Masa Tenisi Aday Hakem Kursu Başlıyor

11 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
261 defa okundu.
Masa Tenisi Aday Hakem Kursu Başlıyor

Kır­şe­hir’de Masa Te­ni­si hakem ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı için 19-22 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da masa te­ni­si aday hakem kursu dü­zen­le­necek. Kursa 18 ya­şı­nı dol­dur­muş, 51 ya­şın­dan gün al­ma­mış ki­şi­ler baş­vu­ra­bi­lecek. Kurs üc­re­ti 250 TL’dir. Kursu Mer­kez Hakem Ku­ru­lu Üyesi Ulus­la­ra­ra­sı Hakem Cemal Mem­duh Aştı ve­recek. Dü­zen­le­necek kurs hak­kın­da Kır­şe­hir Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü’ne Tür­ki­ye Masa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı Genel Sek­re­ter V. Alp Bala adıy­la resmi yazı gön­de­ril­di.
Kır­şe­hir Genç­lik Ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü’ne gön­de­ri­len ya­zı­da şu bil­gi­ye yer ve­ril­di:
“İliniz masa te­ni­si hakem ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı için ilgi ya­zı­nız­la is­te­ni­len masa te­ni­si aday hakem kur­su­nun 19-22 Mayıs 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da ili­niz­de açıl­ma­sı Fe­de­ras­yo­nu­muz­ca uygun gö­rül­müş­tür. Hakem kur­su­na aşa­ğı­da be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­yan aday­lar ka­tı­la­bi­le­cek­tir. Aday hakem kur­su­na ka­tı­la­cak olan aday­la­rın Yö­ne­tim Ku­ru­lun­ca be­lir­le­nen kurs ka­tı­lım üc­re­ti­nin 250.00 (İki­yü­zel­li-TL.) Fe­de­ras­yo­nu­mu­zun aşa­ğı­da be­lir­ti­len he­sap­lar­dan bi­ri­ne ya­tı­rıl­ma­sı ve banka de­kon­tu­nun kurs öğ­ret­me­ni­ne tes­lim edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Kurs öğ­ret­me­ni ola­rak Mer­kez Hakem Ku­ru­lu Üyesi Ulus­la­ra­ra­sı Hakem Cemal Mem­duh Aştı ( An­ka­ra) gö­rev­len­di­ril­miş olup, adı ge­çe­nin ders üc­re­ti Fe­de­ras­yo­nu­muz ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak­tır. Bil­gi­le­ri­ni­zi ve ge­re­ği­ni arz ede­rim.
Hesap bil­gi­le­ri;Türk Eko­no­mi Ban­ka­sı An­ka­ra Şu­be­si TR53 0003 2000 0000 0071 6099 93, Zi­ra­at Ka­tı­lım Ban­ka­sı Ulus Şu­be­si TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 Aday hakem kur­su­na ka­tı­lım şart­la­rı; T.C Va­tan­da­şı olmak. (Nüfus cüz­da­nı Fo­to­ko­pi­si,) En az lise me­zu­nu olmak. (Dip­lo­ma Fo­to­ko­pi­si) (Milli Spor­cu­lar­da bu şart aran­maz) Hakem Kurs baş­lan­gıç günü iti­ba­riy­le 18 ya­şı­nı dol­dur­muş, 51 ya­şın­dan gün al­ma­mış olmak. Ha­kem­lik yap­ma­ya engel bir du­ru­mu ol­ma­dı­ğı­na dair ( Sağ­lık Ra­po­ru) sağ­lık oca­ğın­dan, Fe­de­ras­yon Di­sip­lin Ta­li­ma­tı ve/veya 13.07.2019 ta­rih­li ve 30830 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Spor Di­sip­lin Yö­net­men­li­ği­ne göre son 5 yıl içe­ri­sin­de 1 defe da 6 aydan fazla di­sip­lin ce­za­sı al­ma­mış olmak, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ve E-Dev­let üze­rin­den yazı almak, 1 yıl­dan fazla hapis ya da yüz kı­zar­tı­cı bir fi­il­den do­la­yı hapis ce­za­sın­dan yü­küm­lü bu­lun­ma­mak. (Adli Sicil Kaydı) Ku­lüp­le­rin yö­ne­tim ku­rul­la­rın­da faal yö­ne­ti­ci veya ant­re­nör ol­ma­mak. Ve­si­ka­lık fo­toğ­raf (1 adet).
Kurs İl Mü­dür­lü­ğü­nüz­ce be­lir­le­nen yerde ve sa­at­te 19 Mayıs 2022 Per­şem­be günü baş­la­ya­cak­tır.”
Mad­de­ler Ha­lin­de Masa Te­ni­si Ku­ral­la­rı Ne­ler­dir?
Bazı in­san­lar küçük yaş­lar­dan spor­la il­gi­len­me­ye baş­lar­lar. Bazı in­san­lar ise iler­le­yen yaş­lar­da spora ilgi du­yar­lar. Yani spo­run yaşı yok­tur. Bu spor­lar­dan bi­ri­si olan ve oy­na­ma­sı çok zevk­li olan masa te­ni­si po­pü­ler spor dal­la­rın­dan ol­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Masa Te­ni­si Nasıl Oy­na­nır? Mad­de­ler Ha­lin­de Masa Te­ni­si Ku­ral­la­rı Ne­ler­dir?
Spor­la uğ­ra­şan çok sa­yı­da insan bu­lun­mak­ta­dır. Spor sa­ye­sin­de saha sağ­lık­lı bir şe­kil­de ya­şa­ya­bi­lir­si­niz. Fut­bol ve bas­ket­bol po­pü­ler spor­lar olsa da gün geç­tik­çe masa te­ni­si oy­na­yan­la­rın sa­yı­sı art­mış­tır. Bunun temel ne­de­ni ise masa te­ni­si­nin zor bir spor ol­ma­ma­sı ve zevk­li bir spor dalı ol­ma­sı­dır. Her yaş­tan kişi için masa te­ni­si oy­na­ma şansı bu­lun­mak­ta­dır. Tabi bunun için masa te­ni­si ku­ral­la­rı­nı iyi bir şe­kil­de öğ­ren­mek ge­rek­li­dir. Masa te­ni­si en zevk­li spor­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir.

MASA TENİSİ OY­NA­MAK İÇİN GE­REKLİ MAL­ZE­ME­LER
Masa te­ni­si­ne uygun masa
Plas­tik masa te­ni­si topu
Masa te­ni­si fi­le­si
Masa tu­ta­ca­ğı
Masa Te­ni­si Ra­ke­ti
MASA TENİSİNİN KU­RAL­LA­RI NE­LERDİR?
Masa te­ni­si mal­ze­me­le­ri­ni te­da­rik et­tik­ten sonra masa te­ni­si oy­na­ma­ya baş­la­ya­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca masa te­ni­si oy­na­ma­sa­nız bile he­ye­can­lı masa te­ni­si maç­la­rı­nı iz­le­ye­bi­lir­si­niz. Bu oyu­nun be­lir­li ku­ral­la­rı var­dır. Ne­re­de olur­sa olsun masa te­ni­si oy­na­mak için bu ku­ral­la­ra uy­ma­nız ge­rek­mek­te­dir.
Masa te­ni­si­ne baş­la­mak için ön­ce­lik­le ser­vis atışı ya­pı­lır. Ser­vis atı­şı­nın ar­dın­dan oyun baş­lar.
Bir setin bit­me­si için 11 sayı ge­rek­li­dir.
Top­lam 5 sa­yı­da bir ser­vis atışı de­ği­şir. Set bi­tim­le­rin­de oyun­cu­lar yer de­ğiş­ti­rir.
Oyu­nun amacı size gelen topa bir kez vu­ra­rak karşı ta­ra­fa topu ge­çir­mek ve sayı ka­zan­mak­tır.
Set­ler­de eşit­lik olur­sa seti ka­za­nan kişi olana kadar oyun uzat­ma­ya gider.
Topa sa­de­ce raket ile vu­rul­ma­lı­dır ve onun dı­şın­da her­han­gi bir mü­da­ha­le­de bu­lu­na­maz­sı­nız.
İki ki­şi­lik mü­sa­ba­ka­lar­da 3 seti ka­za­nan maçın ga­li­bi ol­mak­ta­dır. 4 ki­şi­lik oyun­lar­da ise 4 seti ka­zan­mak ge­rek­li­dir.
Ser­vis kul­la­nı­lır­ken top kendi sa­ha­nı­za sa­de­ce bir kez değ­me­li­dir. Bir­den fazla de­ğer­se sa­yı­yı karşı taraf alır.
Masa te­ni­si­nin ku­ral­la­rı­nı gayet açık bir şe­kil­de öğ­ren­dik­ten sonra bu sporu zevk­le ya­pa­bi­lir­si­niz. Ha­re­ket ede­rek oy­na­nan bir spor ol­du­ğu için sağ­lık açı­sın­dan ya­rar­lı bir spor­dur.
He­ye­can­lı ve eğ­len­ce­li bir spor dalı olan masa te­ni­si, ya­rar­la­rı ba­kı­mın­dan da dik­kat çe­ki­yor. Masa te­ni­si dü­zen­li oy­nan­dı­ğın­da fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­şi­me olum­lu kat­kı­lar sağ­lı­yor. Ay­rı­ca masa te­ni­sin­de sa­kat­lan­ma ola­sı­lı­ğı diğer spor­la­ra göre çok daha düşük. Şimdi masa te­ni­si­nin fay­da­la­rı ne­ler­miş be­ra­ber ba­ka­lım.
Her yaş gu­ru­bun­dan dü­zen­li ola­rak masa te­ni­si oy­na­yan­la­rın omuz, kol, el kas­la­rı güç­le­ni­yor. Ba­cak­lar sü­rek­li be­lir­li bir açıda dur­du­ğu için arka bacak kas­la­rı da ge­li­şi­yor, sı­kı­la­şı­yor. Kas­la­rın doğal yol­lar­la ve komp­le ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­yan masa te­ni­si­ni oy­nar­ken vü­cu­dun hem üst hem de alt böl­ge­si sü­rek­li ola­rak ha­re­ket edi­yor. Denge, güç ve es­nek­lik ge­rek­si­ni­mi do­la­yı­sıy­la kas­la­rın yanı sıra ek­lem­ler de oyun bo­yun­ca ça­lı­şır va­zi­yet­te olu­yor ve güç ka­za­nı­yor. Ter bez­le­ri yoğun ça­lı­şı­yor ve bu da tok­sin­le­rin vü­cut­tan atıl­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Spor es­na­sın­da yük­sek efor har­ca­mak, ak­ci­ğer­le­rin ça­lış­ma ka­pa­si­te­le­ri­ni ar­tı­rı­yor. Çok sa­yı­da motor be­ce­ri­yi aynı anda ge­liş­ti­ren masa te­ni­si, spor­cu­la­rın diğer spor dal­la­rı­na olan yat­kın­lık­la­rı­nı da ar­tı­rı­yor. Aynı za­man­da masa te­ni­si eğ­le­nir­ken ka­lo­ri har­ca­ma­nın da en ideal yol­la­rın­dan biri. Baş­lan­gıç se­vi­ye­sin­de­ki masa te­ni­si oyun­cu­la­rı bir sa­at­te 200-350 ka­lo­ri har­car­ken bu rakam de­ne­yim­li oyun­cu­lar­da sa­at­te 500 ka­lo­ri­ye kadar çı­ka­bi­li­yor.
Masa te­ni­si, sa­de­ce kas­la­rı, ek­lem­le­ri güç­len­di­ren, ka­lo­ri har­ca­ma­ya yar­dım­cı olan ve fi­zik­sel zin­de­lik sağ­la­yan bir spor değil. Zi­hin­sel açı­dan da hatrı sa­yı­lır kat­kı­la­rı var. Zihin açık­lı­ğı­nı ve kon­sant­ras­yo­nu ar­tı­ran masa te­ni­si, el-göz ko­or­di­nas­yo­nu­nu güç­len­di­ri­yor. Bu eğ­len­ce­li spo­run do­ğa­sın­da hız, kont­rol ve sis­te­ma­tik olma ya­tı­yor. Masa te­ni­si to­pu­nun belli bir hızda iler­le­me­si­ni he­sap­la­ma, topa ra­ke­tin hangi böl­ge­si ile vu­ru­la­ca­ğı­na karar verme, el-kol-bi­lek du­ru­şu­nun ne şe­kil­de ola­ca­ğı­nı topun geliş hızı ve yö­nü­ne göre be­lir­le­me gibi in­ce­lik­le­ri var masa te­ni­si­nin. Tüm bun­lar üze­ri­ne hızlı bi­çim­de dü­şün­me ve vü­cu­du buna göre ha­re­ke­te ge­çir­me mec­bu­ri­ye­ti, oyun­cu­nun hızlı karar verme ye­ti­si­ni ve ref­leks­le­ri­ni güç­len­di­ri­yor. Hızlı karar verme ve güçlü ref­leks­le­re sahip olma be­ce­ri­le­ri sos­yal ya­şan­tı­da da ki­şi­ye büyük fayda sağ­lı­yor. Masa te­ni­si fay­da­la­rı ara­sın­da ana­li­tik dü­şün­me ye­ti­si­nin ge­li­şi­mi­ni de say­mak müm­kün. Masa te­ni­si oy­na­yan ki­şi­ler­de bu ye­tiy­le bir­lik­te olay­la­ra ve du­rum­la­ra karşı ve­ri­len re­ak­si­yon­lar daha hızlı ve daha sağ­lık­lı hale ge­li­yor. Masa te­ni­si­nin zi­hin­sel fay­da­la­rı bun­lar­la da sı­nır­lı değil. Bey­nin ha­fı­za ve yön bul­ma­da önem­li rolü olan hi­po­kam­pus isim­li böl­ge­si­ni dü­zen­li ola­rak uya­ran masa te­ni­si­nin unut­kan­lık­la başa çık­mak­ta fay­da­lı ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Hatta Alz­he­imer ve de­mans has­ta­la­rı­na te­ra­pi ni­ye­ti­ne masa te­ni­si oy­na­ma­la­rı dahi öne­ri­li­yor. Tüm bun­la­ra ek ola­rak masa te­ni­si bir­den fazla oyun­cuy­la oy­na­nan bir spor ol­du­ğu için sos­yal­leş­me­ye de katkı sağ­lı­yor.
Masa te­ni­si, iz­le­yi­ci­ler için kolay oy­na­na­bi­len bir spor tü­rüy­müş gibi gö­rün­se de her spo­run ol­du­ğu gibi masa te­ni­si­nin de belli in­ce­lik­le­ri var. Topun ra­ke­te te­ma­sıy­la mey­da­na gelen ses­ten ötürü “ping-pong” ve “pin­pon” da de­ni­len masa te­ni­sin­de mal­ze­me­le­rin ka­li­te­li ol­ma­sı hem oyun­dan alı­nan zevki hem de oyun­cu per­for­man­sı­nı olum­lu yönde et­ki­li­yor. Masa te­ni­si tek­nik­le­ri zaman içe­ri­sin­de bol bol uy­gu­la­ma ve ant­ren­man­la öğ­re­ni­li­yor. Tek­nik­le­ri bil­mek hem oyun­cu­yu oyuna daha hakim hâle ge­ti­ri­yor hem de oyun­dan alı­nan zev­kin art­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Masa te­ni­sin­de ra­ki­bi­ni­zi ta­nı­ma­nız ve onun zayıf yön­le­ri­ne oy­na­ma­nız önem­li. Ra­ki­bi­ni­ze hata yap­tır­mak için sık sık hı­zı­nı­zı, atış­la­rı­nı­zın yö­nü­nü, uzun­lu­ğu­nu de­ğiş­ti­rin. Aynı tarz vu­ruş­lar­la oy­na­mak ra­ki­bi­ni­zin tek­ni­ği­ni­ze alış­ma­sı­na neden olur, onu şa­şırt­mak için de­ği­şik vuruş tek­nik­le­ri­ni art arda de­ne­yin. Bu şe­kil­de maçı ka­zan­ma ola­sı­lı­ğı­nız art­tı­ğı gibi kıran kı­ra­na bir mü­ca­de­ley­le oyu­nun he­ye­can kat­sa­yı­sı da hızla yük­se­li­yor.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On