KBK’inden Ga­ze­te­miz Mu­ha­bi­ri Cey­lan’a,2019 Yı­lı­nın En İyi Rö­por­taj Ha­be­ri Ödülü

13 Ocak 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
42211 defa okundu.
KBK’inden Ga­ze­te­miz Mu­ha­bi­ri Cey­lan’a,2019 Yı­lı­nın En İyi Rö­por­taj Ha­be­ri Ödülü

KBK’inden Ga­ze­te­miz Mu­ha­bi­ri Cey­lan’a,2019 Yı­lı­nın En İyi Rö­por­taj Ha­be­ri Ödülü

Kır­şe­hir’de 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen ‘Kır­şe­hir’de Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Medya Ödül­le­ri” prog­ra­mı kap­sa­mın­da 24.12.2019 ta­ri­hin­de “AİLE ENGELİNİ AŞA­RAK BA­ŞA­RI­YA KOŞTU” rö­por­ta­jı ile ‘EN İYİ RÖ­POR­TAJ HABER’ ödü­lü­ne Kır­şe­hir Arena Ga­ze­te­si Mu­ha­bi­ri Didem Cey­lan yılın en iyisi ola­rak layık gö­rül­dü ve ödü­lü­nü Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Vatan Ka­ra­ka­ya tak­dim etti.
Kır­şe­hir Basın Kon­se­yi (KBK) ta­ra­fın­dan 10 Ocak Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le dü­zen­le­nen prog­ram­da, Neşet Ertaş Kül­tür Sanat Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen prog­ram­da, “En İyi Özel Haber, En İyi Haber Mi­zan­paj, En İyi Haber Fo­toğ­ra­fı, En İyi Köşe Ya­zı­sı, En İyi Rö­por­taj Haber, En İyi Ajans Ha­be­ri” ka­te­go­ri­le­rin­de üç İle­ti­şim Fa­kül­te­si­nin de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cu 2019 yı­lı­nın en iyi­le­ri ödül­len­di­ril­di.
Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ra­ma; Kır­şe­hir Va­li­si İbra­him Akın, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Nuri Araz, Osman Uçar, Başer Al­tun­taş, AK Parti Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ken­dir­li, CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, AK Parti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Hacı Turan, Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Vatan Ka­ra­ka­ya, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Fer­hat Kuran, Em­ni­yet Mü­dü­rü Murat Tü­re­sin, Mucur İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Atıl­gan Yıl­maz, Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi Baş­kan Yar­dım­cı­sı Veli Al­tın­ka­ya,  Çorum Cemiyet Başkanı Hacı odabaşı,STK Tem­sil­ci­le­ri ve ga­ze­te­ci­ler ka­tıl­dı.
DES­TEK­LERİNİZİ BEKLİYORUZ
KBK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sait Yanık, ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin önem­li bir alan ol­du­ğu­ nu an­lat­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Basın, hal­kın çev­re­sin­de ve ül­ke­sin­de mey­da­na gelen ge­liş­me­ler­den doğru ve ta­raf­sız bir şe­kil­de haber alma hak­kı­nı kul­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan son de­re­ce önem­li bir iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Basın ku­ru­luş­la­rı, fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri böl­ge­de ya da ül­ke­de va­tan­da­şın gün­de­mi­nin takip edil­me­si­ni ve so­run­la­rı­nın du­yu­rul­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak ka­mu­oyu­nun gören gözü, işi­ten ku­la­ğı, söy­le­yen dili ol­mak­ta­dır.
Basın, bu ne­den­ler­le, de­mok­ra­tik sis­tem­le­rin sağ­lık­lı bir şe­kil­de iş­le­me­si­ni temin eden ana un­sur­lar­dan bi­ri­dir. Yerel basın ku­ru­luş­la­rı fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri böl­ge­nin sesi ol­mak­ta, o bölge in­sa­nı­nın çev­re­sin­de olup bi­ten­ler­den doğru ve ob­jek­tif bir bi­çim­de ha­ber­dar ol­ma­sı­nı, hal­kın dü­şün­ce ve ta­lep­le­ri­nin du­yu­rul­ma­sı­nı, böl­ge­nin için­de bu­lun­du­ğu so­run­lar­la il­gi­li çözüm öne­ri­le­ri­nin su­nul­ma­sı­nı ve bun­la­rın ta­ki­bi­ni sağ­la­ya­rak ida­re­nin ka­mu­oyu adına de­net­len­me­si fonk­si­yo­nu­nu da ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir”dedi.
KGK Baş­kan Yar­dım­cı­sı Veli Al­tın­ka­ya’nın ga­ze­te­ci­le­rin so­run­la­rı­nı an­lat­tı­ğı ve çö­zü­mün­de ga­ze­te­ci­le­rin ken­din­de ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ği ko­nuş­ma­sı son­ra­sın­da Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nuri Araz, KBK’nin gi­ri­şim­le­ri son­ra­sın­da ya­pı­la­cak “Basın Mü­ze­si” hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
EMETÇİ GA­ZE­TECİLERİMİZİN GÜ­NÜ­NÜ TEBRİK EDİYORUM
10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ile bir­lik­te İda­re­ci­ler Günün de kutlu ol­ma­sı­nı di­le­yen Kır­şe­hir Va­li­si İbra­him Akın, “Ga­ze­te­ci­lik, top­lu­mu­muz da say­gın­lı­ğı ve ağır­lı­ğı olan bir mes­lek. Her mes­lek­te ol­du­ğu gibi zor yan­la­rı var. Siz­ler, haber pe­şin­den ko­şar­ken biz­ler de 24 saat her da­ki­ka gö­zü­müz ku­la­ğı­mız açık va­zi­yet­te gö­re­vi­mi­zi ifade et­me­ye gay­ret gös­te­ri­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
İLETİŞİM FA­KÜL­TE­LERİ ONAY­LA­DI 2019 YILI ÖDÜL­LERİ BELİRLENDİ
Üç İle­ti­şim Fa­kül­te­sin­de oluş­tu­ru­lan ku­rul­lar­ca alı­nan eser­ler üze­rin­den ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da Kır­şe­hir’de; En İyi Özel Haber; Çınar Ga­ze­te­si Yazı İşleri So­rum­lu­su Seda Bay­sal Kı­zıl­te­pe’ye, En İyi Mi­zan­paj; Aşık­pa­şa Ga­ze­te­sin­den Canan Arıöz’e, En İyi Haber Fo­toğ­ra­fı; Umut Haber Ga­ze­te­si Spor Mu­ha­bi­ri Salih Han­çer’e, En İyi Köşe Ya­zı­sı; Exp­ress Ga­ze­te­si Ya­zar­la­rın­dan Hasan Hü­se­yin Ba­ha­dır’a, En İyi Haber Rö­por­ta­jı; Arena Ga­ze­te­si Mu­ha­bi­ri Didem Cey­lan’a, En İyi Ajans Ha­be­ri ise İhlas Haber Ajan­sı Kır­şe­hir Bü­ro­dan En­der­han Öz’e tak­dim edil­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da; onur ödül­le­ri ise mes­le­ğin ayak­ta kal­ma­sı ve ya­şa­tıl­ma­sı adına katkı sağ­la­yan İlyas Sür­me­li adına Murat Sür­me­li’ye, Kemal Se­yit­ga­zi­oğ­lu adına oğlu Murat Se­yit­ga­zi­oğ­lu’na, Kitap ça­lış­ma­la­rı yanı sıra Kır­şe­hir’in en eski ga­ze­te­ci­le­rin­den Şev­ket Güner adına kar­de­şi Salih Güner’e, Kır­şe­hir Spor Sev­gi­si ne­de­niy­le de mer­hum Avşar Cihan adına eşi Sevda Avşar’a ve­ril­di.

(HABER: NUR­TEN CEY­LAN)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On