KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

29 Kasım 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
271 defa okundu.
KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:       2018/614775

1 -İdarenin

 1. a) Adresi : KIRŞEHİR-ANKARA KARAYOLU 18.KM ÇUGUN MEVKİİ ÇUGUN

MEVKİİ 001 40200 ÇUGUN KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

 1. b) Telefon ve faks numarası : 3862243424 – 3862243334
 2. c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir.acik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı

2 Adet 2010 Model veya üzeri en az 27 kişilik veya üzeri Midibüs araç 252gün, 1 Adet 2010 Model veya üzeri en az 14 kişilik veya üzeri Minibüs araç 252gün, 1 Adet 2010 Model veya üzeri en az 14 kişilik veya üzeri Minibüs araç 113 gün

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ –

Kırşehir – Ankara Karayolu 18.Km Çuğun Mevkii/KIRŞEHİR

 1. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ –

Kırşehir – Ankara Karayolu 18.Km Çuğun Mevkii/KIRŞEHİR

 1. b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 – 11:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ – Kırşehir – Ankara Karayolu 18.Km Çuğun Mevkii/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ – Kırşehir – Ankara Karayolu 18.Km Çuğun Mevkii/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  BASIN NO: 326

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com