Resmi İlan

25 Şubat 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
732 defa okundu.
Resmi İlan

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İ  L   A   N

 1İhale Kayıt Numarası2021 / 98974    
 a)İdarenin AdıMalya Tarım İşletmesi Müdürlüğü  
         b)AdresiMalya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yeni Doğanlı Köyü Boztepe/KIRŞEHİR  
        c)Telefon ve Faks NumarasıTel: 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks: 0 386- 515 41 44  
        d)Elektronik Posta Adresimalya@tigem.gov.tr.  
  2-İhale Konusu Hizmetin2021-2022 Yılı Çalışma Dönemi İçerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşleri (İşçilikleri) Hizmet Alım İşidir.  
 Niteliği Türü ve miktarıİhale konusu hizmet alım işinin cins ve miktarları İdari ve Teknik Şartnamede belirtilmiştir.  
 İşin Yapılacağı YerMalya Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait, İş Yerleri,(Koyunculuk Tesisleri) Hububat Ekili Alanları ve Yem Bitkisi alanları ile bunların stoklama yerleri ve Tohum Hazırlama tesisleridir.  
 İşin Yapılma Zamanı (Süresi)İhale konusu işler 1 (bir) yıl süreli olacaktır.      
 İhale Dokümanının SatınMalya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR  
 3-Alınacağı yer ve dokümanın bedeli300,00 TL  
 4-Uygulanacak İhale UsulüKapalı Zarf Usulü  
 5-İhalenin Yapılacağı YerMalya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu – Boztepe/KIRŞEHİR  
İhale tarih ve Saati10  / 03 / 2021 Saat: 14.00  
 6-Teklif Mektuplarının Verileceği Yer ve Son Teklif Verme Tarihi ve Saati  Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi  10.03.2021 Çarşamba günü Saat:14.00  
 7-Geçici Teminat MiktarıTeklif Edilen Tutarın %3’ü oranında olacaktır.  
Kesin Teminat Miktarıİhalede oluşan tutarın % 6’sı oranında olacaktır.  
 8- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
 8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler  İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
 b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
 c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter                                                   tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.                    

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde,  (a) bendinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8.2.İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortağı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

      a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

     b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25‘den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

        (1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

       (2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

     (3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

8.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

   8.5. Belgelerin sunuluş şekli:

8.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

8.5.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8.5.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendisine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan No: 1318232

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On