KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

18 Mart 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
29 defa okundu.
KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

I KALEM İKLİMLENDİRME: SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1 kalem İklimlendirme Sistemleri Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                     : 2019/127004

l-İdarenin

 1. a) Adresi : Kervansaray Mah. 2019. sok no: 1 KIRŞEHİR

MERKEZ/KIRŞEHİR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 3862128050 – 3862128070
 2. c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@sağlik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem İklimlendirme Sistemleri Bakım ve Onarım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer: : Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 730 (yedi yüz otuz) gündür

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :KERVANSARAY MAH 2019.SOK. 1 40100 – KIRŞEHİR MERKEZ/ KIRŞEHİR
 2. b) Tarihi ve saati : 29.03.2019-10:00
 3. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekti ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı satın alma birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satınalma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BASIN NO: 65

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com