞEHİR – Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

BASIN NO:102

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On