Resmi İlan

22 Eylül 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1171 defa okundu.
Resmi İlan

İ  L  A  N 

KALORİFER KÖMÜRÜ ( 6400 KCAL/KG 10-18 TORBALI FINDIK )

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KALORİFER KÖMÜRÜ ( 6400 Kcal/Kg 10-18 Torbalı Fındık ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/469368
1-İdarenin
a) Adresi:Yeni Doganli Köyü .. 40020 .. BOZTEPE/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası:3865154140 – 3865154144
c) Elektronik Posta Adresi:malya@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:300 TON ( 6400 Kcal/Kg 10-18 Torbalı Fındık ) KALORİFER KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR
c) Teslim tarihi:30 İş Günü içerisinde teslim edecektir. Yüklenici İsterse bu süreye beklemeden öncede teslim edebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yenidoğanlı Köyü Mevki Boztepe/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati:14.10.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İmalatçı ise İmalatçı kayıt belgesi (Aslı veya onaylı sureti).

– Üretici ise uygunluk izin belgesi (Aslı veya onaylı sureti).
– Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (Aslı veya Onaylı sureti) İhale dosyası ile birlikte sunması zorunludur.
-İhaleyi Kazanan İmalatçı/Üretici olması halinde ihaleyi kazandığı ilden almış olduğu Satış izin belgesini, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri.
 (-Satış İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi  Uygunluk İzin Belgesi)
– Satıcı ise İmalatçı veya üreticinin almış olduğu Satış izin belgesi ile birlikte katı yakıta ilişkin (Satış izin bilgesi, uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) Bilgi ve belgeler  İl çevre Orman Müdürlüğüne vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenmiş Sanayi sicil Belgesi. b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu. c) İsteklinin kayıtlı  olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi. ç) İsteklinin Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi. d) İthalatçı ise ithalatçı kayıt belgesi, Üretici ise  uygunluk izin belgesi, Satıcı ise katı yakıt satış kayıt belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Doğanlı Köyü Mevki Boztepe/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan No: 01222556

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On