Niğde Millet­vekili Ömer Fethi Gü­rer­le Ta­rım­la İlgili Ro­pör­taj

27 Kasım 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
569 defa okundu.
Niğde Millet­vekili Ömer Fethi Gü­rer­le Ta­rım­la İlgili Ro­pör­taj

Niğde CHP MV. Sayın Ömer Fethi Gürer, ülke ge­ne­lin­de pa­ta­tes, soğan,
Pamuk, tahıl hasat tar­la­la­rın­da, na­ren­ci­ye bah­çe­le­rin­de, çift­çi­le­rin der­le­ri­ni din­le­yen, on­la­rın sı­kın­tı­la­rı­nı TBM Mec­li­si Kür­sü­sü­ne ta­şı­yan, te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da, sos­yal med­ya­da yük­sek sesle dile ge­ti­ren tarım sev­da­lı­sı, çift­çi dostu bir Mil­let­ve­ki­li­dir. Onun­la yap­tı­ğım söy­le­şi­yi siz de­ğer­li okur­la­rım­la pay­laş­mak is­ti­yo­rum,
YA­VUZ­CA; Sayın Ve­ki­lim; Siz Mec­lis­te tarım ko­nu­su­nu en çok dil­len­di­ren Mil­let­ve­ki­li­si­niz. Eğer Tür­ki­ye üze­ri­ne genel bir de­ğer­len­dir­me ya­par­sak tarım sek­tö­rü­nün en büyük sı­kın­tı­sı nedir?
Ö FETHİ GÜRER; Tarım insan ya­şa­mı için hava ve su kadar önem­li­dir. İlk in­san­dan gü­nü­mü­ze kadar her yerde tarım ya­pı­la gel­miş­tir. Ül­ke­miz­de ta­rı­mın bilgi ile bi­lim­sel bir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­na Mus­ta­fa Kemal Ata­türk öncü ol­muş­tur
Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, Os­man­lı dö­ne­min­de çift­çi­nin üret­ti­ği ürü­nün % 10 Aşar ver­gi­si alı­nır­ken onu kal­dır­mış ve her ile fi­dan­lık kur­muş, Ata to­hu­mu­nu ekip üret­me­ye zemin ha­zır­la­mış, çift­çi­yi ko­ru­mak için Zi­ra­at Ban­ka­sı­nın des­te­ği ile ko­ope­ra­tif­çi­li­ğe önem ver­miş­tir.
Mus­ta­fa Kemal Ata­türk; As­ke­re gi­den­le­re trak­tör eh­li­ye­ti al­ma­sı için eği­tin ta­li­ma­tı veren bir li­der­dir. O büyük insan Ana­do­lu­da şeker fab­ri­ka­la­rı, un fab­ri­ka­la­rı kur­dur­muş kı­sa­ca­sı köylü mil­le­tin efen­di­si diye özet­le­di­ği kır­sa­lı ta­rım­da baş tacı et­miş­tir. Onun kur­du­ğu tarım po­li­ti­ka­la­rı ile 6,5 mil­yon hek­tar tarım ara­zi­miz 1950 yı­lın­da 25 mil­yon hek­ta­ra çık­mış­tır.
1980 yı­lın­da 28 mil­yon hek­tar tarım ara­zi­miz var­ken bugün 23 mil­yon 100 bin hek­ta­ra ge­ri­le­miş­tir.
Buda gi­de­rek ta­rım­dan uzak­laş­ma­nın bir gös­ter­ge­si­dir
Son gün­ler­de ÇKS ka­yıt­lı 800 bin ci­va­rın­da çift­çi­de çift­çi­li­ği bı­rak­tı. Bu du­rum­da artan nüfus dik­ka­te alın­dı­ğın­da tarım ke­si­mi ciddi so­run­lu hale gel­miş­tir. Tarım ke­si­mi sa­na­yi ve tu­rizm için sağ­la­nan des­tek­le­re göre ke­na­ra itil­miş­tir.
Bu gün­ler­de ta­rım­da ça­lı­şan nü­fu­sun oranı önem­li öl­çü­de ge­ri­le­miş­tir. Bu bağ­lam­da fark­lı ve­ri­ler­de var­dır. Tarım sek­tö­rü­nün millî ge­li­re kat­kı­sı %5-10 ara­sın­da ol­du­ğu ifade edil­mek­te­dir. Dı­şa­rı­dan ithal edi­len ürün­le­rin ül­ke­miz çift­çi­si­ne hiç­bir fay­da­sı yok­tur. Göz bo­ya­ma, ke­li­me ve ra­kam­sal he­sap­la­ma oyun­la­rı ile ve­ri­ler nasıl kul­la­nı­lır­sa kul­la­nıl­sın, sü­rek­li so­run­la­rın kat­la­dı­ğı bir süreç ya­şan­mak­ta­dır.
YA­VUZ­CA; Ta­rım­da kay­nak­lar ye­te­rin­ce kul­la­nı­la­bi­li­yor mu?
Ö FETHİ GÜRER; Ta­rım­da kay­nak­la­rın doğru kul­la­nıl­ma­sı önce sağ­lık­lı bir tarım po­li­ti­ka­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­kir. Tarım sa­yı­mı ya­pıl­ma­sı, tarım ka­nu­nun 22. mad­de­si­ne göre milli ge­li­rin çift­çi­ye ve­ril­me­si ile olur.
YA­VUZ­CA; Türk Ta­rı­mın­da uy­gu­la­nan pazar fi­yat­la­rı ve des­tek­le­me­ler ko­nu­sun­da ne di­ye­cek­si­niz?
Ö FETHİ GÜRER; IMF ve Dünya Ban­ka­sı geç­miş­te da­yat­tı­ğı tarım po­li­ti­ka­la­rı­nın 20 yılda ta­rım­sal uy­gu­la­ma­sı­na AKP hayır de­me­di. Taban fiyat uy­gu­la­ma­sı, arazi sa­hi­bi­ne ve­ri­len des­te­ğin çift­çi­ye ve­ril­me­si, ya hasat ön­ce­si, ya da hasat son­ra­sı ve­ril­me­si ge­re­kir­ken bu des­tek­ler ye­ter­li ol­ma­dı.
Ku­rak­lık 50 ilde zarar verdi. Bi­çer­dö­ver gir­me­yen tarla trak­tör ile sü­rül­dü. Çift­çi­ye ve­ri­len gübre des­te­ği de­kar­da 4 lira artt. Aynı dö­nem­de güb­re­ye gelen zam ar­tı­şı da 400 li­ra­ya da­yan­dı. Çift­çi bu ar­tı­şa ne kadar da­ya­na­cak gö­re­ce­ğiz. Bir­çok tarla ya gübre oranı azal­tıl­dı ya da gübre atıl­ma­dı. Çift­çi­yi des­tek­len­se böyle mi olur?
YA­VUZ­CA; Eko­no­mik kal­kın­ma­da ta­rı­mın rolü ve az ge­liş­miş­lik ol­gu­sun­da ne gibi et­ki­le­ri var­dır.
Ö FETHİ GÜRER; Ta­rı­mın eko­no­mi­ye kat­kı­sı çok daha önem arz et­mek­te­dir. Fab­ri­ka­lar­da bu sü­reç­te bin­ler­ce işçi ol­ma­ya­cak, ro­bot­lar ça­lı­şa­cak. Oysa tarım sa­na­yi ge­liş­se, katma de­ğer­li ürün üre­ti­mi sağ­lan­sa, yurt dışı pa­zar­lar­da değer bu­la­cak mar­ka­lar ya­ra­tıl­sa, Tür­ki­ye ta­rım­da fark­lı bir ev­re­ye yö­ne­lir. Kır­sal alana ye­ni­den il­gi­ler artar, çift­çi rahat bir nefes alır diye dü­şü­nü­yo­rum.
Ge­liş­me­de ta­rı­mın önemi gör­mez­den ge­li­ne­mez. O ne­den­le çift­çi, be­si­ci, süt inek­çi­li­ği ya­pan­la­rın re­fa­hı ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir.
Bu husus ik­ti­da­rın tarım po­li­ti­ka­la­rı ve ta­rı­ma ba­kı­şı ile il­gi­li­dir. Az ge­liş­miş­li­ği aş­ma­da tarım önemi ve et­ki­si gi­de­rek dün­ya­da da daha iyi an­la­şı­lır nok­ta­ya evi­ril­miş­tir
YA­VUZ­CA; Tür­ki­ye’de ta­rım­sal so­run­la­rın çö­zü­mün­de uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken po­li­ti­ka­lar nasıl ol­ma­lı
Ö FETHİ GÜRER; Zi­ra­at oda­la­rı. Zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri odası, büyük ve küçük çift­çi tem­sil­ci­le­ri ile bir araya gelip bütün so­run­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıp ortak çözüm ya­ra­tıl­ma­lı­dır
Ta­rım­da ka­mu­cu bir an­la­yış­la plan­la­ma ya­pıl­ma­lı, mut­la­ka katma de­ğer­li ürün üre­ti­mi özen­di­ril­me­li. İşlen­miş ve don­du­rul­muş gı­da­ya dö­nü­şe­bi­len ürün­ler de­po­lar­da ko­run­ma­lı­dır. Ör­ne­ğin orta Ana­do­lu da pa­ta­tes bü­tün­leş­miş te­si­si ile üre­ti­len ürün­le­ri değer bu­la­ca­ğı ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­lı­dır.
İtha­lat değil, yerli çift­çi, be­si­ci, süt inek­çi­li­ği yapan çift­çi­ler des­tek­len­me­li­dir. CHP prog­ra­mın­da bir yıl ön­ce­den ürün hangi böl­ge­de, ne kadar ye­ti­şe­ce­ği, ürün de­ğe­ri ne ola­ca­ğı, zarar ha­lin­de çift­çi­ye ne kadar des­tek sağ­la­na­ca­ğı be­lir­len­miş ve dev­let an­la­yı­şı ile çift­çi­nin des­tek­len­me­si sağ­la­na­cak,
Milli ge­li­rin % 1 mut­la­ka çift­çi­ye ve­ri­lecek, çift­çi kredi fa­iz­le­ri si­li­nip yeni bir kredi dü­ze­ni ge­ti­ri­le­cek­tir. Çift­çi­ye kul­lan­dı­ğı tüm ürün­ler­le il­gi­li ver­gi­de dü­zen­le­me sağ­la­na­cak­tır. Ye­ni­den kır­sa­la dönüş için genç­ler ve ka­dın­lar için özen­di­ri­ci özel dü­zen­le­me­ler ge­ti­ri­lecek. Ürün­ler ne tar­la­da ka­la­cak ne de­po­da çü­rü­ye­cek­tir. Bu yönlü prog­ram­lar­la daha çok üre­ti­min yolu açı­la­cak­tır. Ko­ope­ra­tif­çi­li­ği ye­ni­den ama­cı­na uygun bir şe­kil­de ge­liş­ti­re­ce­ğiz. Ka­mu­nun çift­çi ya­nın­da TİGEM gibi ku­ru­luş­la­rı iş­lev­li kı­la­ca­ğız. TMO ye­ni­den çift­çi­ye kara gün dostu ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız.
YA­VUZ­CA; “İtha­la­ta da­ya­lı uy­gu­la­ma­lar ne­de­niy­le, çift­çi­ye doğ­ru­dan des­tek ve­ril­mi­yor, bu ko­nu­da ik­ti­dar se­yir­ci ka­lı­yor” di­yor­su­nuz. Bunu biraz açar mı­sı­nız?
Ö FETHİ GÜRER; AKP ik­ti­da­rı 20 yıl­dır uy­gu­la­dı­ğı po­li­ti­ka­lar­da temel da­ya­na­ğı it­ha­lat oldu. Tarım ürün­le­ri ya­nın­da canlı hay­van it­ha­la­tı­nı kar­kas hatta lop et ola­rak ya­pıl­dı. Son yıl­lar­da or­ta­la­ma 20 mil­yon tona yakın buğ­day hasat edil­di, 10 mil­yon tona ya­kın­da buğ­day it­ha­la­tı var.
Yurt dışı pa­zar­la­rın­da bu yıl fiyat arttı. İthal ürün­le­ri uygun fi­yat­la ya­pı­la­maz olun­ca, ger­çek so­run­lar or­ta­ya çıktı. İtha­lat­çı bir an­la­yış üre­ti­mi da­ralt­tı Her ülke Pan­de­mi ne­de­ni ile stok­la­rı tutup kendi ken­di­ne yeter olma nok­ta­sı­na erdi. Uygun fi­yat­la yurt dı­şın­dan ürün al­ma­ya ça­lış­tı­lar. Bu ik­ti­da­rın ürün ithal edecek hali dahi kal­ma­dı.
YA­VUZ­CA; Tarım sek­tö­rü­nün gayri safi yurt içi hâ­sı­la­tın­da­ki (GSMH) payı sizce ne ka­dar­dır?
Ö FETHİ GÜRER Bu ra­kam­sal veri ola­rak de­ğiş­ken­lik arz edi­yor % 6-10 ara­lı­ğın­da dır
YA­VUZ­CA; “Tür­ki­ye’de 5 mil­yon hek­tar eki­le­bi­lir arazi ekil­mez hale geldi. 800 bin tarım iş­çi­si üre­tim­den çe­kil­di” di­yor­su­nuz, bunu neye da­ya­na­rak söy­lü­yor­su­nuz
Ö FETHİ GÜRER; Dev­let Plan­la­ma teş­ki­la­tı­nın 1980 yı­lı­na ait ül­ke­miz­de ta­rım­sal arazi var­lı­ğı ile il­gi­li ka­yıt­lar­da 28 mil­yon hek­tar ola­rak yer alı­yor. 2021 yılı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı prog­ram ki­ta­bın­da da 23 mil­yon 100 bin hek­tar tarım ara­zi­si var­lı­ğı ifade edi­li­yor 10 yıl ön­ce­de 24 mil­yon hek­tar iken son veri 23 mil­yon 100 bin ol­du­ğu yine Cum­hur­baş­kan­lı­ğı 2021 prog­ra­mın­da yer ve­ri­li­yor.
Bu yıl. ÇKS ka­yıt­lı çift­çi sa­yı­sın­da düşüş var. Ba­ka­nın so­ru­la­rı­mı­za ver­di­ği ya­nıt­la­rın­da yer alı­yor. Ta­rım­da ça­lı­şan sa­yı­sın­da ciddi düş­me­de ol­du­ğu SGK ka­yıt­la­rın­da yer bu­lu­yor­lar.
YA­VUZ­CA; Üre­ti­ci, buğ­day, arpa, pa­ta­tes, nohut, mer­ci­mek, fa­sul­ye gibi temel ih­ti­yaç­la­rı­nı neden sa­ta­maz hale geldi?
Ö FETHİ GÜRER; Üre­tim plan­la­ma­sı yok KU­RAK­LIK ve Pan­de­mi ile il­gi­li süreç doğru tah­lil edil­me­di.
Üre­ti­ci bu ürün­le­ri sa­tı­yor ama ma­li­ye­ti­ne sa­tı­yor Bir­den çok el de­ğiş­ti­ren ürün çift­çi­den çı­kın­ca değer bu­lu­yor. Çift­çi bun­dan ya­rar­la­na­mı­yor, çok kere el de­ğiş­ti­ren ürün tü­ke­ti­ci­ye bu kere pa­ha­lı ürün ola­rak yan­sı­yor.YA­VUZ­CA; Nasıl oldu da 2 Niğde ili bü­yük­lü­ğün­de tarım alanı kay­bol­du dş­yor­su­nuz?
Ö FETHİ GÜRER; Bir­den çok ne­de­ni var. Ön­ce­lik­le be­ton­laş­ma tarım ara­zi­le­ri­ni tü­ket­ti Büyük kent çev­re­le­rin­de en ve­rim­li ara­zi­le­re çok katlı ya­pı­lar di­kil­di. Tarım alan­la­rın­dan başka yer yok­muş gibi çok yerde ve­rim­li ara­zi­ler OSB ya­pıl­dı. Top­rak bir rant alanı oldu. Kır­sal göç verdi, ka­pa­nan köy okul­la­rı bu sü­re­ci te­tik­le­di. Plan­sız ve ön­gö­rü­süz ta­rı­ma bakış, ürün gü­ven­li­ği açı­sın­dan risk ya­ra­ta­cak tarım arazi ka­yıp­la­rı­nı ge­tir­di. Ben­zer durum mera alan­la­rın­da var. Çok ciddi mera alan­la­rı yok edil­di.
YA­VUZ­CA; Sizce yet­ki­li­ler ta­rı­ma ye­te­rin­ce önem ver­mi­yor­lar mı?
Ö FETHİ GÜRER; Ta­rı­ma ge­re­ği gibi des­tek ve­ril­sey­di, ta­rım­da ya­şa­nan so­run­lar olur muydu? Üst üste 20 yılda ve­ri­len des­te­ği top­la­yıp, des­tek ve­ri­yo­ruz demek des­tek ol­mu­yor
Çift­çi­mi­ze TMO bu yıl 1750 TL tonda taban fi­ya­tı verdi. 2 mil­yon ton arpa İthal edil­di. İthal arpa fi­ya­tı tonu 4 bin li­ra­yı geçti. Ül­ke­miz çift­çi­si­ne ve­ril­me­yen des­tek ya­ban­cı çift­çi­ye faz­la­sı ile ve­ril­di. İşte sorun bu­ra­da, it­hal­ci kafa.
Ülke, çift­çi­si­nin en az iki katı para ile İthal arpa alır­sa, bu­ra­da bir den­ge­siz­lik yok mu? Ana­va­ta­nı Ana­do­lu olan mer­ci­mek to­hu­mu­nu ver­di­ği­miz Ka­na­da bugün ül­ke­miz­de üre­ti­len mer­ci­mek­ten fazla mer­ci­me­ği bize sa­tı­yor­sa, bizim çift­çi­mi­ze ve­ri­len taban fiyat iki katı olur­sa bu­ra­da bir tu­haf­lık yok mudur?
YA­VUZ­CA; Son ola­rak çift­çi­le­re des­tek için kısa va­de­de nasıl bir for­mül bu­lun­ma­lı?
Ö.FETHİ GÜRER; Milli ge­lir­den çift­çi­nin ala­ca­ğı 220 mil­yar, çift­çi­ye ve­ril­me­li. Kre­di­ler uzak ara öte­len­me­li, fa­iz­ler si­lin­me­li, tarım kredi çift­çi ku­ru­lu­şu­na dö­nüş­me­li, yük­sek fa­iz­le elin­de­ki dar ge­li­re el koy­ma­ma­lı.
Bu yılda soğan tar­la­da, limon dalda, kabak çe­kir­de­ği de­po­da kaldı. Geçen yıl 100 bin ton pa­ta­tes çü­rü­dü.
Bu ürün­ler katma de­ğer­li ürüne dö­nüş­tü­rüp değer bul­ma­sı sağ­la­na­bi­lir­di. Üre­ti­ci, üret­ti­ği ürünü de­ğe­ri­ne sa­ta­ma ko­nu­sun­da ik­ti­da­rı ya­nın­da gör­mek is­ti­yor.
YA­VUZ­CA; Sayın Ve­ki­lim, ver­di­ği­niz bil­gi­ler­den do­la­yı size çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ça­lış­ma­la­rı­nız­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Be­nim­le rö­por­taj yap­mak is­te­yen­le­re de ka­pı­mın açık ol­du­ğu­nu ifade edi­yo­rum.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu.
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On