KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1 Mart 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
116 defa okundu.
KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RO (RE VERSE OSMOS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

2 Kalem RO(reverse Osmos) Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           : 2019/91729

l-İdarenin

  1. a) Adresi : Kervansaray Mah. 2019. Sok. No:1 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
  2. b) Telefon ve faks numarası   : 3862128050-3862128070
  3. c) Elektronik Posta Adresi                            : kirsehir@sağlik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı                                        : 2 Kalem RO(Reverse Osmos) Sistemi

                                                                                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b)Teslim yeri                                                          : Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon ve

                                                                                     Hemodiyaliz Ünitesi

 

  1. e) Teslim tarihi                                        : Sözleşmeden itibaren 20(yirmi) gün içerisinde cihazlar/demirbaşlar montaj edilmiş ve çalışır bir

                                                                                    durumda teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer                                                     : KERVANSARAY MAM. 2019. SOK. 1 40100 – KIRŞEHİR MERKEZ / KIRŞEHİR

 

b)Tarihi ve saati                                                       22.03.2019 – 10:00

 

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alı yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 

Teklif edilecek sistemin orijinal katalogları ihale dosyasında teşdim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı satmalına birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kervansaray malı. 2019. sok. no:1 merkez Kırşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekli İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BASIN NO: 55

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com