Mec­bur Kal­ma­dık­ça Dı­şa­rı Çık­ma­yın!

19 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
71 defa okundu.
Mec­bur Kal­ma­dık­ça Dı­şa­rı Çık­ma­yın!

Kır­şe­hir’de özel­lik­le öğle sa­at­le­rin­de et­ki­si­ni iyi­den iyiye ar­tı­ran hava sı­cak­lık­la­rı, bir çok sağ­lık prob­le­mi­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­re­bi­li­yor.
Hava sı­cak­lık­la­rı­nın özel­lik­le akşam sa­at­le­rin­de düş­me­si­ne rağ­men, saat 11.00-16.00 ara­sın­da et­ki­si­ni ar­tı­ran sıcak hava va­tan­daş­la­rı göle alan­lar­da yü­rü­me­ye teş­vik etti.
Sıcak ha­va­lar ne­de­niy­le sokak hay­van­la­rı da mağ­dur ol­du­lar. Kır­şe­hir Ahi Çar­şı­sı ci­va­rın­da bu­lu­nan Öğ­ret­men Parkı’nda se­rin­le­me­ye ça­lı­şan gü­ver­cin­le­re, su ih­ti­ya­cı­nı gi­der­me­ye ça­lı­şan sokak ke­di­le­ri eşlik et­ti­ler. Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ise va­tan­daş­la­rı özel­lik­le öğle sa­at­le­rin­de et­ki­li olan sıcak hava ne­de­niy­le sağ­lık so­run­la­rı­nın ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­ler.
Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü bu gibi du­rum­lar­da ko­run­mak için alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­ri şöyle sı­ra­la­dı: “Sı­cak­lık­la­rın aşırı art­ma­sıy­la vü­cu­du­muz ter­le­ye­rek yani vü­cu­dun dış yü­ze­yi­ni ısı­ta­rak iç sı­cak­lı­ğı­nı sabit tut­ma­ya ça­lı­şır. Çünkü vücut belli bir sı­cak­lı­ğın üs­tü­ne çık­tı­ğı zaman sağ­lı­ğı ya­şam­sal dü­zey­de bo­za­cak so­run­la­ra neden olur. En­zim­le­rin ça­lış­ma­sı ve pro­te­in­le­rin ya­pı­sı bo­zu­la­rak bazen ölüme kadar gö­tü­ren so­run­la­ra neden ola­bi­lir. Bu du­rum­da vücut ısı­sı­nın sa­bit­le­ne­me­me­si ve su kaybı ciddi bir teh­dit ola­rak kar­şı­mı­za çıkar. Sı­cak­lık­la­rın art­tı­ğı bu dö­nem­de ola­bil­di­ğin­ce sı­cak­lık­tan ko­run­mak, kli­ma­lı or­tam­lar­da bu­lun­mak, dış or­ta­ma çık­ma­mak, ha­va­lan­dır­ma­yı iyi yap­mak önem­li. Bun­lar­la be­ra­ber klima veya aşırı rüz­gâ­ra maruz kal­mak­la be­ra­ber olu­şa­bi­lecek so­run­lar­dan da ka­çın­mak ge­re­kir.
Nor­mal za­man­lar­da al­dı­ğı­mız sı­vı­dan daha fazla sıvı al­ma­mız ge­re­kir. Terle be­ra­ber tuz atımı ola­cak­tır. Ekst­ra tuz al­ma­yı öner­mi­yo­ruz ama bu dönem içe­ri­sin­de şid­det­li bir tuz kı­sıt­la­ma­sı di­ye­ti uy­gu­la­ma­mak ge­re­ki­yor.
Bunu ya­nın­da özel­lik­le ta­ti­le gi­den­le­rin gü­ne­şin en te­pe­de ol­du­ğu sa­at­ler­de müm­kün­se de­ni­ze gir­me­me­si ve açık ha­va­da do­laş­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Özel­lik­le kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği has­ta­la­rı, kalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rı, kan­ser has­ta­la­rı, yaş­lı­lar ve ço­cuk­lar bir­den çok has­ta­lı­ğı olan­lar gibi vü­cu­dun sıvı den­ge­si­ni ayar­la­mak­ta zor­la­nan has­ta­lar­da böb­rek yet­mez­li­ği tab­lo­la­rı­nı daha sık gö­rü­yo­ruz. Bu has­ta­lar daha sık susuz ka­lı­yor ve böb­rek­le­ri sıvı den­ge­si­ni ayar­la­mak­ta daha çok zor­la­nı­yor. Ağız ku­ru­lu­ğu ve idrar ren­gin­de ko­yu­laş­ma­lar, hal­siz­lik, bu­lan­tı, kusma gibi be­lir­ti­ler gö­rül­dü­ğün­de aci­len bir sağ­lık ku­ru­lu­şu­na baş­vur­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ter­let­me­yen pa­muk­lu ve ince kı­ya­fet­ler ter­cih etmek, sıvı ka­yıp­la­rı­na dik­kat etmek kadar sıvı den­ge­si­ni sıvı alı­mıy­la dü­zen­le­mek, su ve mi­ne­ral den­ge­si­ne dik­kat etmek ge­re­ki­yor. Günde en az 2 litre ci­va­rın­da sıvı tü­ket­mek lazım. Bu­ra­da fazla sıvı tü­ket­me­nin de bir riski var. Bazı has­ta­la­rın idrar yapma ka­pa­si­te­si belli ol­du­ğu için fazla sı­vı­lar bu has­ta­lar­da yük oluş­tu­ra­bi­li­yor ve ödem tab­lo­su olu­şu­yor. Bunun için de has­ta­lar kendi dok­tor­la­rıy­la gö­rü­şüp has­ta­lık du­ru­mu­na, ya­şı­na, cin­si­ye­ti­ne ve diğer me­ta­bo­lik fak­tör­le­ri­ne göre gün­lük sıvı ih­ti­ya­cı­nı be­lir­le­ye­bi­lir ve ona göre sıvı tü­ke­ti­mi­ni sağ­la­ya­bi­lir.
Bol meyve sebze tü­ket­mek ge­re­kir. Sıvı çı­kı­şı­nı art­tır­dı­ğı için alkol, çay kahve gibi içe­cek­ler­den ka­çın­mak önem­li.
Sıvı tü­ke­ti­mi­ni art­tır­ma­la­rı ge­re­ki­yor ve yine gü­ne­şin en te­pe­de ol­du­ğu öğle sa­at­le­rin­de dı­şa­rı çık­ma­ma­la­rı, çı­kı­yor­lar­sa da gölge or­tam­lar­da bu­lun­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Eğer çok dı­şar­da kal­ma­ya mec­bur­lar­sa yan­la­rın­da bir su­la­rı­nı da ta­şı­ma­la­rı­nı mut­la­ka öne­ri­yo­ruz.”
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN