3. Çeyrek Büyüme

4 Aralık 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
524 defa okundu.
3. Çeyrek Büyüme

Necati Kartal

Bugün hemen her­ke­sin di­lin­de do­la­şan ve her söy­len­di­ğin­de TL’nin de­ğe­ri­nin biraz daha düş­tü­ğü o meş­hur “faiz sebep, enf­las­yon sonuç” cüm­le­si var ya, o cümle as­lın­da damat Berat Al­bay­rak’ın “yük­sek kur, yük­sek ih­ra­cat ve düşük cari açık” şek­lin­de özet­le­ne­bi­lecek eko­no­mik mo­de­li­nin si­ya­sal cüm­le­si­dir.
Al­bay­rak, do­la­rın 8.20’leri bul­du­ğu, MB’nin ka­sa­sın­da olan 128 mil­yar do­la­rın, döviz yük­sel­me­sin diye pi­ya­sa­ya adım adım sür­dü­ğü bir sü­reç­te har­can­mak zo­run­da bı­ra­kıl­dı.
Ne var ki bugün, OVP’( orta va­de­li Prog­ram) ola­rak su­nu­lan he­def­le­ri Al­bay­rak, YEP ( yeni eko­no­mi po­li­ti­ka) ola­rak sun­muş, beş yıl­lık hedef açık­la­mış­tı.
Al­bay­rak’ın tas­fi­ye­sin­den sonra ge­çi­ci sü­rey­le MB baş­ka­nı olan Naci Ağbal po­li­ti­ka fa­izi­ni yüzde 17’den, yüzde 19’a yük­sel­te­rek pi­ya­sa­ya ge­çi­ci bir ra­hat­lık sağ­la­dıy­sa da, Cum­hur­baş­ka­nı’nın si­ya­si po­li­ti­ka­la­rıy­la çe­liş­ki­ye düştü.
Ye­ri­ne geçen Şahap Kav­cı­oğ­lu, ta­ma­men sa­ra­ya en­deks­li bir mo­de­le razı ola­rak gö­re­vi tes­lim aldı.
Ye­ni­den Al­bay­rak’ın mo­de­li­ne dö­nül­dü. Ve OVP açık­lan­dı.
OVP’ye göre;
BÜ­YÜ­ME: 2021 bü­yü­me tah­mi­ni­ni yüzde 9.
2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5.5 ola­rak ön­gö­rül­dü.
HE­DEF­LER
BÜ­YÜ­ME: 2021 bü­yü­me tah­mi­ni­ni yüzde 9.
İŞSİZLİK: İşsiz­lik 2021’de yüzde 12.6
2022 he­de­fi yüzde 12, 2023 iş­siz­lik he­de­fi yüzde 11.4, 2024 he­de­fi ise yüzde 10.9 ola­rak re­vi­ze edil­di.
ENF­LAS­YON: Prog­ram­da 2021 için enf­las­yon tah­mi­ni yüzde 16.2.
2022 için yüzde 9.8, 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 ola­rak be­lir­len­di.
İHRA­CAT: 2021 yı­lın­da 211 mil­yar dolar. 2022’de 230,9 mil­yar dolar, 2023’te 242 mil­yar dolar, 2024’te 255 mil­yar dolar he­def­len­di.
İTHA­LAT: İtha­la­tın, 2021 so­nun­da 258 mil­yar dolar, 2022’de 282,7 mil­yar dolar, 2023’te 294 mil­yar dolar, 2024’te de 309 mil­yar dolar ol­ma­sı he­sap­lan­dı.
MİLLİ GELİR: Dolar cin­sin­den milli ge­li­rin 2021’de 801 mil­yar do­la­ra, 2022’de 850 mil­yar do­la­ra, 2023’de 925 mil­yar do­la­ra, 2024’te 1 tril­yon do­la­ra yük­sel­me­si ön­gö­rül­dü.
KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR: Kişi ba­şı­na düşen dolar cinsi ge­li­rin, 2021’de 9 bin 489 dolar, 2022’de 9 bin 947 dolar, 2023’de 10 bin 703 dolar ve 2024’te de 11 bin 465 dolar ol­ma­sı he­de­fi prog­ram­da yer al­mış­tı.
ÜÇÜN­CÜ ÇEY­REK RA­KAM­LA­RI
Bu prog­ra­mın ilk ve­ri­le­rin­den biri olan 3. çey­rek bü­yü­me ra­ka­mı TÜİK ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.
Tür­ki­ye eko­no­mi­si yılın üçün­cü çey­re­ğin­de yüzde 7,4 bü­yü­dü.
Ana grup­lar ba­zın­da en yük­sek bü­yü­me­yi ih­ra­cat gös­ter­di. Mal ve hiz­met ih­ra­ca­tı, 2021 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ğin­de bir ön­ce­ki yılın aynı çey­re­ği­ne göre zin­cir­len­miş hacim en­dek­si ola­rak yüzde 25,6 ar­tar­ken it­ha­la­tı yüzde 8,3 azal­dı.

Yer­le­şik hane halk­la­rı­nın tü­ke­tim har­ca­ma­la­rı, 2021 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ğin­de bir ön­ce­ki yılın aynı çey­re­ği­ne göre yüzde 9,1 arttı.

Dev­le­tin nihai tü­ke­tim har­ca­ma­la­rı yüzde 9,6 ar­tar­ken gay­ri­sa­fi sabit ser­ma­ye olu­şu­mu yüzde eksi – 2,4 azal­dı.

Eko­no­mi­nin temel sek­tör­le­ri­ne tarım sek­tö­rün­de bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde eksi – 5,9’luk da­ral­ma ya­şan­dı.

Aynı dö­nem­de İnşa­at­ta da­ral­ma yüzde eksi – 6,7 oldu.

Hiz­met sek­tö­rü­nün bü­yü­me­si de yüzde 20,7 ola­rak kay­de­dil­di.

Ana grup­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da yıl­lık yüzde 7,4’lük bü­yü­me­ye en yük­sek katkı 6,8 ile ih­ra­cat­tan geldi.

İhra­ca­tı 5,4 pu­an­lık kat­kıy­la iç tü­ke­tim, ve 1,2 pu­an­la dev­le­tin tü­ke­ti­mi iz­le­di. Ya­tı­rım­lar bü­yü­me gös­te­re­me­di ve (eksi) – 0,6 puan gö­tü­rür­ken, stok­lar ise 5,4 pu­an­lık ne­ga­tif etki etti. Buna bir de ta­rım­da­ki eksi – 5.9’luk da­ral­ma ile in­şa­at sek­tö­rün­de­ki eksi – 6.7 lik da­ral­ma­yı da ek­le­ye­bi­li­riz.
RA­KAM­LAR­DAKİ İYİ YAN:
Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da bak­tı­ğı­mız­da, bü­yü­me­de­ki en önem­li nokta ih­ra­ca­tın art­mış ol­ma­sı ve it­ha­la­tın azal­mış ol­ma­sı­dır di­ye­bi­li­riz.
Tabii bunda TL’nin de­ğe­ri­nin düş­me­si­nin de pa­yı­nı kat­mak ge­re­kir.
RA­KAM­LAR­DAKİ KÖTÜ YAN:
Bü­yü­me­de­ki kötü yan ise, ül­ke­ye ya­tı­rı­mın gel­me­me­si. Ya­tı­rım­la­rın bü­yü­me­ye et­ki­si eksi – 0.6’dır.
İkinci husus stok­la­rın eri­me­si­dir. Stok­la­rın eri­me­si­nin bü­yü­me­ye et­ki­si, eksi – 5.4 ol­muş­tur.
Keza in­şa­at­ta gö­rü­len da­ral­ma eksi – 6.7’dir. Bu durum özel­lik­le ko­nut­ta pi­ya­sa­nın arz talep den­ge­si­ni boz­muş, ki­ra­la­rın ve konut fi­yat­la­rı­nın pat­la­ma­sı­nı sağ­la­mış, orta sı­nı­fın konut sa­hi­bi ol­ma­sı­nı güç­leş­tir­miş­tir.
Diğer önem­li pa­ra­met­re ise, iç tü­ke­ti­min 5.7 ve dev­let tü­ke­ti­mi­nin 1.2 katkı yap­ma­sı­dır.
Bu olum­lu gibi gö­zü­ke­bi­lir,
Ancak; iç tü­ke­tim, bü­yü­me­ye bu de­re­ce yük­sek etki ya­par­ken, İşgücü öde­me­le­ri­nin GSMH’daki payı, geçen yıla göre yüzde 2.2 azal­mış­tır.
Yani, tü­ke­tim var ama bu tü­ke­tim, ça­lı­şan­lar ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­me­miş, tam ak­si­ne on­la­rın gayri safi milli ha­sı­la­da­ki pay­la­rı ge­ri­le­miş yani ge­lir­le­ri düş­müş­tür.
Bu ça­lı­şan­lar başta olmak üzere, emeği ile ge­çi­nen­le­rin yok­sul­laş­ma­sı de­mek­tir.
Keza yine ça­lı­şan üre­ti­ci ke­sim­ler­den biri olan ta­rım­cı­la­rın du­ru­mu da ek­si­de­dir. Tarım ke­si­mi eksi -5.9’luk da­ral­ma ya­şa­mış­tır.

Doğru bü­yü­me; Ya­tı­rım, İstih­dam, Üre­tim ve ta­ba­na ya­yıl­mış bir Bö­lü­şüm ol­maz­sa, (bence) bü­yü­me çok fazla bir işe ya­ra­maz.

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On