RESMİ İLAN

23 Eylül 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
544 defa okundu.

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi                                                                      :    7

Yasal Kapsam                                                                :    13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet                                       :    1. adım … – 234.251,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet                              :    1. adım … – 3.936.292,00

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet                                     :    1. adım … – 78.725.840,00

Ortak Alım                                                                      :    Hayır

Sınır Değer                                                                     :    İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AHİ EVRAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ A-B BLOK İTFAİYE YOLU YAPIMI K.Y.K. KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğüne bağlı Ahi Evran Yurt Müdürlüğü A-B Blok İtfaiye Yolu yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                                  :    2017/459393

1-    İdarenin

 1. a) Adresi :    YENİCE MAH. M.ÇETİN BOZKURT NO:1 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası :    3862132059 – 3862132052
 3. c) Elektronik Posta Adresi :    kirsehirilm@kyk.gov.tr

ç)    İhale dokümanının görülebileceği internet adresi        :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-    İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :    Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması-375 m3, beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)-2.500 m2 ,beton bordür döşenmesi -1.000 m, beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)-
  000 m.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer :    YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AHİ EVRAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ
 2. c) İşe başlama tarihi :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)     İşin süresi                                                               :    Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3-    İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE MAH. M.ÇETİN BOZKURT CAD NO:1

MERKEZ/KIRŞEHİR

 

 1. b) Tarihi ve saati : 10.2017 – 10:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer işlere dair tebliğde yer alan A-V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat mühendisi veya mimar

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE MAH. M.ÇETİN BOZKURT CAD NO:1 MERKEZ/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE MAH. M.ÇETİN BOZKURT CAD NO:1 MERKEZ/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1, 2,

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

Basın No: 345

 

 

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On