KOP’un Mali Des­tek Çağrı Prog­ra­mı Baş­vu­ru­la­rı Sü­rü­yor

15 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
110 defa okundu.
KOP’un Mali Des­tek Çağrı Prog­ra­mı Baş­vu­ru­la­rı Sü­rü­yor

Ak­sa­ray, Ka­ra­man, Kı­rık­ka­le, Kır­şe­hir, Konya, Nev­şe­hir, Niğde ve Yoz­gat’tan olu­şan KOP İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, 2023 yı­lın­da fi­nans­man des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğı pro­je­le­rin be­lir­len­me­si için ‘KOP Mali Des­tek­le­ri Çağrı Prog­ra­mı’nı baş­lat­tı. Su­la­ma, Tarım ve Hay­van­cı­lık alan­la­rın­da kabul edi­lecek proje baş­vu­ru­la­rın­da alt limit 200 Bin TL, üst limit ise yak­la­şık 30 Mil­yon TL ola­rak be­lir­len­di. Sa­de­ce KOP Proje Ha­vu­zu Sis­te­mi üze­rin­den alı­na­cak baş­vu­ru­lar­da eş fi­nans­man şartı bu­lu­nu­yor.​KOP İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, 2023 yı­lın­da fi­nans­man des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğı pro­je­le­rin be­lir­len­me­si için ‘KOP Mali Des­tek­le­ri Çağrı Prog­ra­mı’nı baş­lat­tı. Su­la­ma, Tarım ve Hay­van­cı­lık alan­la­rın­da kabul edi­lecek proje baş­vu­ru­la­rın­da alt limit 200 Bin TL, üst limit ise yak­la­şık 30 Mil­yon TL ola­rak be­lir­len­di. Sa­de­ce KOP Proje Ha­vu­zu Sis­te­mi üze­rin­den alı­na­cak baş­vu­ru­lar­da eş fi­nans­man şartı bu­lu­nu­yor.
Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı­na bağlı Konya Ovası Pro­je­si (KOP) Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı; Küçük Öl­çek­li Su­la­ma Prog­ra­mı (KOP KÖSİP), Ta­rım­sal Eği­tim ve Yayım Pro­je­si (KOP TEYAP), Kır­sal De­za­van­taj­lı Alan­lar Kal­kın­ma Prog­ra­mı (KOP KIR­SAL), Hay­van­cı­lık Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si Pro­je­si (KOP HAY­VAN­CI­LIK) ve Ta­rım­sal Araş­tır­ma­lar Pro­je­si (KOP TA­RIM­SAL ARAŞ­TIR­MA) için 2023 yılı Mali Des­tek Çağrı Prog­ra­mı­nı baş­lat­tı. Ak­sa­ray, Ka­ra­man, Kı­rık­ka­le, Kır­şe­hir, Konya, Nev­şe­hir, Niğde ve Yoz­gat’tan olu­şan KOP Böl­ge­sin­de­ki; Va­li­lik­ler, Kay­ma­kam­lık­lar, İl Özel İda­re­le­ri, Dev­let Üni­ver­si­te­le­ri, kamu adına fa­ali­yet yü­rü­ten Araş­tır­ma Ku­ru­luş­la­rı gibi tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ve Üre­ti­ci Ör­güt­le­ri­nin proje baş­vu­ru­su ya­pa­bi­le­ce­ği KOP Mali Des­tek­le­ri Çağrı Prog­ra­mı, tarım ve hay­van­cı­lık pro­je­le­ri için 26 Ağus­tos Cuma, su­la­ma pro­je­le­ri için ise 30 Kasım 2022 Çar­şam­ba günü mesai bi­ti­mi­ne kadar devam edecek. KOP Böl­ge­si­ni oluş­tu­ran il­ler­de; çok sek­tör­lü, bir­bi­riy­le en­teg­re ve eş­za­man­lı kal­kın­ma­ya ön­cü­lük eden, ye­ni­lik­çi ve ih­ti­yaç­la­ra çözüm su­na­bi­len, is­tih­da­mı ve re­ka­bet gü­cü­nü ar­tı­rı­cı her türlü pro­je­ye fi­nans­man des­te­ği sun­duk­la­rı­nı söy­le­yen KOP İda­re­si Baş­kan ve­ki­li Murat Ka­ra­ko­yun­lu, des­tek prog­ram­la­rın­da ortak ha­re­ket etme ve proje üret­me kül­tü­rü­nü ön plana çı­ka­ra­rak ku­rum­lar arası iş bir­li­ği­ni teş­vik et­tik­le­ri­ni, 2023 Yılı Mali Des­tek Çağrı Prog­ra­mı ile böl­ge­nin ih­ti­ya­cı olan pro­je­le­rin ortak bir ha­vuz­da top­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti.“KOP KÜÇÜK ÖL­ÇEKLİ SU­LA­MA PROG­RA­MI”Ca­zi­be­li ve ka­pa­lı su­la­ma sis­te­mi pro­je­le­ri, gövde yük­sek­li­ği 25 met­re­nin al­tın­da olan gölet ve su­la­ma pro­je­le­ri, Yer Altı ve Yer üstü su­la­ma­la­rı­na yö­ne­lik arazi top­lu­laş­tır­ma­sı ta­mam­lan­mış pro­je­ler, Hay­van İçme Suyu gölet ve de­po­la­rı­na yö­ne­lik pro­je­ler, Su­la­ma gö­le­ti ta­mam­lan­mış ve su kay­na­ğı ye­ter­li olan gö­let­ler­de baş­lan­ma­mış veya yarım kal­mış su­la­ma te­si­si pro­je­le­ri, Ka­pa­lı sis­tem su­la­ma te­sis­le­rin­de suyun daha etkin ve ta­sar­ruf­lu kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la has­sas su­la­ma­ya yö­ne­lik pro­je­ler ile ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ve tür­bin ya­pı­mı­na yö­ne­lik pro­je­ler, Gelir se­vi­ye­si düşük ve göç veren böl­ge­le­re yö­ne­lik pro­je­ler gibi bir­çok pro­je­ye des­tek sağ­la­na­cak. Eş fi­nans­man kat­kı­sı içe­ren pro­je­le­rin ön­ce­lik­li ola­rak de­ğer­len­dir­me­ye alı­na­ca­ğı baş­vu­ru sü­re­cin­de 29 Mil­yon 900 Bin TL’ye kadar des­tek­le­me ya­pı­la­bi­lecek.
“KOP TA­RIM­SAL EĞİTİM VE YAYIM PRO­JESİ”
KOP Böl­ge­sin­de­ki top­rak ve su kay­nak­la­rı­nın etkin ve sür­dü­rü­le­bi­lir kul­la­nı­mı­nın sağ­lan­ma­sı, ta­rım­sal ve hay­van­sal üre­tim­de ve­rim­li­lik ile ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı ve ta­rım­da tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­rin tek­nik per­so­nel­le­re ve çift­çi­le­re daha iyi ta­nı­tı­la­rak girdi ma­li­yet­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­lecek eği­tim ve yayım fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da; ‘Bit­ki­sel Üre­tim­de Top­rak ve Su Kay­nak­la­rı­nın Etkin ve Sür­dü­rü­le­bi­lir Kul­la­nı­mı­nın Sağ­lan­ma­sı’, ‘Ta­rım­da Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Sağ­lan­ma­sı’, ‘Kır­sal De­za­van­taj­lı Alan­lar­da­ki Ta­rı­mın Ve­rim­li­li­ği­nin Ar­tı­rıl­ma­sı’ ve ‘Hay­van­sal Üre­tim­de Ve­rim­li­li­ğin ve Ka­li­te­nin Ar­tı­rıl­ma­sı’na yö­ne­lik 200 Bin TL ile 2 Mil­yon TL ara­sın­da­ki eği­tim ve yayım fa­ali­yet­le­ri des­tek­le­necek.
“KOP KIR­SAL KAL­KIN­MA PRO­JESİ”
Me­kân­sal ve sos­yo-eko­no­mik de­za­van­taj­la­rı­nı avan­ta­ja dö­nüş­tü­ren, güçlü üre­tim ka­pa­si­te­si ile dünya stan­dar­dın­da ve etkin üre­tim yapan, is­tih­dam dü­ze­yi yük­sek, ge­li­ri ülke or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de, re­ka­bet ve ör­güt­len­me gücü ge­liş­miş, pa­zar­la­ma ağ­la­rı ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da yay­gın ve fonk­si­yo­nel, sos­yal ve fi­zi­ki alt­ya­pı­sı sağ­lam, refah dü­ze­yi yük­sek ve şe­hir­le bü­tün­le­şik bir KOP Böl­ge­si kır­sa­lı oluş­tur­mak ama­cıy­la; ‘Bahçe Bit­ki­le­ri’, ‘Örtü Altı Seb­ze­ci­lik’, ‘Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık’, ‘Ser­best Sis­tem Ka­nat­lı Hay­van­cı­lık’, ‘Arı­cı­lık’, ‘Or­ga­nik ve İyi Tarım’, ‘Tıbbi ve Aro­ma­tik Bit­ki­ler’, ‘Örgüt Ya­pı­sı­nın Güç­len­di­ril­me­si’, ‘Ürün Da­ğı­tım Ka­nal­la­rı ve İşleme Te­sis­le­ri’ konu baş­lık­la­rın­da en düşük 750 Bin TL ile 7 Mil­yon TL ara­sın­da des­tek­ler ve­ri­lecek.
‘KOP TARIM DIŞI GELİR GETİRİCİ FAALİYET­LER’
Bölge çift­çi­si­nin ürün­le­ri­ni katma de­ğer­li hale ge­tir­mek, üre­ti­ci­le­rin ge­lir­le­ri­ni ar­tır­ma­ya yö­ne­lik yeni tesis ku­ru­lum­la­rı­nı teş­vik etmek ama­cıy­la özel­lik­le hu­bu­bat ve bak­li­yat iş­le­me, pa­ket­le­me te­sis­le­ri, turşu ve pek­mez ya­pı­mı ile böl­ge­de ye­tiş­ti­ri­len yö­re­sel ürün­le­rin pa­ket­len­me­si, pa­zar­lan­ma­sı ve mar­ka­laş­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­le­re des­tek­ler ve­ri­lecek. Yeni tesis ku­ru­lu­mu­nu içe­ren proje baş­vu­ru­la­rın­da 1 Mil­yon Lira ile 9 Mil­yon TL ara­sın­da fi­nans­man des­tek­le­me­si ya­pı­la­bi­lecek.
“KOP HAY­VAN­CI­LIK ALT­YA­PI­SI­NIN GELİŞTİRİLMESİ PRO­JESİ”
Böl­ge­de hay­van­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin yoğun ol­du­ğu yer­ler­de ge­rek­li alt­ya­pı ve mo­der­ni­zas­yon sağ­la­na­rak, hay­van­sal ürün­ler­de verim ve ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı ile katma de­ğe­rin yük­sel­til­me­si, hay­van sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve re­fa­hı­nın sağ­lan­ma­sı, ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­nin yaşam şart­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, üre­tim gir­di­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı ve hay­van­sal fa­ali­yet­ler so­nu­cu olu­şan atık­la­rın ta­rı­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la et ve süt ve­ri­mi­nin ve ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı, üre­ti­ci ve hay­van sağ­lı­ğı ile re­fa­hı gibi bir­çok konu baş­lı­ğın­da en düşük 200 Bin TL ile 6 Mil­yon TL ara­sın­da ma­ki­ne ekip­man des­tek­le­ri sağ­la­na­cak.
“KOP TA­RIM­SAL ARAŞ­TIR­MA­LAR PRO­JESİ”
KOP Böl­ge­sin­de ta­rım­sal tek­no­lo­ji­le­rin araş­tı­rı­la­rak, ye­ni­lik­le­rin bölge çift­çi­si­ne yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı, ta­rım­sal alt­ya­pı­nın mo­dern­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik uy­gu­la­ma­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, AR-GE ça­lış­ma­la­rı ile ta­rım­sal girdi ma­li­yet­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı ve ta­rım­sal alt­ya­pı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la böl­ge­ye özgü bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin da­ya­nık­lı­lık ve adap­tas­yon ba­kı­mın­dan ge­liş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik en düşük 250 Bin TL ile 2 Mil­yon TL ara­sın­da proje des­tek­le­ri ve­ri­lecek. İlgili tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­la­bi­le­ce­ği 2023 Yılı KOP Mali Des­tek Çağrı Prog­ra­mı­na iliş­kin de­tay­lı bil­gi­le­re ve baş­vu­ru ek­ra­nı­na proje.​kop.​gov.​tr ad­re­si üze­rin­den ula­şı­la­cak. 26 Tem­muz 2022 günü baş­la­yan proje baş­vu­ru­la­rı; Tarım ve Hay­van­cı­lık pro­je­le­ri için 26 Ağus­tos 2022 Cuma günü, Su­la­ma pro­je­le­ri için ise 30 Kasım 2022 Çar­şam­ba günü mesai bi­ti­mi­ne kadar devam edecek.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN