Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları Belli Oldu

9 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
573 defa okundu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları Belli  Oldu

26 Nisan 2022 ta­rih­li ve 31821 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren 7405 Sa­yı­lı Spor Ku­lüp­le­ri ve Spor Fe­de­ras­yon­la­rı Ka­nu­nu­nun 55. mad­de­siy­le, 5894 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ku­ru­luş Ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­na ek­le­nen Ge­çi­ci Madde 2 ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ri­le­rek gün­dem­de­ki dos­ya­la­rın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­miş­tir.
VA­VA­CARS FATİH KA­RA­GÜM­RÜK Ku­lü­bü­nün, 23.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan VA­VA­CARS FATİH KA­RA­GÜM­RÜK-GZT GİRE­SUNS­POR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se­zo­nu mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 32.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da VA­VA­CARS FATİH KA­RA­GÜM­RÜK Ku­lü­bü spor­cu­su JAKUP JİMMY DUR­MAZ’ın, rakip takım spor­cu­su­na yö­ne­lik sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le 1 RESMİ MÜ­SA­BA­KA­DAN MEN ve 13.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
GZT GİRE­SUNS­POR Ku­lü­bü­nün, 23.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan VA­VA­CARS FATİH KA­RA­GÜM­RÜK-GZT GİRE­SUNS­POR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se­zo­nu mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 32.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş.’nin, 22.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş.-FE­NER­BAH­ÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se­zo­nu mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 32.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş.’nin, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le FDT’nin 53/3. mad­de­si uya­rın­ca çir­kin ve kötü te­za­hü­rat­ta bu­lu­nan KALE AR­KA­SI DAĞ B, KALE AR­KA­SI DENİZ B, MA­RA­TON E blok­ta yer alan se­yir­ci­le­rin elekt­ro­nik bilet kap­sa­mın­da­ki kart­la­rı­nın bloke edil­me­si su­re­tiy­le bir son­ra­ki ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­ya gi­riş­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne, Aynı mü­sa­ba­ka­da ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş. spor­cu­su FAB­RI­CIO SAN­TOS DE JESUS’un, rakip takım spor­cu­su­na yö­ne­lik şid­det­li ha­re­ke­ti ne­de­niy­le FDT’nin 43. ve 35/4. mad­de­si uya­rın­ca ve FDT’nin 13. mad­de­si­nin uy­gu­lan­ma­sı su­re­tiy­le 2 RESMİ MÜ­SA­BA­KA­DAN MEN ve 8.500.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 25.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KA­SIM­PA­ŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se­zo­nu mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 32.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, FDT’nin 52/3. mad­de­si uya­rın­ca saha olay­la­rı­na ka­rı­şan ta­raf­tar­la­rın bu­lun­du­ğu BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115 nu­ma­ra­lı blok­ta yer alan se­yir­ci­le­rin elekt­ro­nik bilet kap­sa­mın­da­ki kart­la­rı­nın bloke edil­me­si su­re­tiy­le bir son­ra­ki ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­ya gi­riş­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne,
ALTAY Ku­lü­bü­nün, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan AL­TAY-GA­LA­TA­SA­RAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se­zo­nu mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 32.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da ALTAY Ku­lü­bü­nün, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le FDT’nin 53/3. mad­de­si uya­rın­ca çir­kin ve kötü te­za­hü­rat­ta bu­lu­nan MA­RA­TON ÜST TRİBÜNÜ D blok­ta yer alan se­yir­ci­le­rin elekt­ro­nik bilet kap­sa­mın­da­ki kart­la­rı­nın bloke edil­me­si su­re­tiy­le bir son­ra­ki ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­ya gi­riş­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne,
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 23.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRAB­ZONS­POR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se­zo­nu mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le FDT’nin 53/3. mad­de­si uya­rın­ca çir­kin ve kötü te­za­hü­rat­ta bu­lu­nan MA­RA­TON ALT TRİBÜNÜ 117, 118, 119 ve KUZEY KALE AR­KA­SI ALT TRİBÜNÜ 109, 110, 111 blok­ta yer alan se­yir­ci­le­rin elekt­ro­nik bilet kap­sa­mın­da­ki kart­la­rı­nın bloke edil­me­si su­re­tiy­le bir son­ra­ki ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­ya gi­riş­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne, Aynı mü­sa­ba­ka­da ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 32.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
ADA­NAS­POR A.Ş. hak­kın­da, 21.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan ADA­NAS­POR A.Ş.-YIL­PORT SAM­SUNS­POR Spor Toto 1. Lig mü­sa­ba­ka­sın­da, çim saha so­rum­lu­su­nun stad­yum de­ne­ti­mi­ne ve mü­sa­ba­ka or­ga­ni­zas­yon top­lan­tı­sı­na ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­ma­sın­dan do­la­yı ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le Ku­ru­lu­mu­za sevk ya­pıl­mış ise de; isnat olu­nan di­sip­lin ih­la­li­nin un­sur­la­rı oluş­ma­dı­ğın­dan CEZA TAYİNİNE YER OL­MA­DI­ĞI­NA,
KO­CA­ELİSPOR Ku­lü­bü­nün, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan KO­CA­ELİSPOR-MANİSA FK Spor Toto 1. Lig mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 16.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da KO­CA­ELİSPOR Ku­lü­bü­nün, takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le 4.500.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,

Aynı mü­sa­ba­ka­da KO­CA­ELİSPOR Ku­lü­bü­nün, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da 3. kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı 20.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, FDT’nin 53/3. mad­de­si uya­rın­ca çir­kin ve kötü te­za­hü­rat­ta bu­lu­nan DOĞU MA­RA­TON ALT TRİBÜNÜ 101, 125 ve 126 blok­ta yer alan se­yir­ci­le­rin elekt­ro­nik bilet kap­sa­mın­da­ki kart­la­rı­nın bloke edil­me­si su­re­tiy­le bir son­ra­ki ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­ya gi­riş­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne, Aynı mü­sa­ba­ka­da KO­CA­ELİSPOR Ku­lü­bü­nün, mer­di­ven boş­luk­la­rı­nın boş bı­ra­kıl­ma­ma­sın­dan do­la­yı ve bu ey­le­min aynı sezon içe­ri­sin­de ilk kez ger­çek­leş­ti­ril­me­si ne­de­niy­le 10.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da KO­CA­ELİSPOR Ku­lü­bü­nün, stad­yu­ma usul­süz se­yir­ci alın­ma­sın­dan do­la­yı 65.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da KO­CA­ELİSPOR Ku­lü­bü mal­ze­me­ci­si FAZLI ÖZKUT’un, mü­sa­ba­ka ha­ke­mi­ne yö­ne­lik sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le 1 RESMİ MÜ­SA­BA­KA­DA SO­YUN­MA ODA­SI­NA VE YEDEK KU­LÜ­BESİNE GİRİŞ YA­SA­ĞI ve 6.500.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
AN­KA­RA KEÇİÖREN­GÜ­CÜ Ku­lü­bü­nün, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan AN­KA­RA KEÇİÖREN­GÜ­CÜ-NA­SA­DO­GE ME­NE­MENS­POR Spor Toto 1. Lig mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da 2. kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı 10.000-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, FDT’nin 53/3. mad­de­si uya­rın­ca çir­kin ve kötü te­za­hü­rat­ta bu­lu­nan MA­RA­TON 2 B blok­ta yer alan se­yir­ci­le­rin elekt­ro­nik bilet kap­sa­mın­da­ki kart­la­rı­nın bloke edil­me­si su­re­tiy­le bir son­ra­ki ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­ya gi­riş­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne, Aynı mü­sa­ba­ka­da AN­KA­RA KEÇİÖREN­GÜ­CÜ Ku­lü­bü­nün, stad­yu­ma usul­süz se­yir­ci alın­ma­sın­dan do­la­yı 26.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da AN­KA­RA KEÇİÖREN­GÜ­CÜ Ku­lü­bü ida­re­ci­si HASAN ÇIRAK’ın, ken­di­si­ne ait ak­re­di­tas­yon kar­tı­nı kul­la­na­rak stad­yu­ma usul­süz se­yir­ci al­ma­sın­dan do­la­yı ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le 15 GÜN HAK MAH­RUMİYETİ CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,

AN ZENT­RUM BAY­BURT ÖZEL İDARE SPOR Ku­lü­bü­nün, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan AN ZENT­RUM BAY­BURT ÖZEL İDARE SPOR-AF­JET AF­YONS­POR TFF 2. Lig Kır­mı­zı Grup mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da ilk kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı İHTAR CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da AN ZENT­RUM BAY­BURT ÖZEL İDARE SPOR Ku­lü­bü spor­cu­su ÖMER YIL­DIZ’ın, rakip takım spor­cu­su­na yö­ne­lik şid­det­li ha­re­ke­ti ne­de­niy­le 3 RESMİ MÜ­SA­BA­KA­DAN MEN ve 3.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
5 RESMİ MÜ­SA­BA­KA­DA SO­YUN­MA ODA­SI­NA VE YEDEK KU­LÜ­BESİNE GİRİŞ YA­SA­ĞI ve 3.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, ­­
SAN­CAK­TE­PE FK’nın, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan SAN­CAK­TE­PE FUT­BOL KU­LÜ­BÜ-BER­GA­MA BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup mü­sa­ba­ka­sın­da, takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le 1.400.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
Ku­lü­bü ida­re­ci­si EKREM SÜMER’in, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan MARDİN 1969 SPOR-BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup mü­sa­ba­ka­sın­da, mü­sa­ba­ka ha­ke­mi­ne yö­ne­lik sal­dı­rı­sı ne­de­niy­le 150 GÜN HAK MAH­RUMİYETİ CE­ZA­SI ve 15.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
CEY­HAN SPOR Ku­lü­bü­nün, 24.04.2022 ta­ri­hin­de oy­na­nan YEŞİLYURT D.Ç OFS­POR-CEY­HAN SPOR TFF 3. Lig 3. Grup mü­sa­ba­ka­sın­da, takım tem­sil­ci­si­nin mü­sa­ba­ka or­ga­ni­zas­yon top­lan­tı­sı­na ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­ma­sın­dan do­la­yı ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le 4.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da CEY­HAN SPOR Ku­lü­bü­nün, yedek ku­lü­be­sin­de dok­tor, li­sans­lı bir fiz­yo­te­ra­pist veya masör bu­lun­du­rul­ma­ma­sın­dan do­la­yı ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le 4.000.-TL PARA CE­ZA­SI ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na Karar ve­ril­miş­tir.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN