Mah­mut Şefik Koç Re­isin Adamı “Hacı Turan”…

12 Aralık 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
69 defa okundu.
Mah­mut Şefik Koç Re­isin Adamı “Hacı Turan”…

Mah­mut Şefik Koç Re­isin Adamı “Hacı Turan”…

Efen­dim “Gün­dem Özel” si­ya­si ya­zı­la­rım­da bu haf­ta­ki konu baş­lı­ğı Kır­şe­hir­li Ak Parti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sayın Hacı TURAN a de­ği­ne­ce­ğim. Esa­sen Kır­şe­hir in Mucur il­çe­si/ Kı­zıl­dağ Ye­ni­ya­pan­lı, meş­hur Ya­ban­lı Aşi­re­ti­nin mü­te­dey­yin, mü­te­va­zi ço­cu­ğu Hacı Turan, var­lık­lı bir aile­den gel­me­si­ne rağ­men halk­la iç içe, halka te­pe­den bak­ma­yan, so­run­la­ra kısa za­man­da “çözüm odak­lı” yak­la­şan bir Ak Par­ti­li nevi mün­ha­sır şahıs. Eği­tim­ci kim­li­ğiy­le top­lu­ma ve top­lum­sal olay­la­ra yak­la­şı­mı ayrı bir tezle tarz gös­te­ren Vekil TURAN, bunun mey­ve­si­ni son genel se­çim­le bir­lik­te al­ma­yı ba­şar­dı. Gön­lün­de mem­le­ke­tin­de (Kır­şe­hir) aday olmak var iken saf dışı edil­mek is­te­nin­ce, Reis teş­ki­lat Baş­kan Yrd. Hacı Tu­ra­nın eme­ği­ni ahde vefa il­ke­si ge­re­ği zayi eder mi hiç? Etmez ta­bi­ki de. Et­me­di de. An­ka­ra da 1 mil­yo­na yakın Kır­şe­hir li hem­şe­ri­si olun­ca Sin­can dan aday gös­te­ri­len Vekil TURAN, 2018 Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi se­çi­min­de ikin­ci defa Vekil oldu. Bizde 1 ay sonra Kır­şe­hir li Genç basın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı top­la­ya­rak ken­di­si­ni ve PARTİ ay­rı­mı yap­ma­dan diğer Kır­şe­hir li Ve­kil­le­ri­mi­zi zi­ya­ret etme şe­re­fi­ne, ön­der­li­ği­ne nail olduk.
Kır­şe­hir li An­ka­ra Mil­let­ve­kil­le­ri Nevin Taş­lı­çay ve Yıl­dı­rım KAYA da bu ka­te­go­ri­de idi. Hoş bir zi­ya­ret ile kar­şı­lan­dı. İlk­le­ri yap­ma­yı se­ve­riz. Güzel bir anı ola­rak da kaldı. Vekil TURAN Kır­şe­hir e neler mi yaptı? Ahi Evran Üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­ma­sı, ku­rum­sal­laş­ma­sı, Polis MYO ku­rul­ma­sı, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­si nin ku­ru­lup ku­rum­sal­laş­ma­sı, il­çe­le­re dev­let ku­rum­la­rı­nın ya­tı­rım­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yeni bi­na­la­rın, ku­rum­la­rın gel­me­si gibi bir çok büyük pro­je­le­re imza attı. Şimdi ise gerek CHP li Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si ge­rek­se Ak­par­ti­li İlçe be­le­di­ye­le­rin so­run­la­rı­na ben An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li­yim de­mi­yor. Tamam hem­şe­rim Kır­şe­hir he­pi­mi­zin deyip yol gös­te­ri­yor, re­fe­rans olu­yor, il­gi­li bü­rok­rat­la­ra yön­len­di­ri­yor. Tabi bun­dan ra­hat­sız olan­lar­da ma­ale­sef par­ti­zan­lık ya­pan­lar var. 2018 / 19 se­çim­le­rin­de de gör­dük ki artık mil­let par­ti­ye değil aday ön­ce­li­ğim diyor. Ada­yın ka­li­te­si ka­li­fi­ye­si, ak­tif­li­ği ic­ra­atı Halk na­za­rın­da mühim. Te­pe­den inme aday ve aday­cık­lar kay­be­di­yor. Vekil TURAN, Ak­par­ti Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı yar­dım­cı­lı­ğı­nı da Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de gayet ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yü­rüt­tü. Böl­ge­de­ki tüm il­ler­de top­lan­tı yaptı. De­net­le­di. So­run­la­rı din­le­di. Se­çi­me kadar ra­por­la­rı ana­liz etti. Ve Par­ti­si­ne ciddi bir şe­kil­de oy kay­bet­tir­me­di. Ba­hu­sus ka­mu­oyun­da dik­kat çeken bir başka hu­sus­da sayın Cum­hur­baş­ka­nı Recep TAYYİP ER­DO­ĞAN ile Vekil TURAN ın her kar­şı­laş­tı­ğın­da, Baş­kan ER­DO­ĞAN ın TURAN a sevgi, mu­hab­bet ve sa­mi­mi dolu, to­ka­laş­ma­sı, ko­nuş­ma­sı ob­jek­tif­ler­den beden dili ola­rak kaç­ma­dı. Esa­sen bu çok mühim bir şey. Vekil TURAN da ER­DO­ĞAN ın en gü­ven­di­ği isim­ler ara­sın­da gö­zü­kü­yor. Ser ve­ri­yor­lar, sır ver­mi­yor­lar. Lakin Vekil TURAN beyle 31 mart Yerel seçim so­nuç­la­rı sor­du­ğum suale ver­di­ği yanıt, Ak­par­ti kay­bet­ti­ği il­ler­de yeni je­ne­ras­yon­la­ra ke­sin­lik­le gi­decek, hiç bir şey es­ki­si gibi ol­ma­ya­cak de­me­si­ni dip­no­tu­ma koy­muş­tum. Zira Baş­kan ER­DO­ĞAN Kır­şe­hir e çok mu çok kız­mış. Seçim so­nuç­la­rı tah­tın­da tabii. Far­kın­da­mı­sı­nız 15 Tem­muz 2016 hain darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sı Baş­kan ER­DO­ĞAN her yıl gel­di­ği Kır­şe­hir e neden gel­mi­yor? Algı, ma­ni­pü­las­yon ha­ber­le­ri ile geldi haa…? Ha ge­lecek?…​Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı ve­sa­ire 4 yıl­dır gel­mi­yor. Siz ER­DO­ĞAN ve has adam­la­rı­nı ne san­dı­nız? Gezi parkı olay­la­rı, Mit Tır’ları, Savcı Ze­ke­ri­ya Özün Hakan Fidan olay­la­rı, 17 – 24 Ara­lık kum­pas­la­rı, Trump twet­le­ri, Mil­let İtti­fa­kı bile %52 lik Ak­par­ti­yi hala daha bi­ti­re­me­di. Yet­me­di İsviç­re Da­vos­ta One Mi­nu­te, BM de dünya 5 ten bü­yük­tür deyip kü­re­sel güç­le­re mey­dan oku­ma­sı­nın tec­rü­be­si­ni ele alır­sak, kay­be­den il­le­re ayrı bir po­li­ti­ka uy­gu­la­ya­ca­ğı aşi­kar. Eski hal muhal, yeni hal iz­mih­lal denir. İşte bu sü­reç­te Baş­kan ER­DO­ĞAN a ta­viz­siz, ka­yıt­sız şart­sız dava adam­la­rı la­zım­dı. Par­ti­si­ne zarar ver­me­yen, Ak­par­ti­yi, “parti malı deniz, ye­me­yen keriz” gibi dü­şü­nen­ler­den ayır­ma­ya ses­siz se­da­sız baş­la­dı­lar. Ak koyun, ka­ra­ko­yun­lar çıktı. Vekil TURAN tam bir AK­PARTİ sev­da­lı­sı, REİSÇİ, ve ener­ji­si ile Par­ti­si­nin ne­fe­ri. İle­ri­de çok iyi ko­num­lar­da de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği hiç şüp­he­siz. Par­ti­si bekle dedi bek­le­di. Teş­ki­lat­ta gö­rev­li­sin dedi. Tamam dedi. An­ka­ra da ve­kil­sin dedi ey­val­lah dedi. Daha no­ol­sun. İnanın yaz­dık­la­rı­mız ta­ma­men ger­çek. Ya­ki­nen takip edi­yo­ruz. Sözün özü her parti, her sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı is­ter­ki dava ada­mım olsun. Yağ­mur­da, ça­mur­da, sı­cak­ta, rüz­gar­da, ağ­la­ma­da gül­me­de bir ola­lım, iri ola­lım, diri ola­lım hep bir­lik­te Ak­sev­da­lı ola­lım der. Vekil TURAN bu ka­te­go­ri­de. Ce­va­bı me­rak­la bek­le­nen so­ru­lar?? * Ara­lık ayı geldi. Ba­ba­can ın par­ti­si me­rak­la bek­le­nir­ken, Da­vu­toğ­lu po­le­mi­ği, ça­tış­ma­sı çıktı? Si­ya­set­te ka­mu­oyun­da işbu ça­tış­ma kime yarar? * As­ga­ri ücret 2578 TL üze­rin­den ola­cak mı? Hü­kü­met bu­ra­da ne di­yecek? 7 mil­yon İşçiye, emek­li­ye “Şok Yük­sek Zam” olur­sa Ak­par­ti oyunu ka­lıp­laş­tı­rır. Merak edi­len şu son sözü Cum­hur­baş­ka­nı ne di­yecek? * Or­ta­do­ğu ve Doğu Ak­de­niz ısı­nı­yor? 1. Dünya Sa­va­şı baş­la­yı­şı gibi bir kı­vıl­cım­la 3. Dünya Sa­va­şı çık­ma­sı an me­se­le­si mi? * 2020 de kimi Ba­kan­lık­lar­da re­viz­yo­na gi­di­le­ce­ği be­lir­til­di gibi. Bu sü­reç­te olur­mu ki? * Kadın Ci­na­yet­le­ri ve Terör olay­la­rı­na “İDAM CE­ZA­SI” ve­ril­me­li mi? Cay­dı­rı­cı olur­mu? * 55 mil­yon seç­men var. Artık seçim ba­ra­jı %5 olur­mu? * Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi it­ti­fak­la­rı oluş­tur­du? Yeni güçlü par­ti­le­ri do­ğu­ru­yor! Neden mi? %2, %3 oy alan minik parti pa­zar­lık ma­sa­sın­da ola­cak. Par­la­men­ter sis­te­me geri dönüş olur­mu? Evet. Tür­ki­ye kri­tik sü­reç­ten ge­çi­yor. Bu hafta Hü­kü­met ka­na­dın­dan Vekil Hacı TURAN ı ka­rın­ca ka­ra­rın­ca de­ğer­len­dir­dik. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­ruz. Li­se­de ho­cam­dı de­miş­miy­dim. Bütçe gö­rüş­me­le­ri ha­ra­ret­li devam edi­yor. Son sözüm, UNUT­MA­YI­NIZ! FABRİKA BÜYÜK ÇARK­LAR İLE DÖNER AMAA…BÜYÜK ÇARK KA­YI­ŞI İLE KÜÇÜK ÇARKA da BAĞ­LI­DIR. Derim… Selam ves­se­lam…
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On