RESMİ İLAN

28 Eylül 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
475 defa okundu.

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

1 – İHALE KONUSU:

İlimiz Merkez İlçesi Sevdiğin Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1-Kırşehir İli Merkez ilçesi Sevdiğin Köyü mevkiinde j31dl,j33d4 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 1020,57 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.b) Muhammen Bedeli: 20.110,84 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı: 603,33 TL

3 -İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

2.1.a) Koordinatları;

1 .Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta
Sağa (Y) 587000 587150 587150 589500 589500
Yukarı (X) 4328424 4328424 4334940 4334000 4332000

 

 

ö.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta
Sağa(Y) 589000 589000 587615 587615 587000
Yukarı (X) 4332000 4330200 4330200 4328025 4328025

2.1 b) Muhammen Bedeli: 110,84 TL (KDV Hariç)

2.1 c) Geçici Teminatı: 603,33 TL

 

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

 • İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
 • İhalenin Tarih ve saati: 24.10.2017 Salı günü saat 10.30 da yapılacaktır.
 • İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
 • Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 3.6.Son Teklif verme saati: 24.10.2017 günü saat 10.30

4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
 2. Gerçek kişi istekliler;
 • – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
 • – Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onavlı nüfus cüzdanı sureti

Gerçek Kişi İstekliler;

 • – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
 • – Noter tasdikli imza beyannamesi
 • – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti Tüzel Kişi İstekliler;
 • – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 • – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 • -Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
 • İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
 • Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
 • Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alman, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 • İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
 • Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
 • Vergi borcu yoktur yazısı
 • 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 • İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
 • İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.
 • İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İrtibat: Nafı MAHMUTOĞLU ( Jeoloji Mühendisi) Tel: 0 386 213 10 16 ( Dahili: 1411 )

BASIN NO 349

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On