ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Şubat 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
96 defa okundu.
ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİLVİKÜLTÜREL FAALİYETLERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE DENETİM,
KONTROL VE DANIŞMAN ORMAN MÜHENDİSİ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir Orm İşi Müd İşletme Şeflikleri muhtelif bölmelerinde, 2019 yılı programlan dahilinde yapılacak ve yapılacak olan Silvikültürel faaliyetlerde çalıştırılmak üzere denetim, kontrol ve danışman Orman Mühendisi hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   : 2019/87908

1-İdarenin

a)Adresi                                         : Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Cad. 40200
KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 3862620809 – 3862620809
 2. c) Elektronik Posta Adresi : okanyilmaz@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının                       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 yılı programlan dahilinde muhtelif bölmelerde,2000 ha sahada yapılacak ve yaptırılacak olan Silvikültürel faaliyetlerde, 8 ay süreyle en az 1 orman mühendisi tarafından Teknik Uygulama, Denetim ve
  Kontrolü Danışmanlık Hizmet Alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                  ulaşılabilir.
 1. b) Yapılacağı yer: : Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı İşletme Şefliklerinin muhtelif bölmeleri
 1. c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aydır.

3- İhalenin

 a)Yapılacağı yer                           : Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:3 40200 – KIRŞEHİR

 b)Tarihi ve saati.                               : 07.03.2019- 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.3 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu iş, 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman                                                                            Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 4 üncü

maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.

 

Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketinin; ihale konusu işi yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerinin karşılığı ve ihale tarihinde büro veya şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihale işleri için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”

 

Serbest Orman Mühendisi veya Şirketi; ihale sözleşmesini imzalamadan önce, sahiplerinin ve ortaklarının her birisi için, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınmış,5531 Sayılı Kanundaki mesleki faaliyetler konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensubu Olduğu Oda Kayıt Belgesi” sunmak zorundadır.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1.1.2.1.    Gerçek kişi olması         halinde, noter          tasdikli imza  beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli    ve        içeriği İdari    Şartnamede  belirlenen     teklif   mektubu.

4.1.4.Şekli     ve        içeriği İdari    Şartnamede  belirlenen     geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her Türlü Ağaçlandırma Faaliyetleri, Erozyon Kontrolü, Etüt Proje, Arazi Hazırlığı, Mera Islahı, Rehabilitasyon vb. Ormancılık Faaliyetleri ile Danışmanlık Hizmetleri. 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşlen Endüstri Mühendisliği Hakkında kanunun 4. maddesi 1 fıkrası (a) bendi gereği orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin faaliyetli konulan ile, Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 îhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:3 40200 – KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza   kullanarak     indirmeleri     zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu         ihalede,            işin     tamamı      için          teklif   verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat          vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

Konsorsiyum            olarak ihaleye          teklif   verilemez.

 1. Diğer hususlar:
 1. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın No: 46

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com