Ka­ram­sar

2 Aralık 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
526 defa okundu.
Ka­ram­sar

Necip Adıgüzel

Zih­nim ka­ram­sar­lık ve kö­tüm­ser­lik ara­sın­da bir mü­ca­de­le için­de.
Bu da kay­gı­la­rı­mı art­tı­rı­yor.
Zira bu iki kav­ra­ma sor­du­ğum so­ru­lar hep ce­vap­sız ka­lı­yor ol­ma­sı­na rağ­men;
Yine de ka­ram­sar­lık to­par­lar in­sa­nı, kö­tü­ye karşı güç­len­di­rir diye te­sel­li olu­yo­rum.
Bu ko­nu­da ta­ra­fı­mı belli edmem ge­re­kir­se; Kö­tüm­ser­li­ğin ya­nın­da de­ği­lim fakat ka­ram­sar ve kay­gı­lı­yım.
Ka­ram­sar­lı­ğim ise ;
Git­tik­çe yok­sul­la­şan ,yok sa­yı­lan vefa ve ma­su­mi­yet sa­hi­bi mil­le­ti­min ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
Mü­la­kat­lar­da hakkı gasp edi­len üni­ver­si­te me­zu­nu genç­le­rin ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
Ço­cu­ğu­na okul çan­ta­sı ala­ma­yan as­ga­ri üc­ret­li in­sa­nı­mın ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
Çöp­ten ekmek top­la­mak zo­run­da bı­ra­kı­lan kim­se­siz­le­rin ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
Kağıt top­la­ya­rak ha­yat­ta kalma sa­va­şı veren ev­siz­le­rin ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
Elekt­rik, do­ğal­gaz, su fa­tu­ra­sı­nı öde­ye­me­di­ği için ma­aşı­na haciz konan me­mu­run, iş­çi­nin, emek­li­nin ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
Köy­lü­nün, çift­çi­nin yüzü gül­me­di­ği için, on­la­rın ya­nın­da­yım ve kay­gı­lı­yım.
İnan­cım Kö­tüm­ser­li­ği to­le­re edi­yor ol­sa­da;
İnsan­la­rın ara­sın­da­ki ile­ti­şim­siz­lik­ten
Ka­ram­sa­rım ve kay­gı­lı­yım.
Bir aile için­de dahi ço­cuk­lar aile­le­riy­le
ile­ti­şim sağ­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yor­ken;
An­ne-ba­ba­la­rı­mız kendi ya­şa­dık­la­rı acı­lar yü­zün­den bu ger­çek­le­ri gör­mek is­te­mi­yor ol­ma­la­rın­dan kay­gı­lı­yım ve ka­ram­sa­rım.
Yu­ka­rı­da sa­de­ce bi­ra­zı­nı sı­ra­la­dı­ğım kay­gı­lı dü­şün­ce­nin somut bi­çi­mi­nin bü­tün­cül uyuş­maz­lı­ğı­na de­vam­la;
Tv­ler­de am­ca­lar faiz tar­tı­şı­yor,
Necla ku­aför be­ğen­mi­yor,Hasan geçim der­din­de, Şakir sa­yı­sal loto pe­şin­de,
Kâmil ara­ba­sı­na uygun jand arı­yor!
Fakat du­ala­rı­na amin di­ye­ce­ği­miz in­san­la­rı­mız azal­dı.
Ta­ham­mü­lü yok gi­di­şa­tın.
Kime do­kun­sak kay­gı­lı,ka­ram­sar ve kö­tüm­ser.
An­lat­ma­nın da yaz­ma­nın da bir fay­da­sı yok. Kim­se­yi suç­la­mı­yo­rum.
El bir­li­ği ile gel­dik bu­ra­ya.
Hep bir­lik­te kov­duk ne­şe­yi, iyim­ser­li­ği.
Büyük büyük söz­le­ri­miz var ama ne­şe­miz yok! Yok.

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On