Kır­şe­hir’e 5 Te­miz­lik Gö­rev­li­si Alı­na­cak

15 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
108 defa okundu.
Kır­şe­hir’e 5 Te­miz­lik Gö­rev­li­si Alı­na­cak

İŞKUR üze­rin­de ya­yım­la­nan işçi alımı ila­nı­na göre Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de­ki ek­sik­li­ği kar­şı­la­mak üzere Tür­ki­ye ge­ne­li has­ta­ne­ler­de gö­rev­len­di­ril­mek üzere 1356 İşçi Alımı ya­pa­ca­ğı­nı du­yur­du. Söz ko­nu­su ilan ile Te­miz­lik Gö­rev­li­si alımı ger­çek­leş­ti­ri­lecek olup İŞKUR üze­rin­de ilan ya­yım­la­na­rak baş­vu­ru sü­re­ci baş­la­dı.
Alım­lar çer­çe­ve­sin­de Kır­şe­hir’e de beş te­miz­lik per­so­ne­li alımı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı işçi alımı ila­nı­na baş­vu­ru yap­mak is­te­yen aday­lar­dan ya­şa­dık­la­rı şehir ve baş­vu­ru ya­pa­ca­ğı şehir dik­ka­te alı­na­cak. Bu ko­nu­da ba­kan­lık ” 4. Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ih­ti­yaç duy­du­ğu hiz­met tür­le­rin­de/mes­lek­le­rin­de alım­la­rın il dü­ze­yin­de kar­şı­lan­ma­sı yo­lu­na gi­di­le­cek­tir. Baş­vu­ru­lar­da, ki­şi­le­rin Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­min­de ka­yıt­lı olan ad­res­le­ri dik­ka­te alı­na­cak­tır. ” dedi.​Te­miz­lik gö­rev­li­si alı­mı­na baş­vu­ru­da bu­lu­na­cak olan aday­la­rın 18 ya­şı­nı ta­mam­la­mış ve 40 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­ma­la­rı ge­rek­li­dir. İşçi alım­la­rı ge­nel­de 35 yaş şartı ile ya­pı­lı­yor­ken sağ­lık ba­kan­lı­ğı 40 yaş şartı ko­ya­rak aday­la­rı yaş ko­nu­sun­da se­vin­dir­di. İŞKUR baş­vu­ru­la­rı İŞKUR üze­rin­de ya­yım­la­na­rak baş­vu­ru sü­re­ci baş­la­dı.
İlan Resmi Ga­ze­te’de de ya­yım­la­na­rak ön bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı. Baş­vu­ru­lar sa­de­ce İŞKUR e-Şu­be üze­rin­den ya­pı­la­cak.
Kır­şe­hir’e alımı ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan beş alım için baş­vu­ru şart­la­rı şu şe­kil­de ola­cak: 2527 sa­yı­lı Kanun hü­küm­le­ri saklı kal­mak kaydı ile 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu’nun 48 inci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (A) ben­di­nin (1), (4) ve (6) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de be­lir­ti­len şart­la­rı­nı ta­şı­mak. Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı­na İşçi Alın­ma­sın­da Uy­gu­la­na­cak Usul ve Esas­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­ğin 4 üncü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­ne göre; Affa uğ­ra­mış olsa bile Dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne karşı suç­lar, ana­ya­sal dü­ze­ne ve bu dü­ze­nin iş­le­yi­şi­ne karşı suç­lar, millî sa­vun­ma­ya karşı suç­lar, Dev­let sır­la­rı­na karşı suç­lar ve ca­sus­luk, zim­met, ir­ti­kâp, rüş­vet, hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, sah­te­ci­lik, gü­ve­ni kö­tü­ye kul­lan­ma, hi­le­li iflas, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma, edi­min ifa­sı­na fesat ka­rış­tır­ma, suç­tan kay­nak­la­nan mal­var­lı­ğı de­ğer­le­ri­ni ak­la­ma veya ka­çak­çı­lık suç­la­rın­dan mah­kûm ol­ma­mak. Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın özel ka­nun­la­rın­da yer alan özel şart­la­rı ta­şı­mak. 18 ya­şı­nı ta­mam­la­mış olmak.
İlan ta­ri­hi iti­ba­riy­le 40 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olmak (15 Ağus­tos 1982 ve daha son­ra­ki do­ğum­lu­lar baş­vu­ru ya­pa­bi­le­cek­tir). Baş­vu­ru­lan mes­lek için be­lir­le­nen bir okul­dan (bö­lüm­den/prog­ram­dan) son baş­vu­ru ta­ri­hi iti­ba­riy­le mezun olmak ve is­te­ni­len bel­ge­le­re son baş­vu­ru ta­ri­hi iti­ba­riy­le sahip olmak. Gö­re­vi­ni de­vam­lı yap­ma­sı­na engel ola­bi­lecek akıl has­ta­lı­ğı bu­lun­ma­mak. İşe gön­der­me­de ön­ce­lik hak­kı­na sahip olan aday­lar­dan anı­lan Yö­net­me­li­ğin 5 inci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da be­lir­ti­len ön­ce­lik­li du­rum­la­rı­nı gös­te­rir bel­ge­ye sahip olmak.
7315 sa­yı­lı Gü­ven­lik So­ruş­tur­ma­sı ve Arşiv Araş­tır­ma­sı Ka­nu­nu hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce arşiv araş­tır­ma­sı so­nu­cu­na göre atama iş­le­mi yö­nün­den bir en­ge­li bu­lun­ma­mak. En­gel­li sü­rek­li işçi kad­ro­la­rı için Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı­na İşçi Alın­ma­sın­da Uy­gu­la­na­cak Usul ve Esas­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­ğin 3 üncü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ı) ben­din­de ta­nım­lan­dı­ğı şe­kil­de sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ruy­la bel­ge­len­dir­mek. İlköğ­re­tim Ku­rum­la­rı­nın Bi­rin­den ( 5 Yıl­lık İlko­kul Me­zu­nu, 8 yıl­lık il­köğ­re­tim oku­lun­dan 6. , 7. ve 8. sı­nı­fı terk eden­ler ile ye­tiş­kin­ler 2. ka­de­me eği­ti­mi ba­şa­rı­lı bel­ge­si olan­lar da dahil ) veya Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın bi­rin­den veya ön­li­sans prog­ram­la­rı­nın bi­rin­den veya li­sans bö­lüm­le­ri­nin bi­rin­den mezun olmak.”
Kır­şe­hir’e alımı ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan beş alım için daha de­tay­lı bil­gi­ler Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı resmi in­ter­net say­fa­sın­dan da öğ­re­ni­le­bi­lecek.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN