21 Eylül 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
912 defa okundu.

KAVİTASYON GİDERME HİZMETİ ALINACAKTIR

                                                                       ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) HİRFANLI VE YÖRESİ HES İŞL.MÜD.

İhale Kayıt Numarası : 2019/455279
İşin Adı : Hirfanlı Hes 2 Ünite Kavitasyon Giderme İşi
İhale Türü – Usulü : Hizmet Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : HIRFANLI HES ISLETME MÜDÜRLÜGÜ SOSYAL SITESI 40300
b) Telefon ve faks numarası : 3867168302 – 3867168301
c) Elektronik posta adresi : hirfanlihes@euas.gov.tr
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Hirfanlı HES 2. Ünitede Kavitasyon giderme İşi (Toplam 1 Ünite)
b) Yapılacağı Yer : Hirfanlı HES
c) Süresi : 30 takvim günü
3- İhalenin/Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 01.10.2019 – 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
1.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
1.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak  teklif bedelinin %30 dan az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Hirfanlı HES İşletme Müdürlüğü (Döküman Bedeli VakıfBankası TR 68 0001 5001 5800 7301 2245 11Nolu Hesaba Yatırılması Gerekmektedir) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Hirfanlı HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 230

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On