Kır­şe­hir Kitap Gün­le­ri, 200 Ya­yın­cı Ve 50 Ya­za­rı Ağır­lı­yor

13 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
85 defa okundu.
Kır­şe­hir Kitap Gün­le­ri, 200 Ya­yın­cı Ve 50 Ya­za­rı Ağır­lı­yor

Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Kitap Gün­le­ri” fuarı baş­la­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, Neşet Ertaş Kül­tür ve Sanat Mer­ke­zi’ndeki fu­arın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Kitap Gün­le­ri ile Kır­şe­hir’de ih­ti­yaç du­yu­lan bir or­ga­ni­zas­yo­nu daha ye­ni­den ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Geçen yıl dü­zen­le­dik­le­ri fu­arın yoğun ilgi gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Eki­ci­oğ­lu, “Özel­lik­le genç­le­ri­miz, il­köğ­re­tim ve lise öğ­ren­ci­le­ri­nin ki­tap­la­rın sı­cak­lı­ğı­nı his­set­me­le­ri açı­sın­dan bu tür fu­ar­la­rın öne­mi­ni bi­li­yor ve bu kap­sam­da or­ga­ni­zas­yon­la­rın de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ruz.
Bu tür fu­ar­lar kül­tü­rel ge­li­şi­mi­miz ve ge­lecek ku­şak­la­ra ak­ta­rı­mı nok­ta­sın­da büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Bu­ra­dan tüm Kır­şe­hir­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zi fuara ka­tıl­ma­ya ve en az bir kitap al­ma­ya davet edi­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Eki­ci­oğ­lu, fuar et­kin­lik­le­riy­le il­gi­li du­yu­ru­la­rın be­le­di­ye­nin in­ter­net si­te­sin­den gün­lük ola­rak ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.
Söy­le­şi ve imza gün­le­ri­nin de dü­zen­le­ne­ce­ği fu­arın açı­lı­şı­na öğ­ren­ci­ler ve çok sa­yı­da kişi ka­tıl­dı
22 Mayıs’ta sona erecek Kır­şe­hir Kitap Gün­le­ri’ne yak­la­şık 200 ya­yın­cı ve 50 yazar ka­tı­lı­yor.(Haber AA)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On