Kırşehir’i Temsil Etmekten Gurur Duyuyorum!

20 Mayıs 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
2077 defa okundu.
Kırşehir’i Temsil Etmekten Gurur Duyuyorum!

Güreş, ol­duk­ça köklü bir geç­mi­şe da­ya­nan eski bir spor tü­rü­dür.Güreş, ulus­la­ra­ra­sı kabul edi­len bir spor da­lı­dır ve 1904 yı­lın­dan beri de olim­pi­yat­lar­da bir ka­te­go­ri ola­rak yer al­mak­ta­dır.
Kır­şe­hir’de Güreş spo­ruy­la il­gi­le­nen ve bir­çok ödül­le­ri bu­lu­nan Yasin Gönen, on dört­lü yaş­lar­da baş­la­dı­ğı bu sporu se­ve­rek yap­tı­ğı­nı ve ata sporu ol­du­ğu için gurur duy­du­ğu­nun al­tı­nı çizdi. Gönen, söz­le­ri­ne şu şe­kil­de devam etti:
“Ön­ce­ki se­ne­ler­de Kır­şe­hir’i tem­sil edip şehir dı­şın­ca mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tıl­dım Kır­şe­hir’i tem­sil ettim fark­lı de­re­ce­ler­le dön­düm. Ata sporu ya­pı­yo­rum ve bun­dan gurur du­yu­yo­rum, şeh­ri­mi tem­sil et­mek­ten ay­rı­ca gurur du­yu­yo­rum. Spora iki­zim­le be­ra­ber çocuk yaşta baş­la­dım yak­la­şık altı se­ne­dir bu spor­la uğ­ra­şı­yo­rum. Dü­zen­li ant­ren­man­la­ra gi­di­yo­rum vü­cu­du­mu zinde tu­tu­yo­rum. Gün­de­lik ha­ya­tım­da da bana ar­tı­sı oldu. Ant­re­nö­rü­mün ve aile­min des­te­ğiy­le kısa sü­re­de ba­şa­rı­lı oldum. Sporu yap­ma­ya devam ede­ce­ğim. Şu an da pan­de­mi­den do­la­yı biraz ak­sat­tık ama her şey yo­lun­da. Dedi.”
Güreş Nedir?
Güreş, iki ki­şi­nin be­lir­le­nen ku­ral­lar çev­re­sin­de ve güç kul­la­na­rak bir­bi­ri­ne galip gel­me­ye ça­lış­tı­ğı bir spor­dur. Ta­raf­lar­dan bi­ri­nin ra­ki­bi­nin sır­tı­nı yere ge­tir­me­siy­le mü­sa­ba­ka son­lan­mak­ta­dır. Dün­ya­ca kabul edi­len iki fark­lı güreş stili bu­lun­mak­ta­dır.
Stil­ler; Gre­ko-Ro­men ve ser­best stil ola­rak ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Gre­ko-Ro­men sti­lin­de mü­sa­ba­ka sı­ra­sın­da ayak kul­la­nıl­ma­mak­ta yal­nız­ca bel­den yu­ka­rı­sı ile güç uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir. Ser­best güreş sti­lin­de ise vü­cu­dun her kısmı oyuna dahil edi­le­bil­mek­te­dir.
Ser­best stil, Tür­ki­ye’deki ge­le­nek­sel güreş tür­le­ri ile ol­duk­ça ben­zer­lik gös­ter­mek­te­dir. Gre­ko-Ro­men sti­lin­de ya­rı­şan Türk spor­cu­lar da bu­lun­mak­ta­dır. Koca Yusuf ve Kara Ahmet, Gre­ko-Ro­men sti­li­ni kul­la­nan ilk Türk spor­cu­lar ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. Ay­rı­ca Be­şik­taş Spor Ku­lü­bü de 1903 se­ne­sin­de Gre­ko-Ro­men sti­li­ni kul­lan­mış­tır.
Gre­ko-Ro­men ve ser­best stil dışın da ağır­lık sı­nıf­la­ma­sı­na göre 10 ayrı dalda ya­pıl­mak­ta­dır. Ağır­lık sı­nıf­la­ma­sı­na göre ya­pı­lan gü­reş­ler; 48 ki­log­ram­dan baş­la­yıp 100 ki­log­ram ve üs­tü­ne kadar devam et­mek­te­dir. Tür­ki­ye’de yay­gın ola­rak ya­pı­lan ge­le­nek­sel gü­reş­ler ise; aba gü­re­şi, şal­var gü­re­şi, ka­ra­ku­cak gü­re­şi ve yağlı gü­reş­tir.
Aba ve şal­var gü­reş­le­ri isim­le­ri­ni ya­rış­ma­cı­la­rın giy­di­ği kı­ya­fet­ler­den al­mak­ta­dır. Aba gü­re­şi sı­ra­sın­da gü­reş­çi­le­rin sır­tın­da aba adı ve­ri­len, kol­suz bir giysi bu­lun­mak­ta­dır. Şal­var gü­re­şin­de ise gü­reş­çi­ler min­de­re şal­var ile çık­mak­ta­dır. Ay­rı­ca gü­reş­çi­le­rin bel­den yu­ka­rı­sı da çıp­lak­tır. Ka­ra­ku­cak gü­re­şi, Türk­le­rin milli gü­re­şi ola­rak bi­lin­mek­te­dir. Olim­pi­yat­lar­da yer alan ser­best güreş stili ile ben­zer­lik gös­ter­mek­te­dir. Yağlı güreş ise en yay­gın ge­le­nek­sel güreş mü­sa­ba­ka­sı­dır. Oyun­cu­lar yağlı güreş es­na­sın­da vü­cut­la­rı­na yağ sü­re­rek ve özel bir giysi gi­ye­rek min­de­re çık­mak­ta­dır.
Güreş ol­duk­ça di­sip­lin­li ve sert ku­ral­lar ile ya­pıl­mak­ta­dır. Bu ku­ral­la­rın ba­şın­da te­miz­lik ve ti­tiz­lik gel­mek­te­dir. Buna göre spor­cu­la­rın tır­nak ve sakal uzat­ma­la­rı ke­sin­lik­le ya­sak­tır. Ter­le­miş oyun­cu­nun min­de­re çık­ma­sı­na izin ve­ril­me­mek­te­dir. Ay­rı­ca yağlı gü­reş­ler dı­şın­da vü­cu­da her­han­gi bir kay­gan­laş­tı­rı­cı sür­me­ye de mü­sa­ade edil­me­mek­te­dir. Spor­cu­la­rın karşı taraf zarar ve­re­bi­le­ce­ği ak­se­su­ar kul­lan­ma­la­rı da yasak olan ku­ral­lar­dan bi­ri­si­dir. Gü­reş­çi­le­rin ma­yo­la­rın­da men­dil ta­şı­ma zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­mak­ta­dır.
Gü­reş­te galip olmak için ra­ki­bi tuş etmek ya da 10 puan öne geç­mek ye­ter­li sa­yıl­mak­ta­dır. Güreş mü­sa­ba­ka­sı sı­ra­sın­da ya­pı­lan pu­an­la­ma­lar ra­ki­bin düş­tü­ğü güç du­rum­lar gö­ze­ti­le­rek ya­pıl­mak­ta­dır. Oyunu tuş ya­pa­rak ka­za­nan gü­reş­çi hiç puan kay­bet­me­den ka­zan­mış sa­yıl­mak­ta­dır. Top­lam­da 5 puan kay­be­den gü­reş­çi ise maç­tan ye­nil­miş ola­rak ay­rıl­mak­ta­dır.
Maç­lar, min­de­rin ke­na­rın­da bu­lu­nan jüri ta­ra­fın­dan takip edil­mek­te­dir. Oyun ha­ke­mi, jü­ri­le­re ya­rış­ma­cı­lar için puan tek­lif etme hak­kı­na da sa­hip­tir. Maçın son dev­re­si­nin de eşit­lik ile so­nuç­lan­ma­sı du­ru­mun­da ka­za­nan gü­reş­çi hakem ka­ra­rıy­la be­lir­len­mek­te­dir.
(Haber Cemre BAYRAM)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On