RESMİ İLAN,KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü MEDİKAL GAZ, KLİMA SİSTEMLERİ YEDEK PARÇALARI VE TABLET TUZ ALIMI

8 Eylül 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
429 defa okundu.

                                                     T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
MEDİKAL GAZ, KLİMA SİSTEMLERİ YEDEK PARÇALARI VE TABLET TUZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/428214
1-İdarenin
a) Adresi : AHİ EV RAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR
MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862128050 – 38623 28070
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhaIe konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MEDİKAL GAZ, KLİMA SİSTEMLERİ YEDEK PARÇALARI VE TABLET TUZ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KAMAN DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi
: Kaman Devlet Hastanesine Teknik Şartname ve İdarenin Belirlediği
Hükümlere Göre

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü-Kanou Hastaneleri Başkanlığı Toplantı Salonu
(Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5-Kat)
b) Tarihi ve saati : 24.09.2038 – 10:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. KISIM MEDİKAL GAZ ALIMI İÇİN;
İstekli Üretici İse;
1- Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi” ile “Mesul Müdürlük Belgesi”
-İstekli Yetkili Satıcı İse;

1-Üreticiye ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi” ile üreticiye ait “Mesul Müdürlük Belgesi”

2- İstekliye ait Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Dolumu Depolama ve Dağıtımına Yönelik Ezin Belgesi” ve istekliye ait “Mesul Müdürlük Belgesi’’

3- Üretici firma tarafından verilmiş “Yetkili Satıcı Belgesi”

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.KISIM MEDİKAL GAZ ALIMI İÇİN: Teknik Şartnameyi Birebir Cevaplayan Teknik Şartname Cevabı Teklif Dosyasında Yer Alacaktır.
2. KISIM KLİMA YEDEK PARÇALARI İÇİN; 5,2 ve 3. Kalem Filtrelerin Her Birinden l’er Adet Numune İhale Komisyonuna Teslim Edilecek ve 4. Kalem İçin Teknik Şartnameyi Birebir Cevaplayan Teknik Şartname Cevaba Teklif Dosyasında Yer Alacaktır.

3. KISIM TABLET TUZ İÇİN; Teknik Şartnameyi Birebir Cevaplayan Teknik Şartname Cevabı Tekilif Dosyasında Yer Alacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
TL Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden İtibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 İnci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 232

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com