RESMİ İLAN

14 Eylül 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
326 defa okundu.

EKMEK (250 GR.)

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.S. KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

EKMEK (250 Gr) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2017/444717

 1. a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası: 3862216130 – 3862216138

c)Elektronik Posta Adresi:  kirsehirseker@iurkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: : Fabrikamıza ait İşçi Mutfağı ve Alakart Lokantasında kullanılmak üzere ±%20 toleranslı 50.000 adet Ekmek (250 Gram) mal alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri: Kırşehir Şeker Fabrikası İşçi Mutfağı ve Alakart Lokantası
 2. c) Teslim tarihi: Teknik Şartnamenin 4.üncü maddesinde düzenlendiği şekilde uygulanacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer ; Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii / KIRŞEHİR
 2. b) Tarihi ve saati : 21.09.2017 -10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği “Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)”, “İşletme Kayıt SeU/c-si”, “Gıda Üretim Sertifikası” veya “Gıda Üretim İzin Belgesi” ‘nden herhangi birisi ile isteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda ise, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcini olduğu imlatçıya ait yukarıda sayılan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler vc ; . belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 7RY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası – Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2.İhale teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii / KIRŞEHİR – Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri İçin teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 333

 

 

 

 

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com