Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

7 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
327 defa okundu.
Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

Okul Spor­la­rı fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer alan Minik kız­lar ve Minik erkek masa te­ni­si il bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı sona erdi.
Kır­şe­hir İl Genç­lik ve spor mü­dür­lü­ğü­nün ger­çek­leş­tir­di­ği spor fa­ali­yet­le­rin­de Kır­şe­hir genç­le­rin­de ki olan spor tut­kun­lu­ğu ara­lık­sız devam eder­ken her geçen yıl spo­ara olan sü­rek­li­lik gi­de­rek ar­tı­yor.
İl spor mü­dür­lü­ğü­ne bağlı ant­re­nör­ler eş­li­ğin­de ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar so­nun­cun­da İl Mü­dü­rü Numan Nafiz şahin de­re­ce­ye giren spor­cu­la­ra ödül­le­ri­ni biz­zat tak­dim ede­rek ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­di.
Yet­ki­li­le­rin ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da gerek okul dö­ne­mi olsun ge­rek­se ta­til­ler­de ili­miz­de genç­le­rin spora olan tut­kun­lu­ğu devam edi­yor.​Biz­ler­de bu genç­le­ri­mi­zin başrı nok­ta­sı­na ulaş­tır­mak için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yor dolu dolu spor ile geçen bir dönem ya­şı­yo­ruz.
Masa te­ni­sin­de ça­lış­ma prog­ra­mı­nın amacı şudur: Bu prog­ram, gerek ant­re­nör, gerek öğ­ret­men ve ge­rek­se ko­or­di­na­tör­ler için genel bir do­kü­man ni­te­li­ğin­de ol­ma­lı­dır. Çünkü bu uzun süren bir eği­tim, ant­ren­man ve ter­bi­ye sü­re­ci­dir ve bun­suz plan­la­ma, or­ga­ni­zas­yon, kont­rol ve rapor müm­kün de­ğil­dir. Son altı yılın araş­tır­ma ne­ti­ce­si­ne ba­kar­sak 8-9 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­lar masa te­ni­si­ne baş­la­ma­lı­dır. “Tenis her yaş­tan bi­re­yin ya­pa­bi­le­ce­ği bir spor dalı.
İnsan­lar hobi ola­rak 50,60 yaş­la­rın­da bile te­ni­se baş­la­ya­bi­lir. Fakat küçük yaşta baş­la­ma­nın avan­taj­la­rı çok fazla. Tenis dik­kat odak­lı bir spor­dur. Aile­le­re öner­di­ği­miz yaş 8 yaş­tır. Ço­cuk­la­rı pro­fes­yo­nel ola­rak ye­tiş­tir­mek fi­zik­sel ge­li­şim­le­ri açı­sın­dan küçük yaş­lar­da baş­lan­ma­sı daha önem­li­dir. Tenis bi­rey­sel ya da ikili oy­na­nan bir oyun ol­du­ğu için ço­cu­ğun bi­rey­sel ge­li­şi­mi­ni daha kolay ge­liş­tir­me­si, gö­re­bil­me­si, sos­yal­le­şe­bil­me­si açı­sın­dan ço­cu­ğun kendi is­te­di­ği veya aile­nin yön­len­dir­me­si ile tenis bran­şı­na yö­ne­lim art­mış du­rum­da. Masa te­ni­si alanı daha dar­dır kar­şı­dan topun gel­me­si daha hızlı ol­du­ğu için hızlı ha­re­ket et­me­ye da­ya­lı­dır. Masa te­ni­si­nin dik­kat ek­sik­li­ği­ne, göz tem­bel­li­ği­ne, al­gı­ya yö­ne­lik bir za­yıf­la­ma varsa buna iyi gel­di­ği de bi­lin­mek­te. Bu ne­den­le dok­tor­la­rın bize yön­len­dir­di­ği ki­şi­ler­de mev­cut.
Öğ­ren­me­si ol­duk­ça kolay, oy­na­ma­sı son de­re­ce ke­yif­li ve re­kâ­bet dü­ze­yi bir hayli yük­sek olan masa te­ni­si sa­ye­sin­de for­mu­nu­zu ko­ru­ya­bi­lir, eğ­len­ce­li zaman ge­çi­re­bi­lir­si­niz. Stan­dart­la­ra uygun bir masa, raket ve top, masa te­ni­si oy­na­ya­bil­me­niz için ih­ti­ya­cı­nız olan baş­lı­ca ekip­man­lar ara­sın­da yer alır.
Tüm spor­lar­da ol­du­ğu gibi masa te­ni­si oy­nar­ken de belli başlı ku­ral­lar bu­lu­nur. Bu ku­ral­lar için Ulus­la­ra­ra­sı Masa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu (ITTF) ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ku­ral­la­ra ve stan­dart­la­ra ya­kın­dan göz ata­bi­lir­si­niz. Masa te­ni­si ku­ral­la­rı ol­duk­ça net ve ba­sit­tir. Mü­sa­ba­ka stan­dart­la­rı­na ya da ta­raf­la­rın ka­ra­rı­na uygun ola­rak oyun üç ya da beş set üze­rin­den oy­na­nır. Her oyun ser­vis ile baş­lar ve top­lam 5 sa­yı­ya ula­şıl­dı­ğın­da ser­vis atışı el de­ğiş­ti­rir. 21 sa­yı­ya ilk ola­rak ula­şan oyun­cu seti ka­za­nır. Skor 20-20 eşit­lik du­ru­mun­da ka­lır­sa her sa­yı­da ser­vis atışı de­ği­şir ve farkı iki sayı ile açan oyun­cu seti ka­za­nır.
Masa te­ni­sin­de amaç, ra­ket­le atı­lan topu saha için­de tut­mak­tır. Fo­re­hand ya da Back­hand stil­le­ri ile kul­la­nı­la­bi­len ser­vis atı­şın­da oyun­cu­lar avuç­la­rı açık bir şe­kil­de ha­va­ya doğru at­tık­la­rı topu ilk önce kendi sa­ha­la­rı­na son­ra­sın­da da rakip sa­ha­ya ula­şa­cak şe­kil­de vu­rur­lar. Ba­şa­rı­lı bir ser­vis atı­şı­nın ar­dın­dan ralli baş­lar ve oyun­cu­lar­dan biri hata ya­pa­na kadar devam eder. Oyun­cu­lar, kendi sa­ha­la­rı­na düşen topu iki kez sek­me­den veya yere dü­şür­me­den ra­ket­le vurup rakip alana gön­de­rir­ler. Ku­ral­lar ge­re­ği bunu sağ­la­ya­ma­yan oyun­cu ra­ki­bi­ne bir puan ka­zan­dı­rır. Masa te­ni­si oy­nar­ken se­çi­lecek giy­si­le­rin rahat ve ra­ki­bi ya­nılt­ma­ya­cak renk­te ol­ma­sı­na da ay­rı­ca dik­kat edil­me­li­dir. Siz de masa te­ni­si ra­ket­le­ri­ne, masa te­ni­si top­la­rı­na, spor ayak­ka­bı­la­ra, spor giy­si­le­re ve diğer spor ürün­le­ri­ne dik­kat etmek ge­re­kir.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On